זכויות עובדים זרים בישראל – מידע למעסיק

בדומה לכל עובד ישראלי, גם עובדים זרים בישראל זכאים לזכויות בסיסיות בעבודתם. יתר על כן, ישנם תנאי העסקה ספציפיים החלים על העסקת עובדים זרים בישראל, וביניהם: חובת המעסיק למסור לעובד הזר חוזה העסקה שנכתב בשפתו, וכן חובת המעסיק לדאוג למגורים ראויים וביטוחי בריאות לעובדים הזרים שעובדים עבורו. במאמר זה נדון בזכויות עובדים זרים בישראל שחשוב שכל מעסיק ששוקל להעסיק עובדים זרים, יכיר אותן.

על הצורך בחקיקה יעודית להסדרת זכויות עובדים זרים בישראל

אף שזכויות אדם וזכויות עובדים עשויות להשמע כקונספט ברור אליו עבור רובנו, למרבה הפלא, ישנם עדיין מעסיקים רבים בישראל שפועלים תחת מנטליות של "מעבידים", על כך המשתמע מכך. מעסיקים אלו אינם רואים בעובד הזר אדם שווה ערך ושווה זכויות, ומנסים באופן מתמיד לחסוך על גבו בהוצאות, גם כאשר הדבר כרוך בפגיעה בזכויות היסוד של העובד.

לפיכך קיימת חקיקה ספציפית שנועדה להסדיר את זכויות העובדים הזרים במדינת ישראל, לצד הלכה פסוקה שמשמשת גם היא כבסיס תחיקתי לטיפול בתביעות הנוגעות לניצול של עובדים זרים בישראל בידי מעסיקיהם המקומיים.

 

מהו חוק עובדים זרים ובאילו נושאים הוא מטפל?

הצורך הבוער באכיפתו של חוק העובדים הזרים בישראל, מוצגת במסגרת נייר העמדה שסופק למחוקק במועד הצעת חוק העובדים הזרים, וזוהי לשונם:

"תופעת העסקת עובדים זרים ללא היתר הולכת ומתפשטת ופוגעת קשה במאמצים להקטין את מימדי האבטלה במדינת ישראל. עובדים זרים המועסקים ללא היתר בהתאם לחוק הכניסה לישראל וללא היתר משירות התעסוקה, מועסקים בתנאי שכר משפילים, ללא תנאים סוציאליים, ולעיתים רבות אף בתנאי תעסוקה בלתי אנושיים".

על מנת להתמודד עם עוולות מסוג זה, חוק עובדים זרים נחקק בשנת 1991 , והוא דבר החקיקה המסדיר את תנאי הזכאות להעסקת עובדים זרים בישראל, הדרכים לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים, ואת חובותיו של המעביד כלפי עובד זר שהעסיק.

 

מי רשאי להעסיק עובדים זרים בישראל?

מעסיק ישראלי רשאי להעסיק עובדים זרים בישראל, רק במידה וכל התנאים הבאים מתממשים:

זכויות עובדים זרים בישראל - מידע למעסיק
זכויות עובדים זרים בישראל – מידע למעסיק

קבלת היתר מיוחד מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים זרים בעסק

ההיתר ניתן למעסיקים ישראליים הפועלים בתחום הבניה, התעשייה והתשתיות, תחום שירותי הסיעוד, ענף החקלאות, ועסקי מזון אתניים. בנוסף לאלו, ניתן לקבל היתר להעסקת עובד זר על תקן מומחה במקרים מסוימים ובתחומים ספציפיים.

 

בעלות על רישיון עבודה תקף מרשות האוכלוסין וההגירה בישראל (מצד העובד הזר)

רישיון העבודה ניתן לעובדים זרים שהוסמכו לעבודה בענף ספציפי במשק.

 

רישום העובד הזר על שם המעסיק הישראלי ברשות האוכלוסין וההגירה

הרישום כפוף לתשלום אגרות כחוק.

הנחיות למעסיק שקיבל היתר להעסקת עובד זר בישראל

להלן מספר כללים שהחוק בישראל מחייב מעסיקים שבוחרים להעסיק עובדים זרים, לעמוד בהם:

 • יש לבדוק מבעוד מועד שכל עובד זר מצויד באישור רפואי תקף המעיד על כך שהוא במצב בריאותי תקין ללא מחלות, וכי הוא כשיר לבצע את העבודה שלשמה הועסק.
 • המעסיק מחוייב להגיש בקשה מנומקת לקבלת אשרת שהייה ורישיון עבודה לטובת העובד הזר שנכנס לארץ.
 • המעסיק נדרש למסור לעובד הזר הסכם עבודה שנכתב בשפתו של העובד.
 • הסכם העבודה יפרט את כל תנאי ההעסקה של העובד הזר בהתאם לסיכום שהתבצע בעל פה או בדרך אחרת בין הצדדים ובכפוף להוראות הדין.
 • בהסכם העבודה יצוינו הפרטים שלהלן: שמו של המעסיק, שם העובד הזר, תיאור תפקידו, השכר שישולם לו, מועדי תשלום השכר ומועדים לעדכוני שכר במידה וצפויים כאלו, פירוט של ניכויי שכר, הפקדות סוציאליות של העובד והמעסיק, כמות שעות העבודה היומיות, מספר ימי העבודה השבועיים, ימי המנוחה, ימי החופש של העובד, והיעדרות בשכר.
 • על העובד הזר יחולו כל הסכם קיבוצי וכל חוק מגן הרלוונטיים לענף המשק בו הוא מועסק.
 • ביטוח רפואי לעובד הזר יוסדר על חשבונו של המעסיק והוא יהא תקף לאורך כל תקופת העסקתו של העובד כשהוא כולל את כל התרופות והטיפולים הכלולים בסל הבריאות.
 • מגורים ראויים לעובד הזר עם תנאים סינטריים ובטיחותיים סבירים, יוסדרו על חשבון המעסיק למשך כל תקופת ההעסקה של העובד ועד שבעה ימים לפחות ממועד סיום ההעסקה.
 • ניכוי הוצאות מיוחדות הנוגעות למגורי העובד והביטוח הרפואי שלו משכרו של העובד, מתאפשר על פי השיעורים הקבועים בחוק.
 • המצאת ערבות בנקאית או ערבות מסוג אחר, שתבטיח למדינת כי המעסיק יעמוד בהתחייבויותיו החוקיות מול העובד הזר (נדרשת במקרים מסוימים).
 • חובת הפקדת תשלומים חודשית לקרן תשלומים ייעודית או חשבון בנק לטובת כל עובד זר. מטרתו של פקדון מסוג זה הינה לאפשר לעובד הזר לצבור רווחים הוניים שיוכל ליהנות מהם גם בעזיבת עבודתו בארץ בכפוף למס רווח הון בשיעור של 15 אחוזים (חובת הפקדת תשלומים זו נדרשת רק במקרים מסוימים).

 

מה יהא על מי שמעסיק עובדים בישראל זרים בניגוד לחוק?

מעביד הפועל בניגוד לדין ולכללים שמנינו לעיל הנוגעים להעסקת עובדים זרים בישראל, עלול לגלות כי הוא עומד בפני תביעה שהוגשה כנגדו על ידי עובד זר או קבוצת עובדים זרים שבחרה להתאגד ולתבוע את זכויותיה החוקיות.

למותר לציין כי בתי המשפט בישראל רואים כיום בחומרה רבה עבירות של מעסיקים הנוגעות לפגיעה בזכויותיהם של עובדים זרים בישראל, והם אינם מהססים לפסוק עונשים כבדים כלפי מעסיקים כאלו, בהתאם לרף הענישה שנקבע בחוק העובדים הזרים. לכן בכל מהלך של העסקת עובד זר, מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין דיני עבודה הבקיא בזכויות עובדים זרים בישראל ובחוקים המסדירים את הנושא.

 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.