מושגי יסוד בפנסיה וחיסכון ארוך טווח | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם

גוף מוסדי (גוף פנסיוני)

גוף מוסדי הוא הגוף שמנהל את הכספים המופקדים לצורך הביטוח הפנסיוני

הגופים המוסדיים משקיעים את הכספים באפיקי השקעה במסלול שיבחר החוסך

הגופים המוסדיים הם האחראים לשלם את קצבת הפנסיה שמגיעה לחוסכים או ליקיריהם במקרה של מוות

גוף מוסדי הוא הגוף שמנהל את הכספים המופקדים לצורך הביטוח הפנסיוני, כגון: חברות המנהלות קופות גמל, חברות המנהלות קרנות פנסיה וחברות ביטוח שעורכות ביטוח מנהלים.

 • המבוטחים בביטוח הפנסיוני מפקידים את הכספים אצל הגופים המוסדיים, ואלה אחראים על השקעת הכספים וניהולם.
 • הגופים המוסדיים משקיעים את הכספים באפיקי השקעה במסלול שיבחר החוסך.
 • הגופים המוסדיים הם האחראים לשלם את קצבת הפנסיה החודשית שמגיעה לחוסכים או ליקיריהם במקרה של מוות.
 • הגופים המוסדיים רשאים לגבות דמי ניהול בתמורה לשירותיהם.
 • הגופים המוסדיים נמצאים תחת פיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.

 

קרנות נבחרות והתקנות מועדפות

תאריך התחלה קרן נבחרת
01.11.2021 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
01.11.2021 מיטב בית השקעות
01.11.2021 אינפינטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
01.11.2021 מור קופות גמל בע"מ

 

חשוב לדעת

 • כל אדם רשאי לבחור את זהות הגוף המוסדי, שאצלו הוא רוצה לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו ושאליו יופקדו כספיו.
 • כל חוסך רשאי בכל עת להחליף את הגוף המוסדי שבו מתנהל הביטוח הפנסיוני שלו ולעבור מגוף אחד לגוף אחר.

חיתום

חיתום הוא הליך שבו אדם, המבקש להצטרף לביטוח מסוים, נדרש למלא שאלון על מאפייניו (או על מאפייני הרכוש המבוטח במקרה של ביטוח רכוש), בדגש על מצבו הבריאותי

בהתאם לתשובות לשאלון, יוחלט אם לקבל את אותו אדם לביטוח, ומה יהיו תנאי הביטוח (הגבלות, החרגות, גובה דמי ביטוח וכיו"ב)

במקרה של ביטוח פנסיוני, עיקר החיתום נוגע למצבו הבריאותי של המבוטח, כיוון שהביטוח כולל כיסוי ביטוחי אשר מכסה את המקרים שאותו אדם יחלה, ייפגע או ימות

חיתום הוא הליך שבו אדם, המבקש להצטרף לביטוח מסוים, נדרש למלא שאלון על מאפייניו (או על מאפייני הרכוש המבוטח במקרה של ביטוח רכוש), בדגש על מצבו הבריאותי.

 • על פי התשובות בשאלון (ובכפוף להוראות החוק) קובעת חברת הביטוח האם אותו אדם הוא מועמד מתאים לביטוח, כאשר במקרים מסוימים היא רשאית לסרב לבטח אותו.
 • כמו כן בהתאם לתוצאות הליך החיתום קובעת חברת הביטוח אם יש תנאים, מגבלות, סייגים החרגות (סיכונים ואירועים שלא נכללים בביטוח) לכיסוי הביטוחי שתעניק לאותו אדם, וכן מהו גובה דמי הביטוח שאותם יידרש האדם לשלם.
 • במקרה של ביטוח פנסיוני, עיקר החיתום נוגע למצבו הבריאותי של המבוטח, כיוון שהביטוח כולל כיסוי ביטוחי אשר מכסה את המקרים שאותו אדם יחלה, ייפגע או ימות.

אזהרה

יש לתת גילוי מלא בהליך החיתום, להשיב תשובות מלאות ולא להסתיר עובדות מהותיות, שכן הסתרת מידע או גילוי מידע חלקי, עלולים לגרום לביטול פוליסת הביטוח על ידי חברת הביטוח.

קצבת פנסיה חודשית

קצבת פנסיה היא סכום המשולם מדי חודש לאדם שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני, לאחר פרישתו לגמלאות

סכום הקצבה של עובד שפרש לגמלאות והיה מבוטח בפנסיה תקציבית ייקבע על-פי מספר שנות עבודתו וגובה משכורתו האחרונה

סכום הקצבה של עובד שמבוטח בפנסיה צוברת ייקבע על פי הסכומים שנצברו בקרן הפנסיה, בקופת הגמל או בחשבון ביטוח המנהלים לאורך השנים והרווחים שהניבו, וכן על סמך חישובים אקטואריים נוספים

סכום הקצבה של עובד שפרש עקב מצב בריאותו ייקבע בהתאם לדרגת נכותו ובהתאם לפרמטרים נוספים

קצבת פנסיה היא סכום המשולם מדי חודש לאדם שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני, לאחר פרישתו לגמלאות.

תנאים להצטרפות לקרנות נבחרות

תנאים
ללא שאלון רפואי
ללא חיתום
גם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בשל מצבם הבריאותי יכולים להצטרף לקרנות אלה

 

 • עובד שפרש לגמלאות והיה מבוטח בפנסיה תקציבית – גודל הקצבה שלו ייקבע על-פי מספר שנות עבודתו וגובה משכורתו האחרונה.
 • עובד שפרש לגמלאות והיה מבוטח בפנסיה צוברת – גודל הקצבה שלו ייקבע על-פי הסכומים שנצברו בקרן הפנסיה לאורך השנים והרווחים שהניבו, וכן על סמך חישובים אקטואריים נוספים.
 • כאשר אדם מעוניין להטיל עיקול על קצבת הפנסיה של לעובד בשל חוב שהעובד חייב לו, ניתן להטיל עיקול רק על חלק מהקצבה, ויש להבטיח כי בידי העובד יישאר הסכום המינימלי הקבוע בחוק.

פנסיה צוברת

פנסיה צוברת היא פנסיה המשולמת בעקבות צבירה של כסף על-ידי העמית (החוסך) בקרן פנסיה, בביטוח מנהלים או בקופת גמל

גובה קצבת הפנסיה החודשית שתשולם לחוסך תיקבע על פי הסכומים שצבר והרווחים שסכומים אלה הניבו וכן על סמך חישובים אקטוארים שונים

פנסיה צוברת היא פנסיה המשולמת בעקבות צבירה של כסף על ידי החוסך בקרן פנסיה, בבביטוח מנהלים או בקופת גמל.

 • צבירת הסכומים נעשית על-ידי ניכוי סכום כסף ממשכורתו של העובד והפרשה של כסף מצד המעביד.
 • במקרה שמדובר בעצמאי, צבירת הכספים נעשית באמצעות סכומים שהוא מפקיד בקרן הפנסיה, בקופת הגמל או בביטוח המנהלים.
 • גובה קצבת הפנסיה החודשית שמשולמת לחוסך בעת פרישתו מעבודה, מתבססת ומחושבת על פי הסכומים שצבר בקרן הפנסיה, כולל הרווחים שהסכומים הניבו, וכן על סמך מקדם המרה וחישובים אקטוארים נוספים. (בניגוד לפנסיה התקציבית, שבה צברו העמיתים שני אחוזי זכות לפנסיה בכל שנת עבודה, וקצבת הפנסיה חושבה על בסיס משכורת העמית בסמוך לפרישה או על בסיס המשכורת במשך תקופת הצבירה, ושולמה מתוך תקציב המעסיק).
 • בישראל סוגי חסכונות אחדים לפנסיה צוברת:
  • קרנות הפנסיה החדשות,
  • ביטוח מנהלים במסלול קצבה,
  • קופות גמל לקצבה.
 • בפנסיה צוברת מאפשרות קרנות הפנסיה, קופות הגמל וחברות הביטוח, המנהלות את פוליסות ביטוח המנהלים, לחוסך לבחור בין אפיקי השקעה בהתאם לתוכניות ולרצונותיו או צרכיו של החוסך.

 

התנאים לקרנות נבחרות

תנאים
יכולים להצטרף לקרנות נבחרות ללא שאלון רפואי
גם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בשל מצבם הבריאותי רשאים להצטרף לקרנות נבחרות

 

קרנות פנסיה נבחרות (קרנות ברירת מחדל)

מעסיק הקולט עובד חדש, והעובד לא הודיע לו אצל איזה גוף מבטח הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, חייב לבטח את העובד באחת מקרנות ברירת המחדל הנבחרות שזכו במכרז של משרד האוצר

הקרנות הנבחרות שנבחרו מתחייבות לאפשר לעובד ליהנות מדמי ניהול נמוכים שיישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות

מעסיק יכול לבחור באמצעות מכרז מטעם עצמו קרן נבחרת אחרת מאלה שנקבעו ע"י משרד האוצר שבה יבטח כל עובד חדש שלא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להיות מבוטח

הצטרפות לקרנות נבחרות נעשית ללא שאלון רפואי וללא חיתום ולכן גם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בשל מצבם הבריאותי, יכולים להצטרף לקרנות אלה

מעסיק הקולט עובד חדש, והעובד לא הודיע לו, אצל איזה גוף מבטח הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, חייב לבטח את העובד באחת מהקרנות הנבחרות שזכו במכרז של משרד האוצר.

שימו לב

הקרנות שנבחרו לשמש כקרנות נבחרות החל מ1.11.2021 ועד 31.10.2024 הן: "אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ", "מיטב בית השקעות", "אינפינטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ" ו-"מור קופות גמל בע"מ"

שיעורי דמי הניהול המקסימליים

קרן נבחרת שיעור דמי ניהול מהצבירה שיעור דמי ניהול מההפקדות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 0.22% 1%
מיטב בית השקעות 0.22% 1%
אינפינטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ 0.22% 1%
מור קופות גמל בע"מ 0.22% 1%

 

 • הצטרפות לקרנות נבחרות נעשית ללא שאלון רפואי וללא חיתום ולכן גם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בשל מצבם הבריאותי, יכולים להצטרף לקרנות אלה.
 • הקרנות הנבחרות מתחייבות לאפשר לעובד ליהנות מדמי ניהול נמוכים, שיישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.
 • מעסיק יכול לבחור קרן נבחרת אחרת מאלה שנקבעו ע"י משרד האוצר, ושבה יבטח כל עובד חדש שלא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להיות מבוטח, בתנאי שקרן זו תיבחר באמצעות מכרז על פי כללים שנקבעו ע"י משרד האוצר.
 • שיעור דמי הניהול המקסימליים של ארבע קרנות הפנסיה הנבחרות – 0.22% מהצבירה, 1% מההפקדות.
 • עובד שבוטח בקרן נבחרת ומעוניין לעבור ממנה לקרן פנסיה אחרת או לקופת גמל או ביטוח מנהלים רשאי לעשות זאת. כמו כן כל עובד (כולל עובדים ותיקים) המעוניין להצטרף או לעבור אל אחת מהקרנות הנבחרות רשאי לעשות זאת. הקרנות הנבחרות לפני התאריך 01.11.2021
 • מי שהצטרף לקרן הנבחרת לפני התאריך 01.11.2021 ימשיך להנות מהתנאים הקיימים בקרן הנוכחית אליה הוא משתייך.
 • החל מנובמבר 2018 ועד אוקטובר 2021 הקרנות שנבחרו לשמש כקרנות נבחרות הן: "מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ", "הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ", "פסגות", ו"אלטשולר שחם". (מיטב ד"ש והלמן אלדובי נבחרו לשמש כקרנות נבחרות גם לפני כן בין נובמבר 2016 לאוקטובר 2018).
 • הקרנות הנבחרות מתחייבות שלא להעלות את דמי ניהול מעל לגובה דמי הניהול המקסימליים (קרן פלונית רשאית לגבות דמי ניהול נמוכים יותר) ואלה יישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.
  • שיעור דמי הניהול המקסימליים של הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ – 0.05% מהצבירה, 1.49% מההפקדות. (מי שהצטרף לקרן זו בין נובמבר 2018 לאוקטובר 2021 זכאי לדמי ניהול בשיעור 0.1% מהצבירה, 1.49% מההפקדות).
  • מי שהצטרף למיטב דש בין נובמבר 2018 לאוקטובר 2021 זכאי לדמי ניהול בשיעור 0.05% מהצבירה, 2.49% מההפקדות.
  • מי שהצטרף לאלטשולר שחם בין נובמבר 2018 לאוקטובר 2021 זכאי לדמי ניהול בשיעור 0.1% מהצבירה, 1.49% מההפקדות.
  • שיעור דמי הניהול המקסימליים של פסגות – 0.0905% מהצבירה, 1.68% מההפקדות.

 

מקדם המרה

סוג המקדם הסבר
מקדם המרה לקצבה מובטח נקבע ביום ההצטרפות לפוליסה ואינו משתנה לאורך תקופת החיסכון ולאחר הפרישה מהעבודה.
מקדם המרה שאינו מובטח יכול לשנות לפי עדכונים בלוחות תמותה ותוחלת חיים.

 

מקדם המרה לקצבה

מקדם המרה לקצבה הוא מספר שבעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים

ככל שמקדם ההמרה נמוך יותר, גובה קצבת הפנסיה החודשית שצפויה למבוטח תהיה גדולה יותר

מלבד מסלולים מסוימים בביטוח מנהלים שנעשו לפני 2013, מקדמי ההמרה אינם קבועים, ועשויים להשתנות לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני וגם לאחר הפרישה מהעבודה

מקדם המרה לקצבה הוא מספר שבעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים.

דוגמה

מבוטח שצבר בחיסכון הפנסיוני שלו 1,000,000 ₪, והובטח לו מקדם קצבה של 200, יקבל בשארית חייו קצבה חודשית של 5,000 ₪, לפי החישוב: 5,000 = 200 / 1,000,000.

 • מקדם ההמרה נקבע על פי תוחלת חיים ולוחות תמותה של האוכלוסייה, והוא עשוי להשתנות לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני וגם לאחר תחילת תשלום קצבת הפנסיה החודשית.
 • ככל שמקדם ההמרה נמוך יותר, גובה קצבת הפנסיה החודשית שצפויה למבוטח תהיה גדולה יותר.
 • מקדמי ההמרה של חברות ביטוח שונות, קרנות פנסיה שונות וקופות גמל שונות אינם אחידים. יתכנו מקדמי המרה שונים בין חברות ביטוח אחת לשניה, ובין קופת גמל שונות וכן בין קרן פנסיה אחת לאחרת.

מקדם המרה מובטח

 • מקדם מובטח (הנקרא גם "מקדם קצבה מגלם הבטחת תוחלת חיים") הוא מקדם המרה, שנקבע כבר ביום ההצטרפות לפוליסה, ומבוסס על לוחות תמותה הנכונים במועד זה. מקדם מובטח אינו ניתן לשינוי, גם כאשר משתנים לוחות תמותה ותוחלת חיים.
 • מקדם מובטח קיים אך ורק בפוליסות ביטוח מנהלים שנעשו לפני 2013. (מקדם ההמרה בפוליסות ביטוח מנהלים מאוחרות יותר וכן מקדמי ההמרה בקרנות פנסיה ובקופות גמל אינם מובטחים).

מקדם המרה שאינו מובטח

 • מקדם המרה שאינו מובטח הוא מקדם המרה שניתן לשינוי בהתאם לעדכון לוחות תמותה ותוחלת חיים.
 • במקרה זה, מבוטח לא יודע בעת הצטרפותו לביטוח הפנסיוני מה יהיה מקדם הקצבה כשיתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית.
 • בביטוחי מנהלים שנעשו לאחר 2012, וכן בביטוחים פנסיוניים בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל שנעשו בכל תקופה שהיא, מקדם ההמרה אינו מובטח, והחוסכים לא יודעים מה יהיה מקדם ההמרה לכשיפרשו.

 

דוגמאות לחישוב מקדם המרה

סכום חיסכון (ב₪) מקדם קצבה מובטח קצבת פנסיה חודשית (ב₪)
1,000,000 200 5,000
500,000 150 3,333.33

 

חשוב לדעת

 • מי שהיה מבוטח בביטוח מנהלים ב-2012 במסלול שבו היה מקדם המרה מובטח, ייהנה מאותו מקדם גם לאחר מכן, כולל בתקופת פרישתו לגמלאות, בתנאי שימשיך באותו ביטוח ברציפות עד פרישתו מעבודה.
 • במקרה של הפסקת עבודה או הפסקת תשלומים שוטפים לביטוח הפנסיוני, ניתן לשמור על הזכויות הפנסיוניות (כולל מקדם ההמרה המובטח – אם היה כזה) באמצעות הסדר ריסק או הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.