דמי ניהול ביטוח פנסיוני וקופות גמל | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם

דמי ניהול חשבון ביטוח פנסיוני

דמי ניהול הם עמלה שמשולמת לגוף המוסדי שמנהל את הביטוח הפנסיוני מתוך הסכומים שמועברים אליו, בתמורה לניהול החיסכון, השקעת הכספים ותשלום הקצבאות, והם מושפעים בין היתר ממסלול השקעת הכספים, שבו בחר המבוטח

אסור לגוף המוסדי לגבות דמי ניהול מעבר לתקרה קבועה

ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולהפחית אותם, וכך להגדיל את החיסכון ואת גובה הקצבה שתשולם לחוסך בעתיד

כאשר מחליפים מקום עבודה, עשויים דמי הניהול להשתנות, וחלק מההטבות שהושגו במקום העבודה הקודם עשויות להתבטל

להשוואת דמי ניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ראו מחשבון דמי ניהול באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

דמי ניהול הם עמלה שמשולמת לגוף המוסדי שמנהל את הביטוח הפנסיוני מתוך הסכומים שמועברים אליו, בתמורה לניהול החיסכון, השקעת הכספים ותשלום הקצבאות.

 • דמי הניהול מורכבים משני רכיבים:
  1. דמי ניהול מהפקדות – אחוז מסוים שגובה הגוף המנהל את החיסכון מכל הפקדה שמפקיד החוסך.
  2. דמי ניהול קבועים מיתרה צבורה – אחוז מסוים שגובה הגוף המנהל את החיסכון מסך כל הכסף שכבר נצבר בחיסכון.

 

תנאי והליך ויתור ביטוח שאירים

פרטים הליך ויתור ביטוח שאירים
סוג ביטוח ביטוח פנסיוני בקופת גמל או בביטוח מנהלים (שניתן להוסיף לו רכיבי ביטוח כמו ביטוחי שאירים).
רשאות לוויתור רשאי לוויתור על ביטוח שאירים אם העובד חרוץ ואינו נשוי ואין לו ילדים.
צעדים לוויתור העובד יפנה לקרן הפנסיה ויבקש לבטל את ביטוח השאירים. יגיש תעודת זהות עם ספח מעיד על מצבו המשפחתי.
משך הוויתור הוויתור תקף לשנתיים, ואז יחודש באופן אוטומטי אלא אם העובד יחדש את הבקשה לוויתור.
שינוי במצב משפחתי במקרה של שינוי במצב המשפחתי, על העובד לדווח מידית לקרן הפנסיה.
השלטון של המעסיק בביטוח מנהלים, אין חובה להכליל רכיבי שאירים. עם זאת, המעסיק חייב לספק רכיבי ביטוח אם הוא מבטיח עובדים.

 

בקרו באתרים שלנו למידע נוסף
בקרו באתרים שלנו למידע נוסף

דמי ניהול מקסימליים

 • קיימת תקרה לדמי הניהול שניתן לגבות באפיקי החיסכון הפנסיוני, כפי שמפורט להלן.
 • אם הגוף הפנסיוני גובה דמי ניהול גבוהים מהתקרה, ניתן להגיש נגדו תלונה לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

קרן פנסיה מקיפה

 • בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר ועד 6% מההפקדות החודשיות.
  • למי שהחלו לקבל קצבת פנסיה חודשית ייגבו דמי ניהול רק מהסכום שנצבר.
  • מי שמקבל קצבת פנסיה נמוכה מהקצבה המינימלית הקבועה בחוק (593.5 ₪ נכון ל-2023), ישלם דמי ניהול בגובה 6% מההפרש בין גובה הקצבה המינמלית לגובה הקצבה שהוא מקבל.

קרן פנסיה כללית

 • בקרן פנסיה כללית ניתן לגבות עד 1.05% מהסכום הצבור ועד 4% מההפקדות (בתנאי שהקרן לא גבתה מהעמית דמי ניהול עד 30.04.2004)
  • למי שהחלו לקבל קצבת פנסיה חודשית בשנת 2013 או לאחר מכן, דמי הניהול המקסימליים יהיו 0.6% מהסכום שנצבר.
  • למי שהחלו לקבל קצבת פנסיה חודשית לפני 01.01.2013 דמי הניהול המקסימליים יהיו 2% מהסכום שנצבר.
  • למרות זאת, אם הקרן הכללית גבתה דמי ניהול עד 30.04.2004, דמי הניהול המקסימליים עשויים להיות שונים מאלה שצויינו לעיל.

ביטוח מנהלים וקופת גמל

 • בביטוחי המנהלים וקופות הגמל ניתן לגבות עד 1.05% מהסכום הצבור ועד 4% מההפקדות.

הנחה בדמי ניהול והגבלות על העלאתם

 • גוף מוסדי (גוף פנסיוני) יכול לגבות דמי ניהול נמוכים מדמי הניהול המקסימליים שצוינו, בתנאי שהטבה זו תימשך לפחות 5 שנים, כלומר בכל מקרה שדמי הניהול נמוכים מהשיעור המקסימלי, אסור להעלות אותם במשך לפחות 5 שנים.

 

רכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני

פרטים רכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני
מקור רכיב הפיצויים כספים מועברים מהמעסיק לקופת הגמל או לגוף הפנסיוני שמנהל את החיסכון הפנסיוני של העובד.
השפעה על הפנסיה החודשית מעיסק חלק מהכספים מהשכר של העובד לרכיב פיצויים. הם מגדילים את קצבת הפנסיה החודשית של העובד לאחר פרישתו.
משיכת פיצויי פיטורים העובד יכול למשוך את כספי הפיצויים לאחר סיום העסקתו, אם המעסיק מסכים לכך.
השפעה על מס הכנסה משיכת כספי הפיצויים יכולה להשפיע על מס הכנסה שהעובד ישלם.

 

  • כלל זה תקף לגבי הסדרים שנקבעו החל מה-01.04.2018.
  • בהסדרי הנחות שנקבעו לפני אפריל 2018, עד ל-31.03.2019 ההנחה בדמי הניהול תימשך לפחות שנתיים (ולפחות 5 שנים החל מה-01.04.2019).
 • למרות זאת, בכל אחד מהמקרים הבאים מותר לגוף המוסדי להעלות את דמי הניהול (ובכל מקרה לא יותר מהתקרה):
  • הפסקת תשלומים לביטוח הפנסיוני שלא בשל המעסיק. בהסדר שנקבע החל מה-01.04.2018, יהיה ניתן להעלות את דמי הניהול במקרה זה רק 6 חודשים אחרי הפסקת התשלומים (בהסדרי הנחות שנקבעו לפני אפריל 2018, תנאי 6 החודשים יהיה תקף החל מה-01.04.2019).
  • משיכה מלאה או חלקית או העברה מלאה או חלקית של יתרה צבורה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר באותה קופה.
  • החוסך קיבל הנחה בדמי ניהול בשל מקום העבודה שבו הועסק, ועזב את אותו מקום עבודה (תנאי זה תקף רק בהסדרי הנחות שנקבעו לפני אפריל 2018 ויהיה בתוקף עד ה-31.03.2019).
  • בהסכם או בתנאי תוכנית הביטוח נקבע מנגנון המסדיר שינויים בגובה דמי הניהול בהתאם ליתרה הצבורה בחשבונו של העמית או משתנה אחר שאושר על ידי הממונה על שוק ההון, אך לא מנגנון המבוסס על ותק של העמית.
 • בכל מקרה, העלאת דמי הניהול אפשרית בתנאי שנמסרה לעמית הודעה במסמך נפרד, על זכותו של הגוף המוסדי להעלות את שיעור דמי הניהול בכל אחד מהמקרים שצוינו, והודעה זו נמסרה בתוך 3 חודשים מיום מתן ההנחה בדמי הניהול או בסמוך להפקת הפוליסה (כאשר מדובר בביטוח מנהלים).

החלפת מקום עבודה

 • כאשר מחליפים מקום עבודה, עשויים דמי הניהול להשתנות, וחלק מההטבות שהושגו במקום העבודה הקודם עשויות להתבטל. מומלץ לעובד המחליף מקום עבודה לברר את תנאי החיסכון החדשים מול הגוף הפנסיוני.

 

הפרשת מלוא פיצויי פיטורים לביטוח הפנסיוני

פרטים הפרשת מלוא פיצויי פיטורים לביטוח הפנסיוני
הפרשת הפיצויים המעסיק יכול להפריש מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) לחיסכון הפנסיוני של העובד כרכיב פיצויים.
השלמת פיצויים המעסיק ישלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני.

 

 • בהסדרים שנקבעו החל מה-01.04.2018:
  • אם במקום העבודה החדש קיים הסדר דמי ניהול אחר של אותו גוף מוסדי, יחולו התנאים המטיבים יותר עבור החוסך, גם אם מדובר בתנאים של מקום עבודתו הקודם.
  • במקרה שתקופת ההנחה של ההסדר הקודם הסתיימה, ותקופת ההסדר במקום העבודה החדש טרם הסתיימה, יחולו על החוסך תנאי ההסדר של מקום העבודה החדש, מתום תקופת ההנחה של ההסדר במקום העבודה הקודם.
  • בתוך תקופת ההסדר המקבילה החוסך רשאי לבקש לשנות את תנאי ההסדר בהתאם לתנאי ההסדר של מקום העבודה הקודם או מקום העבודה החדש.
 • בהסדרים שנקבעו לפני אפריל 2018, התנאים שצוינו יהיו תקפים החל מה-01.04.2019.

הפסקת הפקדות רצופות לקרן הפנסיה (בשל הפסקת עבודה או סיבה אחרת)

 • כאשר רצף הפקדות לקרן פנסיה נקטע (בשל הפסקת עבודה או כשהמעסיק הנוכחי או הקודם לא העביר את ההפקדות במועד), הקרן הופכת ללא פעילה ודמי הניהול עשויים לעלות באופן משמעותי.
 • מומלץ לפנות אל קרן הפנסיה, כדי להסדיר את גובה דמי הניהול.

 

החזר כספים מביטוח הפנסיון לאחר התמרדות

פרטים החזר כספים מביטוח הפנסיון לאחר התמרדות
התמרדות מהעסקה העובד יכול להתמרד מהעסקה ולקבל החזר כספים מביטוח הפנסיון, אך זה יחושב כביטול ביטוח פנסיוני.
החזר כספים החזר הכספים יתבצע על ידי קרן הפנסיה לפי ההכנסות והפרמטרים הקיימים בחשבון הפנסיוני של העובד.

 

שימו לב

הפסקת ההפקדות הרצופות עשויה לפגוע בכיסוי הביטוחי של החוסך. ניתן לשמור על רצף הזכויות באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לקרן הפנסיה.

חשוב לדעת

 • חוסך יכול לנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול וכך לחסוך סכומים ניכרים. הפחתה בדמי הניהול – משמעה הגדלת החיסכון וקצבת הפנסיה שתשולם לחוסך בעתיד.
 • דמי ניהול עשויים להשתנות גם בהתאם למסלול ההשקעה שבו בחר החוסך.
 • משרד האוצר ממליץ להביא בחשבון את מכלול השיקולים בעת בחירת סוג המכשיר הפנסיוני, כגון מסלול השקעה שמתאים לצרכיו של החוסך וגם (אך לא רק) דמי ניהול נמוכים ואטרקטיביים יותר.

דמי ניהול בקופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה רשאית לגבות דמי ניהול מהחוסכים עד לתקרה הקבועה בתקנות והמפורטת בהמשך

אסור לקופת הגמל לגבות דמי ניהול הגבוהים מהתקרה

ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולהפחית אותם, וכך להגדיל את החיסכון

 • דמי הניהול מורכבים משני רכיבים:
  1. דמי ניהול מהפקדות – אחוז מסוים שגובה הגוף המנהל את החיסכון מכל הפקדה שמפקיד החוסך.
  2. דמי ניהול קבועים מיתרה צבורה – אחוז מסוים שגובה הגוף המנהל את החיסון מסך כל הכסף שכבר נצבר בחיסכון.

 

השלטון של המעסיק בביטוח הפנסיוני

פרטים השלטון של המעסיק בביטוח הפנסיוני
הכרת המעסיק בביטוח הפנסיוני המעסיק חייב להכיר בביטוח הפנסיוני ולספק לעובדים מידע עליו ולהציע להם אפשרויות לקבלת רכיבי ביטוח.
הכרת המעסיק בפיצויים המעסיק חייב להכיר בחוקיות ובהוראות הפיצויים לביטוח הפנסיוני ולהעניקם לעובדים במועדים הנכונים.

 

 • אסור לקופת הגמל לגבות דמי ניהול הגבוהים מהתקרה.
 • ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולהפחית אותם, וכך להגדיל את החיסכון.

דמי ניהול מקסימליים

 • דמי הניהול המקסימליים שקופת גמל להשקעה רשאית לגבות מהחוסכים הם:
  • 4% מכל הפקדה שמפקיד החוסך.
  • 1.05% בכל שנה מסך כל הכסף שכבר נצבר בחיסכון עד אותו מועד.

הנחה בדמי ניהול והגבלות על העלאתם

 • קופת גמל להשקעה יכולה לגבות דמי ניהול נמוכים מדמי הניהול המקסימאליים הנ"ל, בתנאי שהטבה זו תימשך לפחות שנתיים, כלומר: בכל מקרה שדמי הניהול נמוכים מהשיעור המקסימלי, אסור להעלות אותם במשך שנתיים.
 • למרות זאת, בכל אחד מהמקרים הבאים מותר לגוף המוסדי להעלות את דמי הניהול (ובכל מקרה לא יותר מהתקרה הנ"ל):
  • משיכה מלאה או חלקית או העברה מלאה או חלקית של יתרה צבורה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר בקופת הגמל.
  • כאשר נקבע בהסכם או בתנאי תוכנית הביטוח, מנגנון המסדיר שינויים בגובה דמי הניהול בהתאם ליתרה הצבורה בחשבונו של העמית או משתנה אחר אשר אושר על ידי הממונה על שוק ההון, אך לא מנגנון המבוסס על ותק של העמית.
 • בכל מקרה העלאת דמי הניהול אפשרית בתנאי שנמסרה לעמית הודעה באחד משני האופנים הבאים:
  • הודעה במסמך נפרד, על זכותו של הגוף המוסדי להעלות את שיעור דמי הניהול בכל אחד מהמקרים הנ"ל, והודעה זו נמסרה תוך שלושה חודשים מיום מתן ההנחה בדמי הניהול; או
  • ניתנה לעמית הודעה במסמך נפרד, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מתן ההנחה בדמי ניהול, על זכותה של החברה המנהלת לבטל את ההנחה בדמי הניהול, ובנוסף ניתנה לו הודעה במסמך נפרד, עד חודשיים לאחר מועד העלאת דמי הניהול.
 • תחילתה של העלאה בדמי הניהול תהיה בתום חודשיים מהמועד שבו נשלחה ההודעה אל העמית או במועד מאוחר יותר (אם נקבע מועד כזה בהודעה עצמה), ובתנאי שלא יחלפו יותר מ-4 מחודשים בין מועד משלוח ההודעה לבין מועד ההעלאה.

חשוב לדעת

 • חוסך יכול לנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול וכך לחסוך סכומים ניכרים.

 

השפעה על מס הכנסה ומיסוי פיצויי פיטורים

פרטים השפעה על מס הכנסה ומיסוי פיצויי פיטורים
הפקדת מס הכנסה פיצויי פיטורים מחוייבים למס הכנסה ומחוייבים במיסוי. אופן חיוב המיסים תלוי בסכום ובמרכיבי הפיצויים.
דרך התשלום המיסים נגבים על ידי המעסיק ונפרעים ללווה מלווה למס הכנסה או נפרעים מידי העובד על ידי המעסיק.