התפטרות עובד – זמן הודעה מראש על התפטרות

החלטתם לעזוב את מקום העבודה הנוכחי שלכם לטובת עבודה חדשה או שינוי כיוון כללי בחיים? חשוב שתדעו כי לפני שאתם מבצעים את הצעד המשמעותי ומתפטרים מעבודתכם, החוק מחייב אתכם בהגשת הודעה מוקדמת על התפטרות למעסיקכם. כיצד מגישים הודעה מראש על התפטרות וכמה זמן מראש יש להגיש אותה? על כך נדון בהרחבה במסגרת המדריך הבא.

מה ההבדל בין הליך התפטרות להליך פיטורין?

לכאורה, הן ההתפטרות והן הפיטורים מסיימים באופן סופי ומוחלט את היחסים בין העובד לבין מעסיקו. ההבדל העיקרי בין הליכי פיטורין להליכי התפטרות המתבצעים לפי החוק, בא לידי ביטוי בהעדר החובה לקיים הליך שימוע לעובד שמתפטר ביוזמתו הוא.

בנוסף, עובד שבחר להתפטר ממקום העבודה שלו מרצונו החופשי, נדרש על פי חוק למסור למעביד שלו הודעה רשמית בכתב על התפטרותו שמועד מסירתה למעסיק מוגדר במסגרת סעיף 2 ב' לחוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות – כפי שנפרט בהמשך.

 

על חובת מתן הודעה מראש למעסיק לפני התפטרות

בכל מקרה שבו עובד מסיים את עבודתו אצל מעסיקו ביוזמת מי מהצדדים, עולה הצורך במתן הודעה מראש לצד השני. באותה המידה בה החוק מחייב מעביד הבוחר לפטר עובד, לספק לאותו עובד הודעה מראש ואפשרות להמשך העסקה או תשלום לתקופה מוגדרת טרום הפיטורין בפועל, כך נדרש גם עובד שמעוניין להתפטר מעבודתו, למסור הודעה רשמית על התפטרותו מבעוד מועד למעסיקו.

זאת, על מנת לאפשר לצד השני ביחסי העובד מעביד להיערך מחדש ולהכין את עצמו לשינוי הצפוי. ככל שמשך ההעסקה אצל המעסיק היה ארוך יותר, כך תקופת ההודעה מראש שהעובד חייב בה כלפי מעסיקו, תהיה ארוכה יותר.

אף שזמן ההודעה מראש על ההתפטרות, תלוי כאמור בוותק של העובד אצל מעסיקו, ישנם מקרים שבהם המעסיק רשאי לבקש מהעובדה שיעניק לו ארכה נוספת, והעובד רשאי לבחור אם להסכים לבקשת המעסיק או לדחות אותה מטעמיו הוא.

 

איך מודיעים למעסיק על התפטרות מבעוד מועד?

כאשר עובד מחליט להתפטר ממקום עבודתו, את ההודעה המוקדמת על סיום יחסי עובד-מעביד מול מעסיקו הוא מחויב למסור למעסיק בתצורה של מכתב התפטרות. במסגרת מכתב ההתפטרות שהעובד מגיש למעסיק, עליו לפרט מהו המועד שבו הוא מתכנן לעזוב את מקום העבודה, כדי לאפשר למעסיק להיערך בהתאם, ובהתאם לצורך לגייס מחליף שימלא את מקומו של העובד שעוזב.

התפטרות עובד – זמן הודעה מראש על התפטרות
התפטרות עובד – זמן הודעה מראש על התפטרות

האם העובד חייב לספק למעסיק הודעה מראש על התפטרות בדמות מכתב התפטרות?

חשוב לדעת שהגשת מכתב ההתפטרות אינה נתונה לשיקול דעתו של העובד שבחר לעזוב את משרתו. זוהי חובה חוקית המוחלת על כל עובד שכיר על פי סעיף 2 ב' בחוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, שלפיו, עובד שמעוניין להתפטר ממקום עבודתו נדרש לפי חוק למסור למעסיק הודעה מוקדמת בכתב על החלטתו.

 

כמה זמן מראש יש להגיש את ההודעה על ההתפטרות למעסיק?

זמן ההודעה מראש על התפטרות, תלוי באופן תשלום שכרו של העובד ובוותק שצבר במקום העבודה שלו, שלפיהם מגדיר החוק כמה ימי הודעה מוקדמת העובד מחויב לספק למעסיק (על כך בהמשך המאמר).

אולם ככלל, על עובדים שמחליטים להתפטר חלה החובה להגיש את ההודעה הרשמית על התפטרותם טרום עזיבתם את מקום עבודתם בפועל, כלומר – לפחות מספר ימים לפני שניתוק יחסי עובד מעביד מתרחש הלכה למעשה, ולא בדיעבד, לאחר תאריך עזיבתם.

התפטרות עובד – זמן הודעה מראש על התפטרות לעובד בשכר חודשי

עובד שמקבל שכר חודשי חייב בהגשת מכתב התפטרות על פי ההנחיות שלהלן:

  • עובד שמתפטר בחצי השנה הראשונה להעסקתו – חייב ביום הודעה מוקדמת למעסיק, עבור כל חודש שעבד אצלו.
  • עובד שמתפטר החל מהחודש השביעי להעסקתו ועד 12 חודשים מתחילת העסקתו – חייב בשישה ימי הודעה מוקדמת למעסיק, בתוספת יומיים וחצי עבור כל חודש שעבד אצלו.
  • עובד שמתפטר לאחר שמלאו 12 חודשים להעסקתו – חייב ב – 30 ימי הודעה מוקדמת למעסיקו.

 

התפטרות עובד – זמן הודעה מראש על התפטרות לעובד שעתי

עובד שמקבל שכר שעתי חייב בהגשת מכתב התפטרות על פי ההנחיות שלהלן:

  • עובד שמתפטר לפני שמלאו 12 חודשים להעסקתו – חייב ביום הודעה מוקדמת למעסיק, עבור כל חודש שעבד אצלו.
  • עובד שמתפטר החל מהשנה השנייה להעסקתו – חייב ב – 14 ימי הודעה מוקדמת למעסיק, בתוספת יום עבור כל חודשיים שעבד אצלו בשנה האמורה.
  • עובד שמתפטר החל מהשנה השלישית להעסקתו – חייב ב – 21 ימי הודעה מוקדמת למעסיק, בתוספת יום עבור כל חודשיים שעבד אצלו בשנה האמורה.
  • עובד שמתפטר החל מהשנה הרביעית להעסקתו – חייב ב – 30 ימי הודעה מוקדמת למעסיקו.

 

האם אוכל להמשיך לעבוד אצל המעסיק הנוכחי לאחר שמסרתי לו הודעה מראש על התפטרותי?

ככלל, עובד שמסר הודעה מראש על התפטרות למעסיקו, עדיין מחוייב להמשיך לעבוד בתשלום גם במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת להתפטרות, למעט מקרים שבהם המעסיק מודיע לעובד שהוא מסכים לוותר על עבודתו בפועל בתקופה זו באופן חלקי או מוחלט. אולם גם במצב כזה, המעסיק חייב בתשלום שכר עבודה לעובד כרגיל כנגד התקופה שויתר על העסקתו במסגרתה.

 

האם הודעת התפטרות שנמסרת בשעת כעס נחשבת כהודעה מוקדמת

לעתים, התפטרות של עובד עלולה להתבצע בשעת כעס איום ונורא, שמעוור את עיניו וגורם לו לומר דברים שלא התכוון ולא באמת רצה להגיד בנוכחות מעסיקו. לעתים קורים מצבים כאלו בעקבות מחלוקות בנושאים עקרוניים, ולעתים עקב התרתחות הדדית על עניין בעל חשיבות פעוטה.

כך או כך, כאשר מצב העניינים מוביל לכדי כך שהועבד בוחר להודיע למעסיק שלו על כוונתו להתפטר, ככל שעשה זאת על פי הוראות החוק, כהודעה כתובה שנמסרה בהתאם למועדים שהחוק קובע, הדבר יחשב כהודעה מוקדמת לכל דבר ועניין.

 

האם העובד רשאי לחזור בו מהודעה מראש על התפטרות?

חשוב לציין כי גם אם אדם מתפטר ממקום העבודה שלו בשעת כעס, מותר לו על פי חוק לחזור בו תוך זמן סביר מהודעת ההתפטרות שלו. אולם חזרתו למקום העבודה תלויה במצב כזה גם ברצונו של המעסיק שלו. אם המעסיק בחר להחזיר את העובד לעבוד תחתיו, ניתן להתעלם מהתקרית כאילו לא היתה.

אולם אם המעסיק או המנהל של העובד מסרבים ועומדים על רצונם לקבל את התפטרותו של העובד כעובדה מוגמרת, החוק מתייחס לכך כאילו העובד פוטר ביוזמת המעסיק, ולא כאילו התפטר ביוזמתו. החוק בישראל מכיר בכך שבעת כעס אנשים עשויים להגיד דברים שלא בהכרח התכוונו לאומרם, אך יחד עם זאת – גם מכיר בזכותו של המעביד לקבל את המצב כפשוטו.

 

בשורה התחתונה

כל עובד שמתפטר, חייב להודיע על ההתפטרות מראש למעסיקו, כאשר זמן ההודעה המוקדמת תלוי בוותק של העובד במקום העבודה הנתון, על פי התחשיבים שמנינו לעיל. אולם כאמור, במקרה של אדם שהתפטר (או פוטר) בשעת כעס, החוק מאפשר לשני הצדדים לחזור בהם בתוך פרק זמן סביר מהחלטתם ומן ההודעה הרשמית שמסרו לצד השני בנושא סיום יחסי ההעסקה המתוכנן.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.