יחסי עובד מעביד – מתי יש, מתי אין?

יחסי עובד מעביד מתקיימים בין שני צדדים – מצד אחד ניתן למצוא את העובד שמספק שירותים שונים וידע מקצועי בתמורה לתשלום שהוסכם מבעוד מועד, ומנגד – ישנו מעסיק, שבוחר לשכור את שירותי העובד לשם ביצוע עבודה כלשהי.

במקרים רבים עובדים ומעסיקים מחליטים לכונן יחסי עובד מעביד שאינם מתקיימים לפי המתכונת הסטנדרטית של העסקת שכירים. יחד עם זאת, ישנם תנאים מסוימים שבהם יחסי עובד מעביד עדיין מתקיימים בעיני החוק, גם כשהתשלום עבור עבודתו של העובד אינו מוסדר במתכונת המקובלת של תלוש משכורת.

כדי לעשות סדר בנושא מורכב ודינמי זה, ועל מנת שיהיה ברור מהן זכויות העובד מול חובות המעסיק במסגרת תצורות העסקה פחות קונבנציונליות, נעסוק בשורות שלהלן בהוראות החוק שקובעות מתי מתקיימים יחסי עובד מעביד ומהן זכויות העובד הנגזרות מהם.

מהם יחסי עובד מעביד בעצם?

יחסי עובד מעביד כשמם כן הם: יחסי העסקה אשר מתקיימים בין שני צדדים מוגדרים – העובד ומעסיקו. למרות שלא נרצה להקדים את המאוחר, מן הראוי לציין כבר כעת כי היחסים האלו מתקיימים אף בנסיבות שבהן לכאורה, העובדה הסכים לוותר על מעמדו מול המעסיק.

כאשר עסקינן ביחסי עובד מעביד, מצד אחד של המשוואה יש לנו עובד שכאמור, אחראי לביצועה של מלאכה ספציפית עבור מעסיקו, באופן שגרתי ועל בסיס חזרתי, בדרך כלל בזמנים קבועים ביום, בשבוע או בחודש. אותו עובד מצופה להעמיד לרשות מעבידו את הזמן העומד לרשותו, את הידע המקצועי שצבר לאורך השנים, ואת הניסיון והתובנות שלו הנוגעים למילוי תפקידו כפי שהוטל עליו בידי המעסיק.

מן הצד השני של המשוואה, נמצא כמובן המעביד. אותו מעביד הוא הגורם שמשלם לעובד את שכרו בתמורה לעבודה שהוא מבצע למענו, כאשר על גובה השכר שישולם בגין עבודתו של העובד, מקובל להסכים מבעוד מועד במשותף.

 

כדי לדעת מתי יש ומתי אין יחסי עובד מעביד – יש לשים לב להוראות החוק

היות ומתוקף קיומם של יחסי עובד מעביד זכאים עובדים לקבלת זכויות סוציאליות שונות (הכרוכות בהוצאה כספית לא מבוטלת עבור המעסיק), חשוב לגלות עירנות לתרחישים שונים שבהם בעל עסק עלול להפוך למעסיקו של עובד בפועל, גם כאשר לא הייתה כוונה מוקדמת לכונן עם נותן שירות ארעי יחסי עובד מעביד כהגדרתם בחוק.

יחסי עובד מעביד - מתי יש, מתי אין
יחסי עובד מעביד – מתי יש, מתי אין

להפתעתם של מעסיקים רבים בישראל, מצבים מסוג זה קורים גם כאשר המעביד משלם לעובד כספים כמוסכם ביניהם בתמורה לביצוע העבודה שהוזמנה, כנגד הצגת חשבונית מס / קבלה מטעם העובד.

לכן חשוב לדעת שלא די בעצם כינונם של יחסי עבודה במתכונת של העסקת עצמאים (פרילנס), כדי לפגוע במעמדו של המועסק כעובד לכל דבר ועניין אצל המעביד. על הקריטריונים לפיהם נקבע מתי מתקיימים יחסי העסקה המזכים את העובד בזכויות סוציאליות שונות, ומתי לא – נרחיב בפרוטרוט בשורות הבאות.

 

האם מתקיימים יחסי עובד מעביד בהעסקת עובד כפרילנסר?

לא אחת קורה שמעבידים בישראל בוחרים להעסיק את עובדיהם במתכונת פרילנס, ולא בהכרח במתכונת סטנדרטית של העסקת עובדים שכירים, המתווה באופן אוטומטי יחסי עובד מעביד.

משמעות ההעסקה של עובדים במתכונת של עובד עצמאי שאין לו יחסי עובד מעביד רשמיים מול המעסיק, הינה בראש ובראשונה שהעובד נדרש לספק למעביד חשבונית או קבלה (כתלות במעמדו ברשויות המס) כנגד התשלום על העבודה שביצע עבור המעביד.

היעדר יחסי עובד מעביד בהסכמי עבודה במתכונת פרילנס, פירושו שהמעביד יכול במקרים רבים לחסוך מעצמו את הצורך לשלם לעובד דמי הבראה, דמי מחלה, ימי חופשה ושאר תשלומים שהחוק מחייב מעסיקים בישראל לשלם לעובדיהם השכירים.

העדר יחסי עובד מעביד מאפשר למעביד גם להימנע מן הצורך לשלם לעובד דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, פיצויי פיטורין במקרה של סיום ההתקשרות ביניהם, וכן מהפקדה לחיסכון הפנסיוני של העובד. למרות זאת, כאמור ישנם מקרים שבהם החוק עשוי ליצור זיקה בין העובד לבין מעבידו, חרף העובדה שיחסי העבןדה בין הצדדים התגבשו על בסיס עסקי בלבד.

כיצד החוק קובע מתי יש יחסי עובד מעביד המזכים את העובד בזכויות סוציאליות?

הבסיס החוקי לקיומם של יחסי עובד מעביד, הם חוקי ודיני עבודה המגדירים בצורה ברורה מתי ובאילו תנאים מתקיימים יחסי עובד מעביד. פסקי דין שניתנו בנושא הזה, קבעו לא אחת שאין משמעות להגדרה של העובד כשכיר או כעצמאי. הגדרה ברורה של יחסי עובד מעביד עשויים להתקיים, אם המעביד הוא המעסיק העיקרי או היחיד של העובד. במקרים כאלה, החוק איננו מכיר בהפרדה המלאכותית בין העובד למעביד באמצעות חשבונית שלכאורה מנתקת את היחסים הללו.

 

האם עובד יכול להסכים לביטולם של יחסי עובד מעביד והזכויות הנגזרות מהם?

לא אחת קורה שמעסיקים מנסים להחתים עובדים בשלבים מסוימים של ההעסקה שלהם, על מסמך שבו העובד נדרש להצהיר שהוא מוותר על זכויות כאלו ואחרות שמגיעות לו על פי חוק. אולם חשוב לדעת כי חוקי המגן בישראל אינם מאפשרים לעובד לוותר על זכויות יסוד אלו, גם אם חתם על מסמך שלכאורה מעיד על נכונותו לוותר עליהן.

באופן זה למשל, עובד אינו יכול לוותר על הזכות לתמורה כספית עבור שעות עבודה נוספות, או על הזכות לתשלום דמי הביטוח הרפואי, דמי ביטוח לאומי או הפקדות המעסיק לקרן הפנסיה, למרות שההפקדות והניכויים הללו הם בגדר חובה חוקית של מעבידו.

בהתאם לאותה תפיסת עולם, דיני העבודה ותנאי העבודה המינימליים מעוגנים בחוק, וכל הסכם עבודה יכול רק להוסיף עליהם ולא לגרוע מהם ולו במקצת. חוקי המגן כשמם כן הם – חוקים שנועדו להגן על העובד מפני המעביד, אבל יותר מכל מפני החולשה שלו, אשר מונעת ממנו לעמוד על הזכויות שניתנו לו על פי החוק.

 

 

באילו מצבים העסקה במתכונת פרילאנס תיחשב כיחסי עובד מעביד לעניין זכויות העובד?

כאמור, יש מצבים שבהם החוק עשוי לראות עובד עצמאי כשכיר, גם אם הגדרת יחסי העבודה היא שונה מבחינת המעביד. זאת, אם מתקיימים תנאים מסוימים בין הצדדים, המקבעים דווקא את היות העובד שכיר לכל דבר ועניין.

אחד התנאים החשובים הוא היותו של המעביד הלקוח היחיד של העובד. באופן הזה, למרות שהתשלום בוצע לכאורה באמצעות חשבונית, למעשה מתקיימים יחסי עובד מעביד לגיטימיים בראי החוק. היחסים הללו יכולים לבוא לכלל ביטוי אם העובד נפצע חלילה במסגרת עבודתו בשירות המעביד, אם העובד חלה או במידה והעבודה שלו אצל אותו מעביד הופסקה מסיבות שונות.

במקרים מסוימים, גם עובד אשר הוגדר בתור עובד קבלן עצמאי בידי המעביד, רשאי לתבוע את המעסיק כאילו היה עובד שכיר מן המניין. באותה מידה, המעביד רשאי לנכות מהפיצויים או סכומים אחרים שישלם לעובד סכומים עודפים ששולמו לו מתוקף היותו עצמאי לכאורה, ככל שבית המשפט ידרוש ממנו לשלם לעובד תשלומים להם זכאים עובדים שקיימים עימם יחסי עובד מעביד סטנדרטיים.

 

לא בטוחים מתי יחסי עובד מעביד מתקיימים ומתי לא? התייעצו עם עורך דין דיני עבודה

בכל מחלוקת שמתגלעת בין עובדים למעבידיהם, רק נוכחות של איש מקצוע מנוסה שמכיר את תחום דיני העבודה על בוריו, יכול לגשר בין הצדדים ולהביא לפתרון הסכסוך באופן יעיל וללא סיבוכים מיותרים. הגורם המקצועי שראוי להיוועץ בו בנושאים כאלו, אם כך, הוא עורך דין דיני עבודה מיומן.

הניסיון המקצועי רב השניחם בתביעות בין עובדים ומעבידים, הוא זה שמאפשר לעורך דין המתמחה בדיני עבודה לצמצם את הפגיעה בזכויות לקוחותיו למינימום האפשרי, ולסיים את הפרשה בזמן קצר ובתועלת מרבית עבור מיוצגיו.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.