החוק קובע: אתר בניה יסגר לאחר תאונת עבודה

ענף הבניה נחשב לענף המסוכן ביותר במשק הישראלי והוא גובה קורבנות רבים בנפש מדי שנה. בנוסף, אלפי עובדים בישראל נפצעים על בסיס קבוע בתאונות עבודה אשר מתרחשות באתרי בניה. אין זה מקרי לאור ריבוי הדיווחים בתקשורת על מקרים בהם פועלי בניין אולצו על ידי מעסיקיהם לעבוד על אף הליקויים הבטיחותיים שנתגלו בסביבת עבודתם. עם זאת, חשוב להכיר בכך שהחל משנת 2016, החוק בישראל קובע כי העבודה באתר בניה תופסק במקרה בו אירעה בו תאונת עבודה. בהקשר זה עולות השאלות: כיצד נאכף החוק הלכה למעשה, מה מטרתה של עצירת הפעילות באתר בניה שאירעה בתחומו תאונת עבודה, כיצד מהלך כזה צפוי להשפיע על עובדי הבניה במקום, ואילו עונשים צפויים למעסיק שהפר את הוראת הסגירה? על כל הסוגיות החשובות הללו ננסה לענות בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

מהי פקודת הבטיחות בעבודה וכיצד היא נוגעת לבטיחות באתרי בניה?

"פקודת הבטיחות בעבודה" נחקקה בשנת 70 במאה הקודמת, ובה מפורטות הוראות החוק בנוגע לשמירה על כללי הבטיחות בסביבת העבודה – בין אם עסקינן בעבודת שטח או בעבודה משרדית.

תקנות הבטיחות בעבודה מחייבות כל מעסיק במדינת ישראל, לרבות מעסיקים בתחום הבניה, ואלו נדרשים לפעול על פי פקודת הבטיחות בעבודה, על מנת לשמור על בטיחותם ובריאותם של עובדיהם.

אולם בפועל, ישנם אינספור מקרים שבהם עובדים בישראל נפגעים בעבודתם בעקבות התרשלותם של מעסיקים באכיפת תקנות הבטיחות בעבודה, כפי שיפורט בהמשך.

 

מהו דבר החקיקה המאפשר לעצור את העבודה באתר בניה מסוכן?

בשנת 2016 נכנס לתוקפו תיקון מספר 10 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.

מטרתו של תיקון זה היתה לאפשר למפקחים מטעם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית האמונים על אכיפת הבטיחות באתרי בנייה בישראל, להורות על מתן צו הפסקת עבודה, במקרה בו אירעה באתר הבניה תאונת עבודה חמורה.

החוק קובע אתר בניה יסגר לאחר תאונת עבודה
החוק קובע אתר בניה יסגר לאחר תאונת עבודה

אילו צעדים ינקטו בעת סגירת אתר בניה בעקבות תאונת עבודה?

על פי תיקון 10, היה ועובד בניין עבר תאונת עבודה מסכנת חיים באתר בניה בישראל, רשאי מינהל הבטיחות למנות מפקח שיהא אחראי על אתר הבניה האמור, ויוכל להורות על סגירתו והפסקת הפעילות בו, למעט פעולות הכרחיות שיתבצעו לתיקון ליקויי הבטיחות שהתגלו במקום, למשך 2 ימי עבודה מקרות תאונת העבודה.

 

מהן סמכויות המפקח באתר בניה שנסגר זמנית עקב ליקויי בטיחות?

למפקח מטעם המינהל שמורה הזכות להפעיל את כוחות המשטרה לשם אכיפתו של הצו להפסקת עבודה באתר הבניה שתאונת העבודה הקשה אירעה בתחומו.

באחריותו של המפקח על העבודה באתר הבניה שאירעה בו תאונת העבודה המדוברת, לבחון ולהעריך במסגרת תקופת עצירת העבודה באתר, את רמת הסיכון הנשקפת לעובדים במקום.

בהתאם לממצאים שיחשפו בפניו הוא מוסמך לקבוע כי תקופת הצו לעצירת פעילות באתר הבניה תוארך ל – 3 ימי עבודה נוספים לשם תיקון הליקויים שנחשפו במקום. זאת בכפוף להוצאת "צו בטיחות" בהתאם לסעיף 6 או 8 א' בחוק ארגון הפיקוח על העבודה.

מה יהא על שכרם של העובדים באתר בניה שנסגר בעקבות תאונת עבודה?

למותר לציין כי עצם עצירת הפעילות באתר הבניה בו אירעה תאונת עבודה חמורה, אינה אמורה לפגוע בפרנסתם של הפועלים המועסקים במקום. על מנת להבטיח כי צו הפסקת העבודה לא יפגע בזכויותיהם של עובדי הבניה באתר, קובע החוק כי המעביד מחויב לשלם לעובדיו שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב הקפאת הפעילות באתר הבניה המסוכן, שכר רגיל תמורת ימי העבודה אשר בהם הפרויקט היה בהקפאה בעקבות מתן הצו.

 

האם יש דרך לערער על מתן צו הפסקת עבודה באתר בניה?

כאשר המפקח על העבודה מחליט על מתן צו להפסקת עבודה באתר בניה שאירעה בו תאונת עבודה קשה, עליו למסור את הצו למחזיק באתר הבניה.

למחזיק שמורה הזכות לטעון את טענותיו כנגד הצו בסמיכות לקבלתו. היה והמחזיק במקום יוכל להוכיח שהוא הקפיד לאכוף את כל הוראות הבטיחות שהחוק מתווה, הצו יבוטל.

יתרה מכך, למחזיק יש גם אפשרות להגיש ערר בגין ההחלטה להותיר את צו הסגירה על כנו, לבית הדין האזורי לעבודה, שאתר הבניה האמור ממוקם בתחומו.

 

אילו עונשים צפויים למעסיק שהפר את צו הפסקת העבודה לאחר תאונת עבודה?

מעסיק שבחר להפר את צו עצירת העבודה באתר בניה שנמצאו בו ליקויים בטיחותיים חמורים, צפוי לעונש מאסר של שנתיים או לתשלום הקנס שנקבע בסעיף 61 א' 3 לחוק העונשין, שעומד כיום על סכום של למעלה מ 75 אלף שקלים. כמו כן, על כל יום עבודה שבו ממשיך המעסיק להפר ביודעין את הצו, הוא ישלם קנסות נוספים בשיעור העולה על 1400 ש"ח.

 

מי נושא באחריות לתאונת עבודה שאירעה באתר בניה?

בחוק העונשין נקבע כי אין בעצם מתן הצו להפסקת עבודה באתר בניה שהתרחשה בתחומו תאונת עבודה, משום פתח להסרת האחריות הפלילית או האזרחית של המעסיק לתאונת העבודה ולליקויים שהובילו להתרחשותה. בהתאם לכך, היה ויתברר שתאונת העבודה באתר הבניה התרחשה מפאת רשלנות בצד המעסיק, הוא ידרש לתת את הדין על כך, גם אם הופסקה העבודה במקום באופן זמני או קבוע.

עם זאת, במידה ויתברר כי העובד עבר תאונת עבודה במקום, מפאת רשלנות או העדר זהירות מצידו, יקוזז סכום יחסי מהפיצוי שישולם לעובד מטעם המעסיק, בהתאם לתרומתו של העובד להתרחשותה של תאונת העבודה.

 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.