הלנת פיצויי פיטורים במשך חצי שנה

מעת לעת, אנו שומעים על עובדים שפוטרו ממקום עבודה בו הועסקו במשך שנים רבות, בנסיבות שאינן בשליטתם – כגון קיצוצים שהמעסיק נאלץ לבצע במצבת כוח האדם בחברתו, בעקבות קשיים כלכליים, או שינויים ארגוניים אחרים. במצב כזה, המעסיק מחויב בתשלום פיצויי פיטורין לעובד שפוטר.

פיצויי הפיטורין נועדו בראש ובראשונה לסייע לעובד שאיבד את עבודתו הקבועה, לשרוד מבחינה כלכלית עד שיעלה בידו למצוא עבודה חדשה. אולם למרבה הצער, בתרחיש שבו המעסיק נקלע בעצמו למשבר כלכלי, ולא דאג להפריש עבור העובד כספים לרכיב הפיצויים במסגרת החיסכון הפנסיוני, הטיפול בתשלום הפיצויים לעובד מקבל פעמים רבות עדיפות נמוכה, עד כדי מצב של הלנת פיצויי פיטורים במשך חצי שנה ויותר.

בהקשר זה עולות השאלות: מהי מסגרת הזמנים שבה נדרש המעסיק להסדיר את תשלום הפיצויים לעובד שפוטר? והאם יש דרך להציל את כספי הפיטורים של העובד במקרה של הלנת תשלום פיצויים? בנושאים אלו נדון בפרוטרוט בשורות הבאות.

כיצד ניתן לממש את הזכות לתשלום פיצויי פיטורים לעובד?

כאשר עובד נמצא בתהליך עזיבה של מקום עבודה מסוים, בסמוך לעזיבתו עליו למלא טופס שנקרא "הודעת עובד עקב פרישה מעבודה" (הידוע בתור טופס 161 א'). בשלב הבא, נדרש המעסיק למלא טופס דומה שנקרא "הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד" (טופס 161), ולמסור אותו לידי העובד.

 

המעסיק טוען שפיצויי הפיטורין כבר שולמו לי דרך קרן הפנסיה, האם זה ייתכן?

תשלום פיצויי פיטורין מועבר לעובד על ידי מעסיקו באחד משני אופנים:

 

הפקדת כספי פיצויים לחיסכון הפנסיוני של העובד ושחרורם לטובת העובד בתום ההעסקה

בשנת 2008 נכנס לתוקפו צו ההרחבה בנושא פנסיית חובה, אשר מחייב כל מעסיק במדינת ישראל להפקיד לטובת עובדיו כספים לטובת חיסכון פנסיוני לעובד. חלק מהסכומים המופקדים במסגרת זו נועדו להחליף חלק מפיצויי הפיטורין של העובד.

במצב בו המעסיק מפריש כספים לפנסיית העובד כחוק, לרבות למרכיב פיצויים הפיטורים במכשיר הפנסיוני, בסיום יחסי עובד מעביד, המעסיק ידרש להשלים רק את החלק היחסי מתוך תשלום הפיצויים שלא הופקד לחיסכון הפנסיוני של העובד.

הלנת פיצויי פיטורים במשך חצי שנה
הלנת פיצויי פיטורים במשך חצי שנה

כלומר, היה והמעסיק הפקיד באופן עקבי את השיעור המרבי שניתן להפריש לפיצויי פיטורים בחיסכון הפנסיוני (8.33 אחוזים משכרו החודשי של העובד) על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, במעמד הפיטורין של העובד אותו מעסיק יהיה פטור אוטומטית מתשלום פיצויי פיטורים לעובד. העובד מצידו יוכל למשוך את כספי הפיצויים שנצברו לזכותו בחיסכון הפנסיוני שלו בכפוף לקבלת מכתב שחרור של כספי הפיצויים מטעם מעסיקו.

תשלום פיצויים באופן ישיר

את פיצויי פיטורין שהמעסיק לא הפקיד לחיסכון הפנסיוני של העובד הוא מחויב לשלם לעובד בתום תקופת העסקתו או בהמשך, על פי המועדים שהוגדרו בחוק, כפי שנפרט בשורות הבאות. 

 

עד מתי נדרש המעסיק להעביר לעובד את פיצויי הפיטורים המשולמים באופן ישיר?

מעסיקים נדרשים להעביר את תשלום הפיצויים הישיר לעובד, ביום סיום העסקתו בפועל, או במועד שהוגדר במסגרת הסכם קיבוצי, או צו הרחבה, במידה ואחד מאלו תקף לגבי העובד.

במידה וקבלת תשלום פיצויי הפיטורין לעובד מותנה בכך שהעובד ימלא תנאי שהוגדר מראש בהסכם ההעסקה שלו (והוא תקף מבחינה חוקית) לאחר המועד בו תמו יחסי עובד מעביד בינו לבין מעסיקו באופן רשמי, המועד לתשלום פיצויי הפיטורין לעובד, יהא היום בו קיים העובד את התנאי הרלוונטי, או היום בו תמה התקופה שהוקצבה למילוי תנאי זה.

 

מתי נדרש המעסיק לשחרר לחזקת העובד את כספי פיצויים בחיסכון הפנסיוני?

במצב בו פיצויי פיטורין לעובד, הופקדו בידי המעסיק למכשיר החיסכון הפנסיוני של העובד (קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל) מדי חודש בחודשו, בתום יחסי ההעסקה, המעסיק ידרש ליידע בכתב את הגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני הנ"ל, כי הוא מאשר את שחרור כספי הפיצויים של העובד.

על המעסיק לעשות זאת בתוך 15 יום מן המועד החוקי לתשלום פיצויי פיטורים (כמפורט מעלה). במידה והמעסיק לא ביצע זאת, הוא עלול להידרש לשלם לעובד לשעבר פיצויים בגין הלנת פיצויי פיטורים.

 

המעסיק מלין את פיצויי הפיטורים שמגיעים לך כחוק? זה עלול לעלות לו ביוקר

הן במקרה של הלנת פיצויי פיטורים המשולמים לעובד באופן ישיר והן במקרה של הלנת פיצויי פיטורין שנצברו לזכות העובד בחיסכון הפנסיוני שלו, במידה והמעסיק מעכב את תשלום פיצויי הפיטורין לעובד למשך פרק זמן של 15 ימים ויותר, החוק מחייב אותו לשלם לעובד פיצוי כנגד הלנת פיצויי הפיטורין שלו, בנוסף להפרשי הצמדה.

 

האם יש דרך להציל את כספי הפיטורים של העובד במקרה של הלנת תשלום פיצויים?

במידה ופוטרתם ממקום עבודה שהועסקתם בו במשך שנה ויותר, ומעסיקכם לשעבר מלין את פיצויי הפיטורין שהוא חייב לכם על פי חוק, זה הזמן לפנות להתייעצות עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה, על מנת לנסח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים.

את מכתב ההתראה יש לשלוח למעסיק בדואר רשום. במרבית המקרים, מעסיקים שמקבלים דרישת תשלום מסוג זה, החתומה בידי עורך דין מוסמך, מעדיפים שלא להיקלע לתסבוכת משפטית מתמשכת, ובוחרים לסיים את הסאגה במהירות על ידי תשלום מיידי של מלוא פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד כחוק.

 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.