יחסי עבודה של חבר/ה מול קיבוץ

יחסי עובד מעסיק מתקיימים בין שני צדדים – מצד אחד נמצא העובד, המעניק את השירותים שלו ואת הידע המקצועי שלו, תמורת תשלום מוסכם מראש. מהצד השני נמצא המעסיק, השוכר את שירותיו של העובד לביצוע עבודה מסוימת. לא אחת קורה שעובדים ומעבידים, מסיבות השמורות עימם, מעוניינים ליצור יחסי עובד מעביד החורגים מן המתכונת המקובלת.

עם זאת, בהתקיים תנאים כפי שיפורטו בהמשך המאמר, יחסי עובד מעביד מתקיימים גם אם לכאורה התשלום עבור הידע, העבודה או השירותים שהעובד מספק, מועברים לעובד בצורות שונות ולאו דווקא באמצעות משכורת, כפי שכביכול מתבקש מעצם ההגדרה כאמור לעיל. בשורות להלן נעסוק בצורה מקיפה ביחסים שבין העובד לבין המעביד, ונבחן את החובות והזכויות העומדות לכל אחד מן הצדדים במסגרת יחסי הגומלין הללו.

סוגיות שחשוב להכיר בנושא יחסי עובד מעביד

ישנן סוגיות רבות הנוגעות לחובות ולזכויות של כל אחד מן הצדדים, ביחסי הגומלים הידועים כיחסי עובד מעביד.

מהם למעשה יחסי עובד מעביד, ולמה חשוב להגדיר את היחסים הללו בצורה ברורה? מהו הבסיס החוקי לקיומם של יחסי עובד מעביד? מהם חוקי המגן ולמה הם כל כך חשובים, בעיקר עבור העובד? מה קורה במקרים שהתמורה לעבודה של העובד, משולמת באמצעות העברה בנקאית והעובד מוציא חשבונית למעביד? אילו חובות עשויים להיות למעסיק כלפי העובד, גם אם העובד איננו מועסק על ידיו באופן ישיר? ובאילו תרחישים כדאי לפנות לקבלת סיוע משפטי מעורך דין בטיפול במחלוקות שבין עובדים ומעבידים? להלן התשובות.

יחסי עובד מעביד – שני צדדים למטבע

יחסי עובד מעביד הם יחסים המתקיימים בין שני צדדים מוגדרים – עובד ומעביד. אף שלא נקדים את המאוחר, מצאנו לנכון לציין כבר כאן שהיחסים הללו מתקיימים גם בנסיבות שבהן ויתר, לכאורה, העובד על המעמד שלו. מצד אחד  של המשוואה נמצא העובד.

העובד הזה מבצע עבודה ספציפית עבור מעביד, באופן שגרתי ועל בסיס קבוע, לרוב בזמנים מוגדרים ביממה, בשבוע או בחודש.  העובד מעמיד לרשות המעביד את הזמן שלו, את הידע המקצועי שלו ואת התובנות שהוא צבר במשך השנים בכל מה שנוגע למילוי התפקיד המקצועי הספציפי המוטל עליו על ידי המעביד.

מצידה השני של המשוואה ניתן למצוא את המעביד. המעביד הוא זה המשלם לעובד תמורת העבודה שלו, שכר או סכום כסף שהוסכם מראש בין הצדדים, בתמורה עבור העבודה. בעל עסק עשוי להפוך למעביד של עובד הלכה למעשה, גם אם לא הייתה כוונה כזו מראש ואפילו אם המעביד שילם לעובד את תמורת העבודה רק באמצעות חשבונית שהעובד הוציא לו, כביכול עבור השירות שהעניק לו.

בהמשך המאמר עוד נעסוק בתשלום לעובד באמצעות חשבונית. רק נקצר ונאמר, שהעברת היחסים בין עובד למעביד ליחסים עסקיים, איננה פוגעת במעמד של המועסק כעובד הלכה למעשה אצל המעביד.

עובד מעסיק
עובד מעסיק

למה חשוב להגדיר את טיב היחסים בין העובד למעביד בצורה ברורה בתחילת ההתקשרות ביניהם?

קיומם של יחסי עובד מעביד יוצר בהכרח מחויבות של כל אחד משני הצדדים לעסקה שהתגבשה. מצד אחד, העובד שחש מחויבות כלפי המעביד במובן הזה, שאותו מעביד הוא המעסיק היחיד או העיקרי של העובד, והעובד מקדיש לו את החלק הארי של שעות העבודה שלו ושל הידע המקצועי והיכולות הלוגיסטיות והאחרות שלו. לעיתים המעסיק הוא הלקוח היחיד של העובד, שלכאורה עשוי לתפקד כעוסק מורשה או כל סוג אחר של עוסק.

מצד שני המעביד שוכר את שירותיו של העובד, ומעצם ההגדרה העובד יוצר אצל המעביד מחויבויות מצטברות, הנוגעות בין השאר לזכויות ולתנאים סוציאליים. ככל שהעובד עובד זמן ארוך יותר בשירותו של המעביד, נוצרת מחויבות של המעביד כלפיו בכל מה שנוגע לחופשות מלחה, חופשות שנתיות, דמי הבראה ושלל זכויות אחרות, שבעצם ההעסקה של עובד המעביד מחויב אליהן.

האם יחסי עובד מעביד מתקיימים רק כשהעובד מועסק בתור שכיר עם תלוש שכר?

לא אחת קורה שמעסיקים מעדיפים להעסיק את העובדים שלהם על בסיס יחסים עסקיים, ולאו דווקא על בסיס יחסי עובד מעביד. המשמעות היא שהעובד מוציא חשבונית למעביד, שתמורתה המעביד מעביר לעובד את השכר המגיע לו. מצד אחד, המעביד משלם לעובד תוספת עבור החשבונית, בדמות תוספת מס ערך מוסף ולעיתים קרובות גם שכר גבוה יותר לשעה.

זאת, במטרה לכסות הוצאות של המועסק ולאפשר לו בסיכומו של עניין לקחת לעצמו שכר הולם עבור העבודה שלו. מצד שני, המעביד חוסך לעצמו את המחויבויות השונות הנוצרות באופן טבעי בין עובד למעביד – תשלום דמי הבראה, דמי מחלה, חופשים שנתיים וכיוצא באלה מחויבויות.

העדר יחסי עובד מעביד גם מתיר למעביד להימנע מתשלום פיצויים לעובד, וכן הפקדה לטובת קרנות פנסיה עבור העובד ותשלום ביטוח רפואי וביטוח לאומי עבורו. יחד עם זאת, במקרים מסוימים החוק יוצר זיקה בין העובד לבין המעביד, למרות שלכאורה היחסים בין שני הצדדים הם על בסיס עסקי גרידא. זאת, בהתקיים תנאים שבעקבותיהם החוק מכיר ביחסים הללו.

הבסיס החוקי לקיומם של יחסי עובד מעביד

הבסיס החוקי לקיומם של יחסי עובד מעביד, הם חוקי ודיני עבודה המגדירים בצורה ברורה מתי ובאילו תנאים מתקיימים יחסי עובד מעביד. פסקי דין שניתנו בנושא הזה, קבעו לא אחת שאין משמעות להגדרה של העובד כשכיר או כעצמאי. הגדרה ברורה של יחסי עובד מעביד עשויים להתקיים, אם המעביד הוא המעסיק העיקרי או היחיד של העובד. במקרים כאלה, החוק איננו מכיר בהפרדה המלאכותית בין העובד למעביד באמצעות חשבונית שלכאורה מנתקת את היחסים הללו.

חוקי מגן והחשיבות שלהם עבור העובד

לא אחת קורה שמעסיקים מנסים להחתים עובדים בשלבים מסוימים של ההעסקה שלהם, על מסמך שבו העובדים מצהירים שהם מוותרים על זכויות כאלה ואחרות המגיעות להם בתוקף החוק.

חוקי המגן אינם מאפשרים לעובד לוותר על זכויות יסוד שלו, גם אם חתם על מסמך שלכאורה מעיד על הרצון שלו לוותר על הזכויות הללו. כך למשל עובד איננו יכול לוותר על זכותו לתמורה עבור שעות נוספות, או להפרשת דמי ביטוח רפואי, ביטוח לאומי או קרן פנסיה, למרות שההפרשות והניכויים הללו מהווים חובה חוקית.

על פי אותה תפיסת עולם, חוקי העבודה ותנאי העבודה המינימאליים מוגדרים בחוק, וכל הסכם עבודה יכול רק להוסיף עליהם ולא לגרוע מהם מאומה. חוקי המגן כשמם כן הם – חוקים שנועדו להגן על העובד מפני המעביד, אבל יותר מכל מפני החולשה שלו, אשר מונעת ממנו לעמוד על הזכויות שניתנו לו מכוח הלוק.

תשלום לעובד באמצעות חשבונית והמשמעות שלה

כאמור, לא אחת קורה שהמעביד מעוניין להעביר תשלום לעובד תמורת חשבונית, כפי שכבר הוזכר לעיל. בשיטה הזאת, העובד הופך למעשה למה שקרוי בחוק "פרילנסר" – עובד המספק שירות ומקבל תמורתו שכר, בלא שהדבר יוצר מחויבות מכל סוג שהוא כלפי העובד.

לכאורה, המעביד חוסך לעצמו את כל ההפקדות השונות ואת כל המחויבויות של המעסיק, שלמעשה מעלות את ההוצאות שלו, ומחילות אותן על העובד. על פי ההיגיון הזה, עובד המקבל מהמעסיק כשריר חמישים שקלים לשעה, המעסיק מחויב לשלם לו שעות חופשה, דמי הבראה ודמי מחלה. בנוסף, העובד מנכה מהעובד חלק מההכנסה עבור ביטוח לאומי, ביטוח רפואי וסכומים עבור קרנות פנסיה, ובעת הצורך גם קרן השתלמות.

בנוסף, המעסיק חייב להעביר לרשויות גם את חלקו בתשלום הביטוח הרפואי, הלאומי ותשלומים עבור הפנסיה. זאת, נוסף למס מעסיקים שגם הוא חובתו של המעביד. כאשר אותם חמישים שקלים משולמים לעובד תמורת חשבונית, כל הניכויים הללו יורדים מהתמורה הזאת.

למעשה, מה שמגיע נטו לעובד בסיכומו של עניין הוא לא יותר מאשר 37 שקל. בכל אמת מידה שהיא, העובד יוצר נפסד ולא נשכר מעסקה שכזאת. זאת, ועדיין לא דיברנו כאן על ההוצאות הנלוות לעצם העובדה שהעובד הופך לעוסק מורשה – תשלומים לרואה חשבון, מקדמות למס הכנסה והפרשות מוגדלות לביטוח לאומי, ביטוח רפואי וכן הפרשות לקרן פנסיה חובה, כפי שמתבקש מדרישות החוק.

חובות המעסיק כלפי העובד במקרה של העסקה באמצעות חשבונית

העסקת עובד תמורת חשבונית, היא שיטת העסקה שנועדה כאמור לחסוך למעסיק תשלומי חובה שונים ויצירת מחויבות חוקית כלפי העובד. נקודת המוצא של מעסיק המחייב עובדים להפוך לעוסקים פטורים או מורשים, על מנת להיות מועסקים אצלו, היא החיסכון הכספי שבהימנעות מהוצאת תלושי שכר מצד אחד כפי שכבר הוזכר לעיל, והימנעות מיצירת מחויבות ארוכת טווח כלפי העובד מצד שני.

המדובר בתשלומים עבור ימי מחלה, תשלום ימי חופשה ותשלומים אחרים הכלולים בתנאים הסוציאליים המצטברים לזכותו של עובד שכיר. זאת, בנוסף לתשלום פיצויי פיטורים שהמעביד חייב בהם בעת שהוא מפטר עובד שכיר. כאשר מדובר בפרילנסר, ניתוק הקשר הוא פשוט ואינו כרוך בהודעה מוקמת, תשלום פיצויים ועוד.

עם זאת, יש מצבים שבהם המחוקק רואה את העובד כשכיר, גם אם ההגדרה היא שונה. זאת, אם מתקיימים תנאים מסוימים בין הצדדים, המקבעים דווקא את היות העובד שכיר לכל דבר ועניין. אחד התנאים החשובים הוא היותו של המעביד הלקוח היחיד של העובד. באופן הזה, למרות שהתשלום בוצע לכאורה באמצעות חשבונית, למעשה מתקיימים יחסי עובד מעביד לכל דבר.

היחסים הלו יכולים לבוא לידי ביטוי אם העובד נפצע חלילה במקום העבודה בשירות המעסיק, אם העובד חלה או אם העבודה שלו אצל המעביד הופסקה מסיבות שונות. במקרים מסוימים, גם עובד שהוגדר קבלן עצמאי, יכול לתבוע את המעביד כאילו היה עובד שלו לכל דבר ועניין. מנגד, המעסיק רשאי לנכות מהפיצויים או סכומים אחרים שישלם לעוד, סכומים עודפים ששולמו לו בתוקף היותו עצמאי לכאורה.

שאלת השאלות: מה משתלם יותר? להיות שכיר או עצמאי?

האמת ניתנת להיאמר, שאין הכרעה ברורה בסוגיה הזאת. אם בעל מקצוע מסוים הוא בעל יכולות שהוא יכול למנף אותן על מנת להעניק את השירותים שלו גם ללקוחות אחרים – קרי מעסיקים אחרים, הרי שנכון יהיה מצידו לשקול להפוך לעוסק מורשה או אפילו חברה בע"מ, לטובת העניין הזה. עם זאת, העובד חייב להכין תוכנית עסקית ולראות מה היכולת הריאלית שלו.

זאת, בכפוף לזמן שהוא משקיע עבור המעסיק הנוכחי. אם העובד משקיע ממילא שמונה או תשע שעות ביום לטובת המעסיק הנוכחי, לא סביר שהוא יוכל להשקיע עוד הרבה מזמנו וממרצו לטובת מעסיק או לקוח אחר. המשמעות היא ממילא שמדובר בשכר עבודה ותו לא, והדבר לא מצריך פתיחת תיק עוסק מורשה או פטור, שלא לדבר על חברה בע"מ, וכניסה לעולם של ניהול עסק עצמאי, עם כל המשתמע ממנו.

מנגד, אם השירות שהעובד מעניק יכול להינתן בקבלנות, ואם העובד מוצא שהוא יכול להגדיל את ההכנסה שלו באמצעות עבודה במקביל עבור מעסיקים אחרים, הרי ששווה במקרה הזה לשקול פתיחת תיק עצמאי ומעבר לשיטת העסקה כזאת. למען הסר ספק – במקרה שמתברר שמעסיק ספציפי הוא רק אחד מהלקוחות של העובד, ולעובד יש לקוחות ומעסיקים אחרים, אזי הזיקה בין העובד למעביד מתנתקת והמעמד של עובד עצמאי הוא הקובע.

עורך דין דיני עבודה ויחסי עובד מעביד

בדרך כלל, יחסי עובד מעביד אמורים להתנהל על מי מנוחות. אם שכר העבודה קבוע וידוע, ועם שעות העבודה נמנות כפי שצריך, הרי שלא אמורה להיות שום בעיה בהתנהלות, הבעיה מתחילה, אם יש ממד של אי בהירות ביחס בין העובד למעסיק, או אם המעביד עשה פעולה כלשהי שדחקה את העובד לפינה. אחת הפעולות הללו היא, למשל, דרישה של מעביד מהעובד, גם אם היא באה לפני תחילת ההעסקה, להפוך לעצמאי ולפתוח תיק במס הכנסה, ביטוח לאומי וקרן הפנסיה.

במקרה הזה, כאשר נוצרת בעיה והעובד מנוע מלעבוד בעקבות מחלה או בעיה אחרת, הוא עשוי להזדקק לשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני עבודה. זאת, על מנת לבדוק את טענות העובד ולרכז מסמכים ופסקי דין המאששים את הבקשה של העובד להכיר בו כעובד שכיר לכל דבר ועניין.

אילו שירותים מעניק עורך דין דיני עבודה למעסיק?

עורך דין המתמחה בדיני עבודה, איננו בהכרח מיועד לתת שירותים דווקא לעובדים ולנציגיהם. עורך דין כאמור לעיל יכול לשרת גם את האינטרסים של המעסיק, מול ארגוני העובדים ומול העובדים עצמם. עורך הדין ילווה את הפעילות השוטפת של המעסיק וייעץ לו במקרים שבהם יש או שעלולות להיות מחלוקות בינו לבין העובדים, או נציגות העובדים או ארגון העובדים היציג של התחום שבו פועל העסק.

עורך דין כזה יהיה אחראי, למשל, על ניסוח מכתבי הפיטורים של העובדים. זאת, בנוסף להשתתפות בשימועים של עובדים לפני פיטורים, במיוחד אם עילת הפיטורים היא פלילית – מעשה פלילי של עובד, גניבה או עבירה אחרת שדינה פיטורין.

בנוסף, עורך דין המתמחה בדיני עבודה יסביר למעסיקים את העדר התוחלת שבהפיכת כל המועסקים אצל המעביד לעוסקים מורשים או פטורים ובמחויבות החוקית שלו כלפיהם למרות החתימה על הסכמים חוקיים שלכאורה אמורים לחסוך ממון רב.

עם מי ניתן להתייעץ בנושא יחסי עובד מעסיק (מעביד)?

בכל מחלוקת אשר מתגלעת בין עובדים למעבידים, רק נוכחות של איש מקצוע מיומן המכיר את נושא  דיני העבודה על בוריו, ומצד שני מכיר את הנפשות הפועלות, יכול לגשר בין הצדדים ולהביא לפתרון הבעיה עוד בטרם גלשה למחוזות בלתי צפויים. הגורם המקצועי שראוי לפנות להתייעצות מולו בנושאים אלו, אם כן, הוא עורך דין דיני עבודה.

בעזרת הניסיון המקצועי הענף בתביעות בין עובדים ומעסיקים, בכוחו של עו"ד מומחה מתחום דיני העבודה לצמצם את הפגיעה בזכויותיהם של מי מהצדדים המעורבים למינימום האפשרי, ולהביא לסיום הפרשה בהקדם ועם מקסימום תועלת עבור מיוצגיו.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד.

המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.