ביטוח פנסיוני לעובדים זרים לפי חוק

צו ההרחבה בנושא פנסיית חובה נחקק בשנת 2008 ומעגן את זכות הביטוח הפנסיוני לכל עובד שכיר במשק הישראלי, לרבות עובדים זרים. בהתאם לחובת הביטוח הפנסיוני לעובדים זרים, מעסיקים בישראל נדרשים להסדיר ביוזמתם עבור עובד זר המועסק אצלם ואין לו ביטוח פנסיוני, מכשיר חיסכון פנסיוני מסוג קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל אשר יטיבו עם העובד. במדריך שלפניכם נסביר מהי כוונת המחוקק בהקשר זה וכיצד נדרשים מעסיקים בישראל להסדיר ביטוח פנסיוני לעובדים זרים לפי חוק.

על חובת המעסיק לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני

כל מעסיק בישראל, נדרש להסדיר עבור עובדיו ביטוח פנסיוני, שישמש אותם כמקור הכנסה קבוע עם צאתם לגמלאות. קצבת הפנסיה שהעובד יקבל על בסיס חודשי מתחדש לכשיפרוש מעבודתו בגיל 62 (לנשים) או 67 (לגברים), מורכבת הן מהפקדות המעסיק והן מהפקדות העובד עצמו למכשיר חיסכון משלם קצבה, מסוג קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל.

חובת המעסיק לבטח בביטוח פנסיוני את עובדיו, תקפה עבור עובדים שגילם 21 ומעלה (לגברים) או מגיל 20 ואילך (לנשים), והיא נמשכת עד הגיעם של העובדים לגיל פרישה חובה, שנכון לשנת 2020 עומד על 67 לשני המינים.

היה ועובד החל לעבוד אצל מעסיקו מבלי שיהיה לו חיסכון פנסיוני קיים, החל משנת 2008, המעסיק נדרש להקים עבורו חיסכון כזה כעבור חצי שנה להעסקתו תחתיו. מנגד, כאשר עובד מתחיל לעבוד אצל מעסיקו כשבבעלותו כבר קיים חיסכון פנסיוני, המעסיק ידרש להפקיד עבורו כספים לפנסיה כבר בתום שנת המס, או מתום שלושת החודשים הראשונים לעבודתו של העובד – על פי המוקדם מביניהם. בכל מקרה – ההפקדות יכסו גם תשלומים רטרואקטיביים למועד תחילת העסקתו של העובד.

 

ביטוח פנסיוני לעובדים זרים לפי חוק – האם הוא חל על כל עובד זר?

היות ולא צוין בצו ההרחבה לפנסיית חובה כי העובדים הזרים בישראל מוחרגים ממנו, הלכה למעשה צו הרחבה זה תקף גם לגביהם כשם שהוא תקף לגבי כל עובד שכיר בישראל.

חשוב לדעת כי בדומה לכל זכות אחרת שהחוק בישראל מקנה לעובד שכיר (לרבות דמי מחלה, ימי חופשה, פיצויי פיטורין וכן הלאה) תחולת הוראות החוק נוגעת גם לעובדים זרים שאינם מועסקים באופן חוקי בארץ, כלומר מי שאין להם אשרת עבודה חוקית.

עם זאת, ההלכה הפסוקה מעידה על כך שקיימת לקונה מסוימת בחוק בכל הנוגע לביטוח פנסיוני עבור עובדים זרים במעמד של פליטים, אשר כתוצאה ממנה עדיין מצליחים חלק מהמעסיקים שבחרו להעסיק פליטים, לעקוף את חובת תשלום הפנסיה לעובדים זרים.

ביטוח פנסיוני לעובדים זרים לפי חוק
ביטוח פנסיוני לעובדים זרים לפי חוק

אילו רכיבים קיימים בביטוח פנסיוני לעובדים זרים?

בביטוח פנסיוני עבור עובדים זרים, קיימים רכיבים זהים לאלו שמהם מורכב הביטוח הפנסיוני לכל עובד שכיר אחר בישראל:

  1. רכיב התגמולים – אליו מפקידים גם העובד וגם המעסיק כספים
  2. רכיב הפיצויים – אליו מפקיד כספים המעסיק בלבד, לטובת פיצויי פיטורים לעובד

 

אילו סכומים יש להפריש לביטוח פנסיוני לעובדים זרים לפי חוק?

השכר הקובע לעניין חישוב ההפקדות לביטוח הפנסיוני לעובדים זרים ובכלל, נקרא "השכר המבוטח". השכר המבוטח מורכב משכר הבסיס של העובד לרבות כל תוספת קבועה לשכר לה זכאי העובד לשם חישוב פיצויי הפיטורין על פי חוק פיצויי פיטורין והוראותיו.

השכר הממוצע במשק מגדיר את תקרת השכר המבוטח בכפוף למשמעותו בסעיף 2 בחוק הביטוח הלאומי. נכון לשנת 2020, שיעור ההפקדה לביטוח פנסיוני לעובדים זרים ובכלל, עומד על 18.5 אחוזים משכרו של העובד, כאשר 6 אחוזים מופקדים על חשבונו של העובד והשאר – 12.5 אחוזים, הם על חשבונו של המעסיק (6.5 אחוזים של הפקדות מעסיק לרכיב התגמולים ו – 6 אחוזים של הפקדות מעסיק לרכיב הפיצויים).

איך מתבצעת הפקדת כספים לביטוח פנסיוני לעובדים זרים לפי חוק?

ככלל, צו ההרחבה בנושא פנסיית חובה, קובע שכל עובד שכיר בישראל רשאי לבחור לעצמו את מכשיר החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל) אליו יופקדו התשלומים לביטוח הפנסיוני שלו בתוך חודשיים ימים מתחילת עבודתו אצל מעבידו. ככל שהעובד לא הודיע למעסיק על בחירתו במכשיר חיסכון ספציפי, המעסיק יהא אחראי לבטח את העובד במסגרת קרן פנסיה מקיפה חדשה.

אולם בהינתן העובדה שקרנות הפנסיה הסטנדרטיות נועדו לשמש עובדים אשר חוסכים כספים לגיל הפרישה לאורך תקופה ארוכה, ואילו עובדים זרים לרוב עובדים בארץ למשך תקופה קצובה, עלה הצורך בפתרון מיוחד, שיאפשר לעובדים זרים למשוך את החסכונות שנצברו לזכותו בתום תקופת עבודתו בארץ וזאת לפני הגיעו לגיל הפנסיה, ומבלי שיחויב בתשלום מיסים על פירעון מוקדם של הביטוח הפנסיוני, בשיעור של 35 אחוזים. על הסדר זה נסביר בהרחבה בהמשך.

 

מה קובע חוק עובדים זרים בנוגע להפקדת כספים לביטוח פנסיוני לעובד זר?

בסעיף 1 י"א לחוק העובדים הזרים הוגדר כאמור הסדר ייעודי שנועד לתת מענה לתרחיש אודותיו הסברנו לעיל. בהתאם להסדר זה מעסיקים בישראל רשאים להפקיד את כספי הפנסיה לעובד  הזר בחשבון בנק ייעודי או בקרן ייעודית למטרה זו, שיוקמו לפי הוראות הסעיף הנ"ל.

עם זאת, נכון למועד כתיבת שורות אלו, מכשירים מסוג זה עדיין אינם זמינים. מסיבה זו, יש לפעול על פי הוראותיה של יחידת הסמך לעובדים זרים, הממליצה למעסיקים להפקיד את כספי הפנסיה של עובד זר המועסק לפרק זמן קצר בארץ, במסגרת חשבון בנק נפרד הנושא הפרשי רבית והצמדה.

בהקשר זה מן הראוי לציין כי עובדים זרים רשאים לפדות את כספי הפנסיה שלהם אך ורק במקרה שבכוונתם לעזוב את הארץ לבלי שוב ואינם מתכננים לעבוד בישראל בעתיד.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה ו / או זכויות פנסיוניות, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.