חוק הודעה לעובד

כחלק מאופייה הסוציאלי של מדינת ישראל, היא מחזיקה במספר רב של חוקים אשר נועדו להסדיר את טיב היחסים, כמו גם החובות והזכויות אשר קיימים בין מעסיק למועסק במסגרת מקום עבודתם. עם זאת, אף על פי שאותם חוקים ידועים וזמינים לכל אשר דורש, מרבית העובדים כלל לא מודעים לזכויותיהם ולתקנות אשר מעסיקם מחויב בם.

בהמשך לכך, מבין כלל אותם חוקים חשובים אשר יש לדעת, ניתן למנות את חוק הועדה לעובד, אשר מסדיר את עצם כניסתו של עובד וקליטתו, לידי המעסיק. לפיכך, במאמר הקרוב נדון בהרחבה במאפייניו של אותו חוק, כמו גם הזכויות והחובות אשר מעוגנות בעקבותיו.

מה הוא חוק הודעה לעובד?

חוק הודעה לעובד הוא ציווי על כל מעסיק למסור לעובד במסגרת 30 יום מתחילת ההתקשרות העסקית ביניהם, הודעה בכתב אשר מפרטת את פרטי העסקתו על כלל מרכיביהם. מבין אותם מרכיבים יש למנות את הסדר העבודה, אשר מכיל כמות שעות עבודה או כמו גם שעת תחילת וסיום העבודה.

זאת בנוסף לעיגון כתוב מצד המעסיק אודות הזכויות הסוציאליות להן זוכה העובד, זכויות כדוגמת קרן השתלמות, הפרשה לקופות גמל ו/או קרן פנסיה. בנוסף לכך, יצוין גם השכר השעתי ו/או הגלובלי אשר כרוך בהעסקת העובד.

 

חוק הודעה לעובד קטין

בנוסף לכך, במידה ומדובר בעובד אשר הינו קטין, על המעביד למסור את ההודעה בלא יותר מ- 7 ימים מתחילה העסקתו של הקטין.

 

לא קיבלתי הודעה מסודרת מצד המעביד – מה עלי לעשות?

הזכות לקבלת הודעה מצד המעביד אשר מסדירה את טיב התקשרותכם העסקית היא זכות אוניברסלית לכל עובד באשר הוא ובכל תעשייה או מגזר. במידה ומעסיק לא מסר לעובד מסמך אשר מפרט את תנאי עבודתו, רשאי העובד לדרוש מסמך שכזה, ועל מעסיקו להמציא מסמך שכזה במסגרת 30 יום ממועד הבקשה. במידה והמעסיק לא נעתר למילוי הבקשה, העובד יכול לנקוט בהליכים משמעתיים או משפטיים כנגדו, כמפורט בהמשך.

חוק הודעה לעובד
חוק הודעה לעובד

הפרטים אשר צריכים להופיע במסגרת חוק הודעה לעובד

פרט לתנאים הפיננסיים אשר כרוכים בהסכם, יש לציין גם פרטים נוספים אשר מעגנים את העובד כעובד מטעם המעסיק ומבארים את טיב יחסם. מבין אותם פרטים צריך לציין במסמך את זהות המעסיק וזהות העובד, כמו גם תפקידו במשלח ידו של המעסיק.

בנוסף לכך, יש לציין את תאריך תחילת העבודה, אשר במידה ונקבעה למסגרת זמן קצובה במסגרת חוזה, גם לציין את תומה, במידה ואינה תחומה בזמן – יש לציין זאת גם כן. כמו כן, על המעסיק לציין כיצד אם בכלל הוא מתכוון לנכות סכומים מתלוש השכר של העובד למען כיסוי הוצאות שוטפות אשר נלוות להעסקתו.

כלומר, במידה ובגין צריכת מזון או שירותים אחרים אשר המעסיק מעמיד למען עובדיו הוא מתעתד לגבות בשל כך תשלום, כלומר ניכוי מן השכר אשר העובד הרוויח במסגרת עבודתו, עליו להצהיר זאת מראש במסגרת הודעה לעובד.

זאת ועוד, כי יש לציין במסגרת חוק הודעה לעובד גם את חופשות העובד אשר הינן קבועות, כדוגמת יום חופש בשבוע או הפסקות במהלך יום העבודה עצמו אשר הינן מעוגנות.

שינויים עתידיים בתנאי העסקה ומשמעותם כחלק מחוק הודעה לעובד

במידה ומעסיק החליט לבצע שינויים אשר תכליתם או ליבתם שינוי תנאי העסקתו של עובד כלשהו, עליו לציין זאת בפני העובד במסגרת חוק הודעה לעובד כאשר ימסור לידיו את תנאי העסקתו החדשים, אשר כמובן יכללו את כלל הפרטים אשר צוינו לעיל. כאן כמו מקודם, כאשר העובד הינו קטין יש למסור לידיו את ההודעה בתוך 7 ימים ממועד השינוי, כאשר במידה והינו בגיר פרק הזמן מתארך לכדי 30 ימים.

 

הפרת חובת המעסיק והגופים אשר מטפלים בכך

במידה ומעסיק הפר את חובתו למסור מסמך כתוב ומפורט לעובד אשר מעגן ומסדיר את תנאי העסקתו, רשאי העובד להגיש תלונה ליחידה לאכיפת חוקי עבודה, אשר ברשותה לנקוט הליכים פליליים כנגד המעסיק, כמו גם להשית עליו קנסות כספיים.

בנוסף לכך, רשאי עובד אשר מעסיקו נהג שלא כמסוכם במסגרת הסכם העבודה, או שלא נמסר לידו הסכם כנדרש מחוק הודעה לעובד, להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה כנגד מעסיקו. כמו כן, תקופת ההתיישנות להגשת תביעה היא 7 שנים ממועד העסקתו האחרון של העובד, ובמידה ובית הדין יתרשם כי אכן המעסיק בחר ביודעין שלא להמציא לידיו של העובד מסמך מחייב שכזה, רשאי לפסוק אותו בית דין כי על המעסיק לפצות את עובד בסכום של עד 15,000 ש"ח.

כמו כן, כאשר תובע עובד את מעסיקו במסגרת חוק הודעה לעובד, חובת ההוכחה חלה על המעסיק ולא על העובד, להוכיח כי אכן נמסר מסמך שכזה אשר הסדיר את כלל ההתקשרות ביניהם.

 

כיצד יש להגיש לעובד הסכם העסקה במסגרת חוק הודעה לעובד?

אילו הנכם מעסיקים אשר רוצים להודיע לעובדיכם כדת וכדין את פרטי העסקתם כפי שהחוק מחייב, ישנם כיום מספר רב של טפסים או פורמטים אשר זמינים באתרי משרד רשות התעסוקה כמו גם ממשרד המשפטים, אשר מאפשרים להדפיס את הטופס ולמלא את הפרטים ההכרחיים בו.

כמו כן, חשוב לציין כי גם כאשר עובד מתמיין לעבודה במסגרת העסקתכם, עליכם להעמיד לידיו הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו לעבודה, שכן הימנעות ממילוי חובה זו חושפת את המעסיק לדין גם כן.

 

לסיכום – חוק הודעה לעובד כפרט אשר חומק מעינם של רבים

אף על פי כי משמעותו של חוק זה חשובה וטומנת בחובה את ההבטחה כי המעסיק יעמוד באשר סיכם עם עובדיו, או שמא יבחר שלא לעשות זאת שיוכלו האחרונים לקבל פיצוי הולם עבור כך, מרבית העובדים והמעסיקים כאחד בישראל אינם מודעים כלל לחוק זה.

המשמעות בפועל היא עוגמת נפש אשר נגרמת הן למעסיק והן למועסק בבוא העת להתמודד עם חילוקי דעות או קשיים אשר סובבים את אופי ההעסקה, וכי ניתן למנועם בקלות באמצעות אכיפת החוק והצהרה מוקדמת למען הסר ספק עתידי.

לפיכך, אילו הנכם מועסקים או דווקא מעסיקים, יוטב לדרוש או להצהיר עקב רצונכם להמציא מסמך כדוגמת הודעה לעובד, בכדי לעגן ולהבטיח כי הכל ידוע והרשות נתונה, למען ההתקשרות המקצועית והעסקית ביניכם תצלח.