נכות בשל תאונת עבודה: אלה הזכויות שלך!

תאונת עבודה היא פגיעה שהעובד חווה במהלך עבודתו ו / או בעקבותיה, ועשויה לזכות אותו בפיצוי כספי וזכויות רפואיות מתוקף סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי.

מדי שנה נפגעים ישראלים רבים מתאונות עבודה המותירות אותם להתמודד עם נכות, זמנית או צמיתה. אדם הסובל מנכות עקב תאונת עבודה עשוי להיות זכאי לקבלת זכויות רפואיות שונות וקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. במדריך זה נסקור את הזכויות הללו בהרחבה.

לאיזה פיצוי כספי זכאי אדם בגין נכות בשל תאונת עבודה?

כשהמוסד לביטוח לאומי מכיר בתאונה שאדם עבר בתור תאונת עבודה, משולמים לו תגמולים הידועים בתור "דמי פגיעה". מטרתה של קצבה זו הינה לשפות את הנפגע בגין ההפסדים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בעתיד בשל אובדן ימי עבודה, בהיקף של עד 91 ימים.

דמי הפגיעה הללו, מכסים עד 75 אחוז משכרו הממוצע של הנפגע, ב – 3 החודשים שקדמו לתאונת העבודה. היה ונגרמה לנפגע נכות עקב תאונת העבודה, הוא יהיה זכאי להגשת בקשה להופעה מול ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, כדי לדרוש הכרה באחוזי נכות ואת הזכויות הנלוות אליהם.

הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, רשאית לפסוק לטובת העובד הכרה בנכות זמנית או צמיתה, המזכה את הנפגע בקצבה חודשית או בתשלום חד פעמי, לפי אחוזי הנכות שנפסקו לו.

 

כיצד ניתן לקבל תשלום דמי פגיעה עבור נכות בשל תאונת עבודה?

כדי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה, הנפגע נדרש להגיש למוסד לביטוח לאומי מסמך שנקרא "תעודת אי כושר" שנערך על פי חוק הביטוח הלאומי ונחתם בידי רופא.

מן הראוי לציין בהקשר זה כי התנאי הבסיסי לקבלת דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, הוא שהעובד יוכיח כי בעקבות תאונת העבודה שאירעה לו, לא זאת בלבד שאין לו אפשרות לעבוד במשלח ידו הקבוע, אלא שאין באפשרותו לעבוד גם בכל עבודה אחרת. את הטענה הזו נדרש הנפגע לאמת בעזרת אישור רלוונטי מרופאו.

למותר לציין כי דמי הפגיעה משולמים כאמור למשך תקופה בת 91 ימים לכל היותר. אולם במידה והנפגע סובל מנכות בשל תאונת העבודה, המגבילה את יכולתו להתפרנס מעבר לתקופה זו, עומדת לו הזכות לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבלת קצבת נכות מעבודה, כפי שיוסבר בשורות הבאות.

נכות בשל תאונת עבודה אלה הזכויות שלך!
נכות בשל תאונת עבודה אלה הזכויות שלך!

איך מקבלים קצבת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי?

על מנת שהעובד יכדי לקבל קצבת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי, הנפגע נדרש להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה בתוך פרק זמן של עד שנה מקרות תאונת העבודה. הגשת התביעה מתבצעת על ידי הגשת טופס תביעה לקביעת דרגת נכות ותשלום קצבת נכות מעבודה (טופס ב"ל 200).

אל טופס זה יש לצרף אסמכתאות שיעידו על הפגיעה שחווה העובד, כולל כל הרשומות הרפואיות הרלוונטיות להוכחת נכותו והיקפה. היה והנפגע קיבל דמי פגיעה בעקבות תאונת העבודה, מומלץ להגיש את התביעה לקצבת נכות בסמוך לסוף תקופת התשלומים של דמי הפגיעה עד כמה שניתן.

אולם קבלת דמי פגיעה אינה מהווה תנאי סף לקבלת גמלת נכות מעבודה. יתר על כן, גם אדם שנפגע מתאונת עבודה אך לא החסיר ימי עבודה עקב תאונת העבודה שעבר, רשאי להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה, במקרה שהתברר כי נותר עם נכות קבועה או זמנית בעקבות האירוע.

באילו זכויות נוספות מזכה נכות בשל תאונת עבודה?

אדם שהוכר בתור נפגע עבודה בשל תאונת עבודה זכאי גם לקבלת טיפול רפואי ללא עלות בפציעתו, לתקופה בלתי מוגבלת.

מימוש הזכות לטיפול רפואי בחינם, מותנית בהצגת טופס ב"ל 250 בקופת החולים (טופס הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי) במידה ומדובר שעובד שכיר, או טופס ב"ל 283 באם מדובר על עובד עצמאי. אופי הטיפול הרפואי שינתן לנפגע והיקפו, יקבעו בידי הרופא המטפל בקופת החולים.

יתרה מכך, עזרה ראשונה בחדר מיון בבית חולים, ניתנת לנפגע תאונת עבודה ללא עלות, עוד לפני הפניה למוסד לביטוח לאומי להכרה בפגיעה כתאונת עבודה. עובד שפונה באמצעות אמבולנס לבית החולים בעקבות תאונת עבודה, יהיה זכאי לקבל גם החזר בגין עלויות הפינוי באמבולנס ביום התאונה.

לטובת קבלת ההחזר האמור, ידרש הנפגע לפנות למחלקה לנפגעי עבודה בסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריו ולהציג את חשבונית המקור שקיבל תמורת התשלום על הפינוי באמבולנס.

 

על הזכות לשיקום במקרי נכות בשל תאונת עבודה

אדם אשר נפגע בתאונת עבודה, והוועדה הרפואית של המוסד לביטוח הלאומי קבעה לו 10 אחוזי נכות ויותר, זכאי לפנות למסגרות משקמות בסבסוד המוסד לביטוח לאומי, בהינתן והוא עומד בקריטריונים שלהלן:

  • בעקבות נכותו, הנפגע אינו יכול לשוב לעבודתו או להתפרנס ממשלח יד מתאים אחר ההולם את השכלתו, הכישורים, והניסיון התעסוקתי שלו
  • הנפגע נזקק להכשרה מקצועית על מנת להשתלב מחדש בשוק התעסוקה
  • הנפגע נמצא מתאים לשיקום מקצועי שבסופו יוכל להשתלב במסגרות תעסוקתיות בכוחות עצמו

המוסד לביטוח לאומי משתתף במקרים אלו בכיסוי עליות השיקום המקצועי, וביניהן תשלום שכר לימוד, כיסוי עלות נסיעות, השתתפות בעלות ספרי לימוד ועזרי למידה, סיוע במימון שכר דירה, הוצאות מחייה ושאר עזרי נגישות.

 

מדוע כה חשוב לפנות להתייעצות עם עורך דין בתביעת המוסד לביטוח לאומי?

למרבה הצער, תביעות רבות שמוגשות למוסד לביטוח לאומי לשם הכרה בנכות בשל תאונת עבודה, נדחות על הסף או שמקבלות מענה חלקי בלבד.

כתוצאה מכך, מוצאים עצמם נפגעי תאונות עבודה המתמודדים עם נכות זמנית או קבועה, עומדים בפני שוקת שבורה, בעת שהם נאלצים להתמודד לא רק עם המצב המאתגר אליו הם נקלעו, אלא גם עם הקשיים הבירוקרטיים הנערמים בדרכם למימוש זכויותיהם.

מסיבות אלו, במידה ואתם סובלים מנכות בשל תאונת עבודה, מומלץ להקדים את הפניה למוסד לביטוח לאומי, בהתייעצות משפטית מקצועית עם עורך דין המתמחה במקרים מסוג זה.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.