סוגי הביטוחים הפנסיוניים | המדריך המלא

קרן פנסיה

קרן פנסיה מציעה מספר מסלולים מובנים של חיסכון פנסיוני עם ביטוח למקרה של מוות וביטוח למקרים של נכות ואובדן כושר העבודה

כל החוסכים בקרן ערבים זה לזה כדי להבטיח מספיק כסף לשלם לכולם

הקרן גובה דמי ניהול מהחוסכים, אך אסור לה לגבות דמי ניהול מעבר לתקרה המקסימלית

קרן פנסיה מציעה מספר מסלולים מובנים של חיסכון פנסיוני עם ביטוח למקרה מוות (ביטוח שאירים) וביטוח למקרים של נכות ואי יכולת לעבוד.

 • קרן הפנסיה פועלת לפי הכללים הכתובים בתקנון הקרן, אשר עשויים להשתנות לפעמים.
 • לכל חוסך בקרן הפנסיה (הנקרא גם עמית בקרן פנסיה) יש חיסכון נפרד משלו, והוא משלם בעצמו על ניהול החיסכון ועל הביטוח.
 • בקרן פנסיה החוסכים ערבים זה לזה, ומבטיחים שתמיד יהיה די כסף לתשלום הקצבאות לחוסכים. אם התשלום של כל החוסכים לביטוח לא יספיק לתשלום הקצבאות, סכום הקצבה שיקבל כל חוסך תהיה קטנה יותר. מנגד, אם לא השתמשו בכל התשלום לביטוח, הקרן תחלק לכולם תוספת.
 • כל מבוטח יכול לבחור בין המסלולים השונים שהקרן מציעה.
 • גובה התשלום (קצבת הפנסיה החודשית) שאותו משלמת הקרן לעמית (או במקרה של מוות – לשאירים שלו) לאחר פרישתו לגמלאות, נקבע על-פי הגורמים הבאים:
  • הסכומים שחסך במהלך התקופה שעבד והפריש כספים לקרן.
  • הרווחים שנצברו כתוצאה מהשקעת הכספים הללו על-ידי הקרן.
  • חישובים אקטוארים שמבוצעים על-ידי הקרן ואשר מבוססים על תוחלת החיים (למשל, מקדם המרה לקצבה) הצפויה ועל כמות התביעות שמגישים חוסכים לתשלום קצבה מקרן הפנסיה.
  • כמות הכספים שקיימת בקרן הפנסיה.

 

הגבלות על משיכת כספים לפני גיל הפרישה

תנאי משיכה גברים (גיל 67) ונשים (גיל 62)
משך חיסכון מינימלי 5 שנים
משך החיסכון עד המשיכה 15 שנים
מס משיכה לאחר מכן 35% על היתרה שצברה העמית
משיכה מתאפשרת מגיל 60 כן
 • קרן הפנסיה גובה מהחוסכים דמי ניהול.
  • דמי הניהול בין הקרנות השונות ובין המסלולים השונים אינם זהים.
 • קיימים אמצעים אחרים לחיסכון פנסיוני: האחד – ביטוח מנהלים, והשני – קופת גמל.

חשוב לדעת

 • כספים המופקדים בקרן הפנסיה מוגנים מפני הטלת עיקול, כל עוד לא הגיע המועד שבו יכול החוסך למשוך את הכספים בעצמו מתוך הקרן.
 • במקרים מסוימים עשויות לחול מגבלות על עיקול הכספים האלה גם לאחר שהחוסך משך אותם מהקרן.
 • עם זאת, במקרה שקרן הפנסיה עצמה העניקה הלוואה לחוסך, והוא הסכי לשעבד את כספי החיסכון הפנסיוני שלו כנגד ההלוואה, מותר יהיה לקרן הפנסיה לעקל את הכספים אם החוסך לא יעמוד בהחזר ההלוואה.

עמית בקרן פנסיה

עמית הוא אדם שהצטרף לקרן פנסיה ומפריש אליה כספים לצורך ביטוח פנסיוני

עמית המפריש כספים לפנסיה באמצעות ניכוי מתלוש השכר נקרא "עמית שכיר"

עמית המפריש כספים לפנסיה באופן עצמאי ישירות לקרן הפנסיה נקרא "עמית עצמאי"

עמית הוא אדם שהצטרף לקרן פנסיה ומפריש אליה כספים לצורך ביטוח פנסיוני.

 • עמית המפריש כספים לפנסיה באמצעות ניכוי מתלוש השכר נקרא "עמית שכיר".
 • עמית המפריש כספים באופן עצמאי ישירות לקרן הפנסיה נקרא "עמית עצמאי".
 • כל העמיתים בקרן פנסיה ערבים זה לזה, ומבטיחים שתמיד יהיה די כסף לתשלום הקצבאות לעמיתים.

 

פטור ממס במשיכה מעבר לגיל 60

תנאים לפטור ממס הסבר
משיכה מקופת גמל בגיל 60 כל סכום שמושק מקופת הגמל בגיל 60 פטור ממס.

 

תקנון קופת גמל או קרן פנסיה

התקנון מסדיר את הזכויות והחובות של החברים בקופת הגמל או בקרן הפנסיה

חובה למסור למבוטח עותק מהתקנון ולהודיע לו על כל שינוי שהוכנס בו

התקנון הוא המסמך המשפטי המסדיר את פעילות קופת הגמל או קרן הפנסיה.

 • התקנון מסדיר את זכויות וחובות החברים בקופה/בקרן.
 • אסור להעניק לעמיתים זכויות או להטיל עליהם חובות שלא במסגרת התקנון.
 • במסגרת התקנון מוסדרים, בין היתר, הדברים הבאים:
  • שם קופת הגמל או קרן הפנסיה,
  • מטרת קופת הגמל או קרן הפנסיה,
  • הגבלות על צירוף עמיתים, אם ישנן,
  • מדיניות ההשקעה של קופת הגמל או קרן הפנסיה,
  • שיעור או סכום מרבי של דמי הניהול,
  • הביטוחים שבהם יבוטחו העמיתים בקופת הגמל או בקרן הפנסיה.
 • חובה למסור לכל עמית חדש המצטרף לקופת גמל או לקרן פנסיה, בלא תשלום, עותק של התקנון המעודכן של הקופה/הקרן.
 • החברה המנהלת את קופת הגמל או קרן הפנסיה חייבת למסור לעמית כל מידע על שינוי שנעשה בתקנון.
 • התקנון וכן השינויים שחלו בו בחודשים האחרונים חייבים להתפרסם באתר האינטרנט של הקופה/הקרן.
 • הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר אחראי על אישורו של התקנון ושל כל שינוי שמוכנס בו.
 • לחברה המנהלת את הקופה או הקרן אסור לעשות שום שינוי בתקנון קופת גמל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה על שוק ההון.

ייעוץ פנסיוני

 • התקנון הוא מסמך המנוסח בשפה משפטית, שלעתים קשה להתמצא בו.
 • ניתן להיעזר ביועץ פנסיוני, אשר בודק את התאמת המוצר הפנסיוני (הכולל את תנאי הביטוח הפנסיוני של המוצר וזכויות וחובות העמית) לצרכים של המבוטח.
 • היועץ חייב לספק למבוטח מסמך שבו הוא מנמק מדוע המליץ למבוטח על המוצר הזה.

 

מסלולים בקופות גמל ופרטיות

מסלול תיאור
הפקדה שנתית מרבית 70,000 ₪ עד 60 אפשרות להשקיע עד 70,000 ₪ בשנה לקופת גמל להשקעה. ניתן למשוך כספים רק מגיל 60.
הפקדה לילדים מופקדים עבור ילדים עד גיל 18, נכון לבחירת ההורים.
פטור ממס במשיכה מעבר לגיל 60 כסף שמושק מקופת גמל בגיל 60 פטור ממס.

 

קופת גמל

קופת גמל היא תוכנית חסכון לטווח ארוך או בינוני

עובדים המועסקים בארגונים וחברות המחויבים להפריש לקופות הגמל זכאים להפרשות על ידי המעסיק

מעסיק שמעכב או לא מעביר את הכספים לקופת הגמל, עשוי להיות מחויב בפיצויי הלנת שכר וניתן להטיל עליו קנס או מאסר

החל משנת 2016 ניתן לחסוך בקופת גמל להשקעה שממנה ניתן למשוך את הכספים בכל עת

שימו לב

המידע בעמוד זה אינו מתייחס לקופת גמל להשקעה ולקופות הגמל בתוכנית "חיסכון לכל ילד"

החל משנת 2016 ניתן לחסוך בקופת גמל להשקעה, שמקנה הטבות שונות בהשוואה לקופות גמל רגילות. החל משנת 2017 מופעלת תוכנית "חיסכון לכל ילד". דף זה עוסק בקופות גמל שאינן קופת גמל להשקעה ואינן קופות גמל שנבחרו לתוכנית "חיסכון לכל ילד".

קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, המיועדת לצבור כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי.

 • קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. בין המוצרים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד.
 • יחד עם זאת, המינוח "קופת גמל" משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים".
 • המשקיע בקופת הגמל (לתגמולים) מכונה "עמית", והוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו, או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים על-ידי מעסיקו.
 • המדינה מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה זיכוי וניכוי במס לחוסכים.
 • רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות על-ידי מנהליה.
 • בסוף כל חודש הקופה גובה מהעמיתים דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותם.
  • אם מדובר בקופת גמל שהיא קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל ענפית, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת, דמי הניהול המקסימליים יהיו בשיעור 2% לשנה.
  • בקופות גמל שמופרשים אליהן כספי הביטוח הפנסיוני או כספי חיסכון פנסיוני (למי שמפריש רק עבור מרכיב חיסכון), ניתן לגבות מכל חוסך דמי ניהול שנתיים בשיעור 1.05% לכל היותר מהיתרה הצבורה בחשבונו, ובנוסף עד 4% מתוך התשלומים המועברים אליה באותה שנה.
  • דמי הניהול אינם תלויים בתשואות הקופה, וזאת כדי למנוע השקעות מסוכנות מצד מנהליה, שהיו עשויות להגדיל את תמלוגיהם.

 

התשלום בגיל הפרישה

אפשרויות התשלום הבנייה הראשונית (שנת 2008 ואילך)
פוליסת ביטוח משלמת קצבה חודשית יכולות חוסכים לרכוש פוליסת ביטוח שתשלם קצבה חודשית אחרי הפרישה.
פוליסת ביטוח המעניקה תשלום הוני ניתן לרכוש פוליסת ביטוח שמעניקה תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה או שילוב של שני הסוגים.

 

 • עמית רשאי לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.
 • המידע שלהלן מתייחס לקופות גמל שאינן קופות גמל להשקעה.

מי יכול להפריש לקופת גמל?

 • כלל הציבור רשאי לחסוך בקופות הגמל באופן עצמאי.
 • עובדים שכירים המועסקים בארגונים וחברות המחויבים להפריש לקופות הגמל זכאים להפרשות על ידי המעסיק.

הפקדה לקופת גמל על-ידי שכיר

 • כשהחוסך הוא שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני נחלק בינו לבין מעסיקו.
 • על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חובה להפקיד 6% מהשכר על חשבון העובד, 6.5% נוספים על חשבון המעסיק כתגמולים ועוד 6% כרכיב פיצויים.
 • עם זאת, העובד והמעסיק יכולים להגדיל את ההפרשות – העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להפקיד 7.5% כתגמולים, ועוד 8.33% כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).
 • המעסיק והעובד יכולים להסכים על השלמת פיצויי הפיטורים ל-8.33% (המעסיק רשאי לעשות זאת גם על דעת עצמו ללא הסכמת העובד, אך עליו להודיע לו על כך בכתב).
 • אין הכרח לבצע את ההפרשות דווקא לקופת גמל. ניתן לבחור במכשיר פנסיוני אחר, כגון קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
 • התשלומים לביטוח הפנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.

הפקדה לקופת גמל על-ידי עצמאי

 • חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

משיכת הכספים בעת גיל הפרישה

 • בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008:
  • החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה.
  • כספים שנצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.
 • אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ-3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

 

גורמים שמשפיעים על גובה הפנסיה

גורמים השפעה על גובה הפנסיה
משך החיסכון ככל שמשך החיסכון ארוך יותר, היקף החיסכון יהיה גדול יותר.
רציפות החיסכון תשלומים רצופים ושוטפים גורמים לגידול יותר מהיר של החיסכון.
שיעור התשואה רצוי לשקול השקעות שמצריכות פחות סיכון ומציינות תשואה גבוהה.

 

משיכת כספים לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

 • עמיתים מעל גיל 60 בעלי הכנסה פנויה משמעותית, יכולים לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה במשיכה חד-פעמית, לבין משיכת הכספים בקצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה):
  • משיכת קצבה חודשית – מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה).
  • משיכה חד פעמית (היוון קצבה מוכרת) – במקרה זה העמית יחויב בתשלום מס על הרווח בשיעור של 15% נומינלי , במקום שיעור של 25% ריאלי, כמקובל בשוק. התנאים למשיכה חד פעמית הם:
   1. העמית מקבל קצבה חודשים העולה על סכום הקצבה המזערית (4,498 ₪ נכון לשנת 2021).
   2. הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012.
   3. העמית הצהיר שלא הפקיד מעל התקרה המותרת להפקדה לתשלומים פטורים (התקרה משתנה בהתאם לגיל העמית).
 • את קופת הגמל ניתן לפתוח בכל גיל, אך ניתן למשוך ממנה כספים בתנאי התיקון רק לאחר גיל 60 (ניתן לפתוח קופת גמל גם לאחר גיל 60).

משיכת כספים לפני גיל הפרישה

 • הכספים אשר השקיע העמית בקופת הגמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה לפי המוקדם מבין השניים:
  • 15 שנה לאחר שהתחיל את פעולות החיסכון.
  • בגיל 62 לאישה ו-67 לגבר.
 • תקופת החיסכון המינימלית עם זאת, עומדת על 5 שנים.
 • כספים שהושקעו בקופת גמל החל מיום 01.01.2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 בלבד.
 • ניתן למשוך כספים לפני המועדים אלה לאחר תשלום מס של 35% על היתרה שצבר העמית.
 • מסלול הפעולה המתאים ביותר עבור המוטב.

 

רישיון מנהל ביטוח חיים

תנאים לרישיון מנהל ביטוח חיים תיאור
הון עצמי נדרש הון עצמי ויכולות ניהול מתאימות.
רישיון מבטח נדרש רישיון מבטח בתחום ביטוח החיים.

 

הטלת עיקול על כספים המופקדים קופת גמל

 • כספים המופקדים בקופת גמל עשויים להיות חסינים מפני הטלת עיקול, כלומר לא ניתן יהיה לעקל אותם כל עוד הם נמצאים בקופה ולא נמשכו ממנה.
 • במקרים מסוימים עשויות לחול מגבלות על עיקול הכספים האלה גם לאחר שהחוסך משך אותם מהקופה.

קופות גמל אחרות

 • החל משנת 2016 ניתן להפקיד עד 70,000 ₪ בשנה לקופת גמל להשקעה, שניתן למשוך ממנה את הכספים בכל עת ללא קנסות. משיכת הכספים לאחר גיל 60 בצורת קצבה במקום משיכה של מלוא הסכום בבת אחת מזכה את החוסך בפטור ממס.
 • החל משנת 2017 מופקדים עבור כל ילד עד גיל 18 מדי חודש 50 ₪ לתוכנית חיסכון או קופת גמל לפי בחירת ההורים.

חשוב לדעת

 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקופת גמל יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.

 

דמי ניהול בביטוח מנהלים

דמי ניהול תיאור
גבות חברות הביטוח חברות הביטוח גובות דמי ניהול מהחוסכים בביטוח מנהלים.
הגבלות על גבות הניהול קיימת הגבלה על גובה דמי הניהול שחברות הביטוח יכולות לגבות.

 

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני המיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (62-65 לאישה נכון ל-2023, ו-67 לגבר)

חברת הביטוח המנהלת את פוליסת הביטוח גובה דמי ניהול מהחוסכים

אסור לחברת הביטוח לגבות דמי ניהול מעבר לתקרה המקסימלית

החל מ-2008 מעסיקים מחויבים לבצע הפרשות חודשיות לביטוח פנסיוני של עובדיהם (בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים)

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (62-65 לאישה נכון ל-2023, ו-67 לגבר). בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.

 • ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא "פוליסת ביטוח". היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כך לדוגמה, אם חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחים חדשים ולא לגבי מבוטחים קיימים בפוליסה.
 • בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה. כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחיים, וחברת הביטוח תשלם במקרה מות המבוטח את סכום הביטוח למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה.
 • בעבר (עד שנת 2012) חברות הביטוח שיווקו פוליסות שהבטיחו כי תשלומי הפנסיה לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים, כך שגם אם תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה גדלה, לנתון זה לא תהיה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח לאחר הפרישה, דהיינו, עלייה בתוחלת החיים לא תקטין את הקצבה הצפויה למבוטח לאחר הפרישה (מקדם המרה מובטח). החל מ-2013 כל המבוטחים החדשים בפוליסת ביטוח מנהלים אינם נהנים ממקדם המרה מובטח, וגובה תשלומי הפנסיה שלהם יושפע, בין היתר, משינויים בתוחלת החיים.

 

מקורות מידע נוספים

מקורות מידע נוספים היכן למצוא מידע נוסף
משרד האוצר אתה יכול למצוא מידע על תשואות ודמי ניהול באתר הרשמי של משרד האוצר.
אתרי הגופים המנהלים הגופים המנהלים של ביטוח פנסיוני מפרסםים מידע באתריהם הרשמיים.
יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני ניתן להתייעץ עם יועץ או סוכן מקצועי לקבלת מידע נוסף.
דוחות חברת הביטוח ניתן למצוא מידע אישי בדוחות שחברת הביטוח שולחת לחוסך.

 

כיצד מתבצעת ההפקדה לביטוח מנהלים?

בביטוח מנהלים קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי.

 • כשהחוסך הוא שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין המעסיק.
  • העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).
  • התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.
  • החל מ-2008 חובה על המעסיק לבצע הפרשות חודשיות לביטוח פנסיוני של העובד (בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים). החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).
  • המעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) באופן שוטף מדי חודש לפוליסת הביטוח (במקום 6%), ובמקרה כזה בעת סיום ההעסקה (בין אם מדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות) העובד יהיה רשאי למשוך את הכספים שנצברו או להשאירם בחיסכון הפנסיוני, והמעסיק לא יצטרך לשלם לו פיצויים פיטורים.
  • חלקו של המעסיק חייב לכלול תשלום עבור רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. המעסיק חייב לרכוש ביטוח זה במסגרת ביטוח המנהלים אף אם כתוצאה מכך ייאלץ להגדיל את חלקו בהפרשות אל מעבר ל-6.5%, אולם בכל מקרה סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלה על 7.5% מהשכר.
 • חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו. כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?
 • עד לשנת 2008, ניתן היה לרכוש פוליסת ביטוח המשלמת קצבה חודשית לאחר הפרישה או פוליסת ביטוח המעניקה תשלום הוני (כלומר סכום חד פעמי גבוה) בגיל הפרישה או שילוב של שני הסוגים.
 • בפוליסות ביטוח המעניקות תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה, קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008, לבין הפקדות לאחר שנת 2008.
  • את החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 יוכל החוסך לקבל מחברת הביטוח כסכום חד פעמי בהגיעו לגיל הפרישה.
  • את הכספים שהופקדו לאחר 2008 יוכל החוסך לקבל כקצבה בלבד. עם זאת, מי שזכאי לקצבה הגבוהה מ-4,850 ₪ (נכון ל-2023), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.
  • כמו כן, כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור מסלול קצבה מבין אלה הקיימים בפוליסה, ולקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו למוטבים גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת ההבטחה (לדוגמה, אם בחר תקופת הבטחה של 240 חודשים (20 שנים) ונפטר לאחר שנה מיום התחלת קבלת הפנסיה, המוטבים שלו (מי שזכאי לקבל את כספי הפנסיה שלו לאחר מותו) יהיו זכאים להמשך תשלומי הפנסיה במשך 19 השנים הנותרות).

 

דוגמה לטבלה של חברות הביטוח בישראל

חברת הביטוח תחום פעילות
חברת הביטוח הראשונה ביטוח חיים, ביטוח בריאות
חברת הביטוח השנייה ביטוח חיים, ביטוח נסיעות
חברת הביטוח השלישית ביטוח רכב, ביטוח בריאות

 

מה משפיע על גובה התשלום שמקבלים לאחר הפרישה?

 • גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים בפוליסה. גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 בפוליסות הוניות נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים, עד גיל הפרישה.
 • סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון:
  • משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו),
  • רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה
  • שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון)
  • גובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני. רכיב זה ניתן למיקוח בזמן ההצטרפות.

מי מנהל את ביטוח המנהלים?

 • מי שמבקש לנהל תוכנית ביטוח מנהלים בישראל, נדרש לקבל רישיון מבטח בתחום ביטוח החיים. במסגרת זו הוא נדרש להון עצמי וליכולות ניהול המאפשרות לו לנהל בעבור החוסכים את הסיכונים השונים, כגון סיכוני ההשקעות, סיכוני הביטוח, התפעול והשירות הנדרש.

מהם דמי הניהול בביטוח מנהלים?

 • חברות הביטוח גובות דמי ניהול מהחוסכים בביטוח מנהלים.
 • החל משנת 2013 קיימת הגבלה על גובה דמי הניהול שאותם רשאית חברת הביטוח לגבות.

 

אפשרויות משיכת כסף לפני גיל הפרישה לאחר משך חיסכון מינימלי של 5 שנים

אפשרות הסבר
משיכה לצורך פרק מסויים ניתן למשוך כסף מהחיסכון לצורך פרק מסויים, כמו רכישת דירה פרטית.
משיכה עבור חינוך ילדים ניתן למשוך כסף מהחיסכון לצורך השתלמות וחינוך ילדים.
משיכה לשיפוץ הבית ניתן למשוך כסף מהחיסכון לצורך שיפוץ או תחזוקת הבית.

 

כיצד ניתן לקבל מידע נוסף?

 • מידע בנוגע לתשואות המושגות ולדמי הניהול הנגבים על ידי הגופים המנהלים, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד האוצר, באתרי האינטרנט של הגופים המנהלים או באמצעות פנייה ישירה לגופים עצמם. אפשרות נוספת היא לפנות ליועץ פנסיוני או לסוכן ביטוח פנסיוני. מידע לגבי נתונים אישיים ניתן למצוא בדוח השנתי ובדוחות הרבעוניים ששולחת לחוסך חברת הביטוח ובאתר האינטרנט של חברת הביטוח באמצעות קוד אישי.