כמה זמן מראש צריך להתריע על פיטורים לעובד שעתי

כאשר עובד מסיים את תקופת ההעסקה שלו אצל מעסיקו ביוזמתו של המעביד, החוק מחייב את המעביד להתריע בפני אותו עובד על פיטוריו הקרבים. חובה זו קיימת הן במקרה שמדובר על עובד בשכר חודשי, והן במקרים של פיטורי עובד המועסק על בסיס שכר שעתי.

התרעה על פיטורים מתבצעת באמצעות מכתב הודעה מוקדמת אותו המעסיק מחויב למסור לעובד המפוטר מבעוד מועד, על מנת לאפשר לו להיערך לשינוי הצפוי לו מראש ואף למצוא מקור פרנסה חלופי. ככל שתקופת העסקתו של העובד העומד בפני פיטורין נמשכה זמן רב יותר, כך מחייב החוק את המעסיק בהתראה ארוכה יותר לפני הפיטורין.

בשורות הבאות נסביר אודות חובת ההתראה מראש על פיטורים, וכמה זמן מראש צריך להתריע עליהם לפי החוק, כשמדובר על עובד שעתי.

על חובת ההתראה מראש על פיטורים

בכל תרחיש בו עובד נדרש לסיים את העסקתו אצל מעבידו – בין אם הדבר נעשה ביוזמת העובד עצמו ובין אם ביוזמתו של המעביד, דיני העבודה בישראל מחייבים את הצד היוזם להתריע מבעוד מועד על סיום יחסי העבודה.

באותו האופן בו החוק בישראל מחייב עובד שמעוניין להתפטר מעבודתו, למסור הודעה מוקדמת על כך למעסיקו – כך גם מעבידים הבוחרים לפטר עובד, מחויבים להתריע על הפיטורים בפניו מראש, ולאפשר לו להמשיך לעבוד במשך תקופת ההודעה המוקדמת שהחוק מאפשר או לחילופין – לקבל תשלום שנקרא "חלף הודעה מוקדמת" שהוא שווה ערך לשכר שהיה העובד מקבל לו איפשר לו המעסיק להמשיך לעבוד במשך תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורין.

 

מדוע החוק מחייב את המעסיק להתריע על פיטורים לעובד שעתי מראש?

ההיגיון מאחורי חובת ההודעה המוקדמת לפני פיטורין, הוא פשוט למדי: החוק בישראל שואף להתייחס באופן הוגן לשני הצדדים בסיום יחסי העבודה ביניהם, ולאפשר גם למעביד וגם לעובד הזדמנות להיערך מבעוד מועד לשינוי הצפוי. ככל שתקופת ההעסקה של העובד אצל המעביד ארוכה יותר, כך ההתראה המוקדמת שהמעביד נדרש לספק לעובד טרום פיטוריו, הינה ארוכה יותר.

כמה זמן מראש צריך להתריע על פיטורים לעובד שעתי
כמה זמן מראש צריך להתריע על פיטורים לעובד שעתי

כמה זמן מראש צריך המעסיק להתריע על פיטורים לעובד שעתי המועסק אצלו?

זמן ההתראה מראש על פיטורים של עובד שעתי, תלוי בוותק שצבר העובד המועמד לפיטורים במקום העבודה שלו. החוק בישראל קובע על פי תקופת ההעסקה של העובד, כמה ימי הודעה מוקדמת העובד יהיה זכאי לקבל ממעסיקו (על כך נדון בהחרבה בהמשך המאמר).

אולם באופן עקרוני, על מעסיקים שבוחרים לפטר עובד, חלה החובה להגיש את מכתב ההתראה המוקדמת הרשמית על הליך הפיטורים, לפני שנותקו יחסי עובד מעביד בפועל, ולא בדיעבד, לאחר תאריך סיום העסקתו של העובד. החריגים לנושא זה הם מצבים אשר בהם עובד מפוטר בעקבות עבירה שביצע כלפי מעסיקו, שיש עימה קלון.

במקרה כזה מוטב למעסיק שייתייעץ עם עורך דין דיני עבודה על מנת שידע מהן האפשרויות העומדות לרשותו לגבי המשך ההתנהלות מול העובד.

 

זמן ההתראה מראש על פיטורים לעובד שעתי, יומי או שבועי על פי החוק

עבור עובד המקבל שכר שעתי, יומי או שבועי, מעסיקים חייבים בהגשת מכתב הודעה מוקדמת לפיטורים על פי ההנחיות הבאות שהחוק מתווה:

  • עובד שמפוטר לפני שמלאו 12 חודשים להעסקתו – יקבלו מן המעסיק התראה מוקדמת של יום עבור כל חודש שעבד אצל מעסיקו.
  • עובד שמפוטר החל מהשנה השנייה להעסקתו – יקבל מן המעסיק התראה מוקדמת של 14 ימים בתוספת יום עבור כל שני חודשי עבודה נוספים שעבד אצל מעסיקו.
  • עובד שמפוטר כעבור עד שלוש שנים להעסקתו – יקבל מן המעסיק 21 ימי התראה מוקדמת בתוספת יום עבור כל שני חודשי עבודה נוספים שעבד אצל מעסיקו.
  • עובד שמפוטר לאחר יותר משלוש שנים להעסקתו – יקבל מן המעסיק 30 ימי התראה מוקדמת.

איך מתבצעת התראה על פיטורים לעובד שעתי?

כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד מעבודתו תחתיו, את ההודעה המוקדמת על סיום יחסי עובד-מעביד מול העובד הוא נדרש למסור לעובד בתצורה של אזהרה לפני פיטורין. במסגרת מכתב ההתראה על הפיטורין שהמעסיק מגיש לעובד, עליו לפרט מהי סיבת הפיטורין המתוכננים ומהו המועד לעריכת השימוע בנושא הפיטורין, על מנת לאפשר לעובד להיערך בהתאם, ועל פי הצורך להתחיל לחפש עבודה חדשה.

ההודעה חייבת גם לכלול את הכוונה של המעביד לשקול את המשך ההעסקה של העובד, אך לא כעובדה מוגמרת. העובד חייב להיות מוזמן על ידי המעסיק להליך שימוע, כשבהודעה המוקדמת המעביד נדרש לפרט את העילה לפיטורין האפשריים.

ההזמנה חייבת להניח בידי העובד אפשרות להסתייע בהליך בעורך דין או כל גורם אחר שייצג את הצד שלו במסגרת הליך השימוע לפני הפיטורין. במידה ובתום הליך השימוע לעובד יחליט המעסיק שלא להמשיך את העסקתו, החוק מחייב את המעסיק לספק לעובד הודעה בכתב על הפיטורין ובה תאריך מסירתה והתאריך שבו יסתיימו יחסי ההעסקה על פי החוק.

 

האם מעסיק רשאי להמשיך להעסיק עובד שעתי לאחר שהתריע לו על פיטוריו?

ככלל, מעסיק שמסר הודעה מראש לעובד על פיטוריו, עדיין מחוייב להמשיך להעסיק את העובד בתשלום גם במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורין, למעט מקרים בהם המעסיק מודיע לעובד שהוא מסכים לוותר על עבודתו בפועל בתקופה זו באופן מוחלט או חלקי.

אולם גם במצבים כאלו, המעסיק עדיין חייב בתשלום שכר עבודה לעובד כנגד התקופה שויתר על העסקתו במהלכה. תשלום זה ידוע גם בתור "חלף הודעה מוקדמת".

 

האם פיטורי עובד שעתי בשעת כעס נחשבים כהתראה מוקדמת מבחינת החוק?

לעתים, פיטורי עובדים עלולים להתבצע בשעת כעס ולא מתוך כוונה ממשית לפטר את העובד. לעתים קורים מקרים שכאלו עקב מחלוקת שנוצרה בין העובד לבין מעבידו בנושאים עקרוניים, ולעיתים עקב התרתחות הדדית בעניין עם חשיבות מועטה.

כך או כך, כשמצב העניינים מוביל לכדי כך שהמעסיק מחליט להודיע לעובד שלו על כוונתו לפטר אותו, ככל שעשה זאת על פי הוראות החוק, באמצעות הודעה כתובה שנמסרה לעובד בהתאם למועדים שהחוק קובע, לרבות התראה לפני פיטורין והליך שימוע לעובד, הדבר יחשב כהודעה מוקדמת לכל דבר ועניין.

 

האם החוק מאפשר לבטל התראה על פיטורים לעובד שעתי?

חשוב לציין כי גם אם מעסיק מפטר עובד בשעת כעס, מותר לו על פי חוק לחזור בו תוך זמן סביר מהודעת הפיטורין. אולם חזרתו של העובד לעבודתו תלויה במצב כזה גם ברצונו שלו. אם המעסיק בחר להחזיר את העובד לעבוד תחתיו, ניתן להתעלם מהתקרית כאילו לא הייתה. אולם אם העובד מסרב ועומד על רצונו לקבל את הפיטורין כעובדה מוגמרת, החוק יתייחס לכך כאילו העובד פוטר ביוזמת המעסיק, ולא כאילו התפטר ביוזמתו.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.