חוזה לתקופה קצובה או חוזה לתקופה בלתי קצובה בדיני עבודה

בדיני עבודה מתקיימים שלושה סוגים חשובים של חוזי העסקה: העסקה לתקופה קצובה, העסקה לתקופה בלתי קצובה והעסקה לצורך ביצוע משימות מיוחדות. בשורות להלן נדון בעיקר בחוזים לתקופה קצובה ובלתי קצובה. מהו בעצם חוזה העסקה? מהו חוזה לתקופה קצובה? מהן האפשרויות לנתק את יחסי העבודה בחוזה לתקופה קצובה? מהו חוזה העסקה לתקופה בלתי קצובה? באילו תנאים אפשר לנתק את הקשרים המוגדרים בחוזה ההעסקה כזה? מה המשמעות של ניתוק היחסים על ידי המועסק? מה קורה כאשר המעסיק מנתק את יחסי העבודה? מתי מתעורר הצורך בשירותיו הטובים של עודן דין דיני עבודה? במאמר שלפניכם נשיב לשאלות הללו בקצרה אבל בצורה ברורה.

מה זה בעצם חוזה העסקה ומהי העסקה לצורך ביצוע משימה

חוזה העסקה הוא הסכם שנכרת בין שני צדדים בעלי מעמד שווה מבחינה חוקית. מצד אחד נמצא המעסיק, המעוניין לקבל מהעובד שירותים או תפוקה כל שהיא, שהמעביד יודע שהעובד מסוגל לתת או לייצר. מצד שני נמצא העובד, המעוניין להעניק למעסיק שירותים או תפוקה כמיטב יכולתו בתמורה לשכר המוצע לו.

עצם ההגדרה של המסמך כחוזה, מדגיש את העובדה ששני הצדדים להסכם הם שווים במעמדם. החוזה יכול להיחתם לתקופה קצובה או בלתי קצובה, כפי שיפורט בהמשך. חוזה העסקה יכול להיחתם כאשר המעסיק מעוניין שהעובד יבצע משימה או מספר משימות מוגדרות. עם סיום הביצוע של המשימות הללו, יפקע חוזה העבודה מאליו. דוגמה למשימה כזאת הוא ביצוע שליחות או לחילופין כתיבת מסמך או כל משימה חוקית אחרת.

 

מהו חוזה העסקה לתקופה קצובה

חוזה לתקופה קצובה הוא חוזה שבו הוגדרה מראש תקופת ההעסקה של המועסק. בתום התקופה ינותקו יחסי עובד מעביד בין הצדדים באופן אוטומטי, ללא צורך בשום פעולה נוספת. בחוזה העסקה לתקופה קצובה, אם המעסיק מעוניין להמשיך את העסקת העובד, הוא חייב לחתום עם העובד על חוזה העסקה חדש.

דוגמאות לחוזי העסקה מהסוג הזה אינן חסרות. הדוגמה הטובה ביותר שאפשר להביא כאן היא חוזה בין שחקן כדורגל או כדורסל, שנחתמת לרוב לתקופה קצובה בינו לבין הקבוצה שבה הוא משחק.

חוזה לתקופה קצובה או חוזה לתקופה בלתי קצובה בדיני עבודה
חוזה לתקופה קצובה או חוזה לתקופה בלתי קצובה בדיני עבודה

מהן האפשרויות לנתק את חוזה ההעסקה לתקופה קצובה

קיימות שתי אפשרויות לניתוק יחסי העבודה בין עובד למעביד בחוזה לתקופה קצובה:

  • הסכמה הדדית: שני הצדדים מסכימים על הפסקת החוזה ושחרור של כל אחד מהם מההתחייבויות החוזיות שלו כלפי הצד השני לפני המועד הקבוע בחוזה. העדר הסכמה של אחד הצדדים מחייבת המשך ההעסקה או, לחילופין, הפרת החוזה על ידי הצד שאיננו מעוניין להמשיך בו. הפרת החוזה עלולה להיות כרוכה בתשלום פיצויים מצד אחד או אבדן זכויות מצד שני.
  • בהגיע המועד לסיום ההעסקה: הדרך השנייה להיחלץ מחוזה העסקה זמני הוא פשוט להמתין למועד הסיום של החוזה. במועד הזה, אף אחד מהצדדים לא יכול לכפות על הצד השני להמשיך את ההעסקה. אם המעסיק לא חידש את החוזה, הוא יהיה מחויב לשלם לעובד את הפיצויים ואת כל הסכומים המגיעים לו על פי חוק בדרך לסיום החוזה. במקרה כזה החוק רואה את העובד כאילו פוטר, ולפיכך מגיעות לו כל הזכויות כדין מפוטר. אם העובד מסרב לחדש את החוזה, הרי שפירוש הדבר כאלו התפטר מרצונו ולכן ייתכן בהחלט מצב שבו לא יקבל את הפיצויים המגיעים לו. עם זאת, חוזה העסקה לתקופה קצובה יכול לכלול סעיף המחייב את המעסיק לשלם פיצויים לעובד בכל מקרה בתום חוזה ההעסקה.

מהו חוזה העסקה לתקופה בלתי קצובה

חוזה העסקה לתקופה בלתי קצובה, הוא למעשה חוזה ההעסקה המקובל במשק. מדובר בהסכם בין העובד למעביד, שבו העובד מתחייב לפעול ככל יכולתו ועל פי הכשרתו המקצועית לטובת העסק. מנגד, המעסיק מתחייב להמשיך להעסיק את העובד לתקופה בלתי קצובה.

בהעדר פעולה מצד העובד או המעביד, העובד ימשיך להיות מועסק ולקבל את שכרו מהמעסיק. זאת, כמובן, בתנאי שהוא ימשיך למלא את התפקיד המוטל עליו כמיטב יכולתו. העדר תפקוד מצד העובד יכול להיות עילה לפיטורין ללא פיצויים. מנגד, התנכלות לעובד עלולה להוות עילה לתביעה נגד המעסיק. בדרך כלל, תביעות מהסוג הזה מתבררות בבית המשפט.

 

באילו תנאים אפשר לנתק יחסי עובד מעביד בחוזה לתקופה בלתי קצובה

חוזה העסקה לתקופה בלתי קצובה הוא עדיין חוזה. ככזה, אפשר לסיים את התחולה שלו בכמה אופנים. אפשר לסיים את החוזה בהסכמה, ביוזמת המעביד או ביוזמת העובד. לכל אחת מצורות ההתנהלות הללו יכולות להיות השלכות כספיות.

אמות המידה להתנהלות בחוזים כאלה הן כדלקמן:

  1. המעסיק אינו רשאי להפסיק את העסקת העבד ללא הסכמתו. בנוסף, גם אם המעסיק נוהג כך, הוא חייב בהודעה מוקדמת לעובד, זמן מה לפני סיום ההעסקה שלו.
  2. העובד אינו יכול להפסיק את העבודה שלו אצל המעסיק ללא הסכמה שלו. אמנם יש יוצאים מן הכלל אבל בעיקרון, מעשה כזה שולל את הזכויות של העובד לפיצויים.

 

המשמעויות של ניתוק יחסי עובד מעביד על ידי העובד

המשמעות הבולטת ביותר של ניתוק יחסי עובד מעביד על ידי העובד, היא העובדה שהמעביד יוכל להימנע מתשלום הפיצויים לעובד. עם זאת הדבר אינו קורה בהכרח בכל פעם, ולרוב המעסיקים דווקא לא מעכבים תשלומי פיצויים כמעט בשום מקרה.

משמעות נוספת של ניתוק היחסים על ידי העובד היא האפשרות שהמעסיק לא יעניק לו המלצות. יש מקרים שמעסיקים ניסו למנוע מעובד שהתפטר את העבודה אצל מעסיק אחר בתחום דומה או זהה, בטענה של הפרת שבועת הסודיות.

עם זאת, יש גם יוצאים מן הכלל שבהם עובד מתפטר, ובכל זאת הוא זכאי לפיצויים:

  1. העברת עובד לתפקיד בלתי הולם: דוגמה טובה לכך היא העברת עובד שהועסק בדרג ניהולי למשרה בדרג זוטר. גם אם השכר של העובד יישמר, זכותו של העובד להתפטר בדין מפוטר.
  2. שינוי בתנאי העבודה או בשעות העבודה: גם כאן, עובד יכול להתפטר ובכל זאת לקבל פיצויים.
  3. שינוי מקום העבודה: אם המפעל או מקום העבודה עובר לאזור מרוחק, העובד יהיה רשאי להתפטר ועדיין יהיה זכאי לפיצויים כחוק.

 

יש עוד מצבים דומים נוספים, כבל האמור לעיל מייצג את מרבית המצבים האפשריים.

 

מתי נדרשים שירותיו של עורך דין דיני עבודה בענייני חוזי העסקה?

בדרך כלל, כאשר סיום יחסי עובד מעביד מתרחש כדרך הטבע ושני הצדדים מסכימים בנושא, אין כל עילה לערב צד שלישי. חוקי העבודה בישראל עוסקים בנושא ומבהירים אותו. עם זאת, אם אחד הצדדים מרגיש מקופח, ואם הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה, הנושא עלול לעבור לדיון בבית המשפט.

עורך דין דיני עבודה יבדוק את הטענות של העובד וישקול האם קיימת עילה לתביעה. זאת, בעיקר על סמך תקדימים דומים, אם היו כאלה. לעיתים, בהעדר תקדים, הנושא יוכרע על ידי בית הדין לעבודה.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.