מדריך ביטוח פנסיוני כללי לעובד | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם

מדריך זה מרכז את המידע והזכויות הכלליות הקשורות לביטוח פנסיוני לעובדים שכירים

מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון פנסיוני, יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר

 

טיפ

מדריך זה אינו מקיף את כל המידע הקיים בנושא זה.
המדריך מיועד לסייע לכם בהתמודדות ראשונית עם הנושא ואינו מקיף את כל המידע הקיים.

מדריך זה הינו מדריך כללי בלבד, המרכז את המידע הבסיסי ואת הזכויות הכלליות הקשורות לביטוח פנסיוני לעובדים שכירים.

בקרו באתרים שלנו למידע נוסף
בקרו באתרים שלנו למידע נוסף

למי המדריך מיועד?

 • כל עובד שכיר.

הזכות לביטוח פנסיוני במקום העבודה

כל עובד זכאי לביטוח פנסיוני באמצעות מקום העבודה. עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני בעת הצטרפותו למקום העבודה (כלומר הכיסוי הביטוחי היה בתוקף בעת הצטרפותו למקום העבודה), זכאי לביטוח הפנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה, כאשר הפרשות המעסיק וניכוי חלקו של העובד יחלו כעבור שלושה חודשי עבודה (וישולמו רטרואקטיבית).
במסגרת הביטוח הפנסיוני מפריש העובד אחוז מסוים משכרו לצורך החיסכון, והמעסיק מפריש סכומים נוספים, חלקם לצורך חיסכון וחלקם כרכיב פיצויים. עובד שלא היה מבוטח בביטוח פנסיוני בעת תחילת עבודתו, יהיה זכאי לביטוח פנסיוני רק לאחר ששה חודשי עבודה. (כמו כן, עובד שהיה לו ביטוח פנסיוני קודם אבל בשל הפסקת התשלומים של יותר מ-5 חודשים הופסק הרצף הביטוחי, נחשב כמי שאין לו ביטוח ויהיה זכאי לביטוח פנסיוני ממקום עבודתו החדש רק כעבור 6 חודשי עבודה).

 

שמירת זכויות פנסיוניות ממקום עבודה קודם

 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני הצטרפותו למקום העבודה (למשל, ממקום עבודתו הקודם) וההפרשות לביטוח הפנסיוני הופסקו עם עזיבת מקום עבודתו או מכל סיבה אחרת, עלול לאבד חלק מזכויותיו כמבוטח פנסיוני (למשל: זכות הוותק המבטיחה כיסוי ביטוחי למחלות קיימות אחרי תקופת אכשרה, וכן המשך חברות בקרן באותם תנאים שהיו תקפים במועד הצטרפותו וללא צורך בהליכי חיתום חדשים).
 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני הצטרפותו למקום העבודה החדש, יכול לשמור על זכויות הוותק שצבר בביטוח הפנסיוני ועל שאר תנאי הביטוח, וזאת עד לחידוש ההפרשות החודשיות השוטפות באמצעות מקום העבודה החדש, על ידי הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני או באמצעות תשלום ריסק (תשלום סכומים קטנים מדי חודש).

הזכות לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני

 • עובד רשאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני, מבין שלוש האפשרויות הבאות:
קרן פנסיה קופת גמל ביטוח מנהלים
 • למעסיק אסור לכפות על עובד לבחור בסוג מסוים של ביטוח פנסיוני.

הזכות לבחור את הגוף הפנסיוני שבו ינוהל החיסכון

 • לעובד יש זכות לבחור לאיזה גוף פנסיוני ספציפי להפקיד את הכספים, ולמעסיק אסור לכפות עליו לבחור בגוף פנסיוני מסוים.
 • זכותו של העובד לבחור את הגוף הפנסיוני קיימת, אפילו אם נקבע בהסכם עבודה שההפקדות יועברו לגוף פנסיוני מסוים ומוגדר מראש.
 • העובד רשאי לעבור בכל עת מגוף פנסיוני אחד לאחר, ולהעביר את כספי החיסכון שלו אל הגוף החדש. למעסיק אסור למנוע זאת ממנו.
 • אם העובד לא הודיע למעסיק על הגוף שבו בחר לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות פנסיה נבחרות" ע"י משרד האוצר (קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים) או בקופת גמל שנבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים בהליך תחרותי (מכרז).

טיפ

 • ניתן להשוות את התשואות שהשיגו הגופים הפנסיוניים השונים באמצעות:
  • גמל נט – מערכת להשוואת קופות גמל
  • פנסיה נט – מערכת להשוואת קרנות פנסיה
  • ביטוח נט – מערכת להשוואת חברות ביטוח
 • עם זאת, חשוב לזכור כי ביצועי העבר אינם מעידים בהכרח על העתיד.

הזכות לבחור את הסוכן הפנסיוני

 • עובד רשאי לבחור את הסוכן הפנסיוני שדרכו הוא יצטרף לאחד מהגופים הפנסיוניים.
 • אסור למעסיק לכפות על העובד להשתמש בשירותיו של הסוכן שעימו עובד המעסיק או בשירותיו של כל סוכן אחר ואסור לו להתנות את הפקדת הכספים או כל טובת הנאה אחרת בכך שישתמש בשירותיו של סוכן מסוים.
 • עובד יכול לפנות ישירות לגוף הפנסיוני שאצלו הוא רוצה לנהל את כספי הביטוח הפנסיוני מבלי להיעזר בסוכן חיצוני.

גובה ההפרשות לביטוח הפנסיוני

השכר שממנו מחושבות ההפרשות לביטוח פנסיוני

 • השכר שממנו יש להפריש לביטוח הפנסיוני הוא השכר הבסיסי של העובד (ברוטו), המורכב מרכיבי השכר הבאים בלבד:
שכר יסוד (כולל דמי מחלה, תשלום דמי חופשה ודמי חגים) עמלות (במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות)
תוספות קבועות, כגון: תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית, תוספת מקצועית וכל תוספת אחרת קבועה שאינה מותנית בתנאי או גורם מיוחד כל תוספת או רכיב שכר שהעובד והמעסיק הסכימו כי גם מתוכו יחושבו ההפרשות לביטוח הפנסיוני

 

שימו לב

 • אם רכיבי השכר הנ"ל מסתכמים ביותר מגובה השכר הממוצע במשק (11,870 ש"ח, נכון ל-2023), המעסיק רשאי לחשב את ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפי השכר הממוצע במשק ולא מתוך השכר שחושב בפועל.
 • למרות זאת, אם בהסכם עם העובד נקבע ש"השכר הקובע" (השכר שממנו יחושבו ההפרשות לביטוח הפנסיוני), יהיה גבוה יותר (למשל: מלוא השכר ברוטו או השכר הכולל גם רכיבים כמו שעות נוספות) יחושבו ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפי מה שהוסכם בין העובד למעסיק.
 • עובדים שחלים עליהם הסדרים פנסיוניים ספציפיים מכוח הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, יהיו זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני לפי הסדרים אלה (גם אם הם לא כוללים את רכיבי השכר שפורטו לעיל), כל עוד הסדרים הללו מיטיבים עם העובד בהשוואה להסדר הכללי שחל על כל העובדים במשק.
  • אם גובה ההפרשות לפי ההסדרים הספציפיים נמוך מגובה ההפרשות לפי ההסדר הכללי שחל על כלל העובדים במשק, יש לבצע את ההפרשות לפי ההסדר הכללי, שנחשב למיטיב עם העובדים.

עובדים שאינם בשירות המדינה

טיפ

בחלק מענפי העבודה קיימים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה, הקובעים שיעורי הפרשות גבוהים יותר מאלו המפורטים להלן.

החל מיום הפרשות המעסיק הפרשות העובד הפרשות המעסיק לפיצויים סה"כ  
01.01.17 6.5% 6% 6% 18.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים. אולם אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, ינהגו לפי מה שקבוע בהסכם העבודה.

אם ההפרשות מבוצעות לביטוח שאינו קרן פנסיה, אז:

חייב חלקו של המעסיק לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד (למרות זאת, עובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי לנכות, ולמעסיק אסור להתערב בבחירה זו).

בכל מקרה שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.

אם לצורך הבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, נדרשת הגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.5%, סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר.

01.07. 16 6.25% 5.75% 6% 18% החל ממשכורת חודש יולי 2016,

ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.

למרות זאת, אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, ינהגו לפי מה שקבוע בהסכם העבודה.

החל ממשכורת חודש יולי 2016, אם ההפרשות מבוצעות לביטוח שאינו קרן פנסיה, אז:

חייב חלקו של המעסיק לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד (למרות זאת, עובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי לנכות, ולמעסיק אסור להתערב בבחירה זו).

בכל מקרה שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.

אם לצורך הבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, נדרשת הגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.25%, סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר.

01.01. 14 6% 5.5% 6% 17.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01. 13 5% 5% 5% 15% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.12 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01. 11 3.33% 3.33% 3.34% 10% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01. 10 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים. ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01. 09 1.66% 1.66% 1.68% 5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01. 08 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.

 

 • עובד רשאי לבקש ממעסיקו להגדיל את החלק של העובד בהפרשות מעבר לשיעור ההפרשות המפורט בטבלה לעיל.

עובדים בשירות המדינה

 • עובדים בשירות המדינה זכאים לשיעורי הפרשות גבוהים יותר החל מ-01.07.2015:
 • עובדים המבוטחים בביטוח מנהלים – תגמולי המעסיק ותגמולי העובד יוגדלו ב-0.5% כל אחד, ובכל מקרה תגמולי המעסיק לא יעלו על 7.5% ותגמולי העובד לא יעלו על 7%. (על העובדים להגיש בקשה ליחידת משאבי אנוש במקום העבודה ולעדכן את חברת הביטוח על העלאת ההפרשות).
 • עובדים המבוטחים בקרן פנסיה ובקופת גמל – תגמולי מעסיק – 7.5%, ותגמולי עובד – 7%.
  • שיעורי ההפרשות של עובדים המועסקים במסגרת הסכם קיבוצי ("דירוג דרגה") יועלו באופן אוטומטי.
  • שיעורי ההפרשות של עובדים המועסקים בחוזה אישי יועלו רק אם יגישו בקשה ליחידת משאבי אנוש במקום עבודתם.
 • עבור עובד בפנסיה תקציבית שבחר בהסדר חליפי, יעמדו הפרשות העובד על 6.5% והפרשות המעסיק על 7.5%.

הגדלת הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני

עובד רשאי לבקש ממעסיקו להגדיל את החלק של העובד בהפרשות מעבר לשיעור ההפרשות המפורט בטבלה הנ"ל ועד למקסימום של 7% מהשכר. למעסיק אסור לסרב לבקשתו.

 

הסכמה על הגדלת הפרשות המעסיק לצורך פיצויים

 • עובד ומעסיק יכולים להסכים כי מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) ישולמו מראש ובאופן שוטף מדי חודש ע"י הפרשות מעסיק לקרן הפנסיה או לקופת גמל מיוחדת לפיצויים. במקרה כזה יעביר המעסיק מדי חודש 8.33% מהשכר (ולא 6%) לביטוח הפנסיוני על חשבון רכיב הפיצויים. (המעסיק רשאי לעשות זאת גם על דעת עצמו ללא הסכמת העובד, אך עליו להודיע על כך לעובד בכתב)
 • במקרה כזה מלוא הסכומים שהעביר המעסיק כרכיב פיצויים לקרן הפנסיה יבואו במקום פיצויי פיטורים.
  • במקרה שהעובד יפוטר, הוא יהיה זכאי למשוך את הכספים שהצטברו ברכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, ולא יהיה זכאי לתשלום פיצוי נוסף (אפילו אם שכרו האחרון עלה בהשוואה לשכר שעל בסיסו הופרשו הסכומים לקרן הפנסיה).
  • סכומים אלה יישארו בבעלות העובד גם אם הוא יתפטר.

בחירה במסלול השקעת הכספים בחסכון הפנסיוני

 • לאחר שבחר בגוף הפנסיוני שבו הוא רוצה לחסוך את כספיו, רשאי העובד לבחור במסלול השקעה (האפיק שבו יושקעו כספיו) מבין אפיקים שונים המוצעים ע"י אותו גוף, וזאת בהתאם לצרכיו ונתוניו.
 • אפיקי השקעה נבדלים אחד מהשני ברמת הסיכון, ברמת התשואה, בדמי הניהול ובמשקל השונה של רכיבי הביטוח הפנסיוני
 • עובד רשאי לבחור במסלול השקעה שאינו כולל ביטוח למקרה של נכות. במקרה כזה אם יהפוך לנכה, הוא לא יהיה זכאי לקצבה לא מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולא מהמעסיק.
 • ניתן לשנות ולהחליף את מסלול ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני בכל עת.
 • למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד על מסלול ההשקעה, ואסור לו לסרב להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול מסוים.

דמי ניהול

הגופים הפנסיוניים גובים מהחוסכים דמי ניהול.
ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול.
החוק מגביל את גובה דמי הניהול שהגופים הפנסיוניים רשאים לגבות מהחוסכים.
בקרו באתרים שלנו למידע נוסף
בקרו באתרים שלנו למידע נוסף

 

תלונה על מעסיק שמפר את זכויותיו הפנסיוניות של העובד

 • כאשר מעסיק מפר את חובתו לערוך ביטוח פנסיוני או להעביר את התשלומים (בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה), ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

מידע על החיסכון הפנסיוני וביצוע פעולות בחשבון באמצעות המסלקה הפנסיונית

 • מבוטחים בביטוח פנסיוני יכולים לבצע פעולות בחסכונותיהם הפנסיוניים (כגון: מעבר מסלול השקעה או מעבר ממוצר פנסיוני אחד לאחר) באמצעות המסלקה הפנסיונית.
 • כמו כן ניתן לקבל באמצעות המסלקה הפנסיונית מידע על מצב החשבונות הפנסיוניים של המבוטח.

חשוב לדעת

 • חשוב לעדכן את הגוף הפנסיוני בכל שינוי שחל בפרטים האישיים (למשל שינוי כתובת, מס' טלפון או דוא"ל).
 • ביולי 2016 משרד האוצר החל במהלך לאיחוד קרנות פנסיה חדשות (פעילות ולא פעילות) הרשומות על שם אותו עמית.