פדיון ימי חופשה

במעמד הפיטורין, יש לספק לעובד המפוטר את מלוא זכויותיו הסוציאליות והפנסיוניות. מעסיק אשר לא מספק זכויות אלו, חשוף לתביעות העובד, ולעונשים הקבועים בחוק, אשר בסופו של דבר עלולים לכלול תשלום פיצויים וקנסות גבוהים. חלק מהזכויות המגיעות לעובד המפוטר, הוא פדיון ימי חופשה, המבטאים את כל אותם ימי חופש אשר הגיעו לו בתור עובד בשנת עבודתו האחרונה, אך לא מומשו עד יום פיטוריו.

כאשר המעסיק לא מזכה את העובד בפדיון ימי חופשה, על העובד לתבוע את זכותו בבית המשפט, בליווי של עורך דין דיני עבודה, שיכול להוביל לתוצאות הרצויות בסופו של המשפט. אין באמור, משום המלצה לא לקחת ימי חופשה במהלך שנות העסקה, משום שיש בחופשה זו משום הפסקה מחיי העבודה והיא חשובה לשם בריאותו הנפשית ומימושו העצמי של העובד.

על פי החוק, פדיון ימי חופשה יכול להיעשות גם בסוף שנה קלנדרית, כאשר עדיין קיימים יחסי עובד-מעביד, על פי המגבלות שמציב החוק. עובדים רבים אינם אוהבים עובדה זו, כך שאין לצבור ימי חופשה מעל שלוש שנים.

מה אומר החוק על פדיון ימי חופשה

ימי חופשה הם אותם ימים המגיעים לכל עובד לצורך חופשה והפסקה מחיי העבודה. החוק מעודד את העובדים לקחת את ימי החופשה המגיעים להם, בכדי למנוע שחיקה, לעודד בריאות נפשית ולהקל מהעומס הקיים על העובד. קבלת ימי החופשה תקפים כל עוד מתקיימים יחסי עובד-מעביד, אך בזמן פיטורין יהיה העובד המפוטר זכאי לפדיון ימי החופשה של השנה הקלנדרית שקדמה לפיטוריו.

אך אם לא נוצלו ימי חופשה גם בשלוש השנים שקדמו לפיטוריו, הוא יהיה זכאי גם להם, בכפוף לאמור בחוק. ימי חופשה הם זכויות שנצברו לזכות העובד, מכוח החוקים הסוציאליים והחברתיים שהוא זכאי להם, ולכן כאשר הוא מפוטר, אין לשלול זכויות אלו ממנו, אלא לתת לו את פדיון הימים הללו. בדרך כלל, חישוב הימים המגיעים לפדיון יופיעו בתלוש השכר שמקבל העובד, ולכן יהיו ידועים לו עוד בטרם הפיטורין.

גם בנושא זה חובה על המעסיק לבצע רישום קפדני ונכון אחר ימי החופשה של העובדים, במטרה לשלם להם את פדיון הימים בסיום ההעסקה. יש לזכור שתשלום זה מחויב בתשלום מס הכנסה ואין אפשרות לפדות חצאי ימי חופשה או חלקיות מימים אלה.

 

איך מחשבים ימי חופשה?

יש דרך לחשב את ימי החופשה המגיעים לעובד, הן עובד על בסיס שעתי והן עובד על בסיס שכר חודשי. בדרך כלל, מספר ימי החופשה המגיעים לעובד מסוכמים במהלך המשא ומתן הראשוני לקבלתו לעבודה, ומעוגנים בחוזה אישי הנחתם עם המעסיק. הנוהג בישראל הוא לתת לעובד 18-21 ימי חופשה שנתיים בכפוף לשנות עבודתו של עובד אצל אותו מעסיק.

פדיון ימי חופשה
פדיון ימי חופשה

לעובדים על בסיס חודשי, ימי החופשה יחושבו על פי גובה השכר החודשי לחלק ל- 21 או 25, כתלות במספר ימי העבודה שעבד במשך השבוע (5 – 6 ימים). לעובדים על בסיס שעתי, החישוב יהיה קצת שונה. בכל מקרה פדיון ימי החופשה שישולמו לעובד המפוטר לא ירדו מהתעריף שהיה ניתן לו אילולא פוטר.

מכיוון שזכות זו הינה זכות בסיסית, הניתנת למדידה אובייקטיבית ובלתי תלויה של הגורמים השונים, אין שום בעיה לתת אותה, או לאכוף על נתינתה. ישנם אתרים ומחשבונים רבים ברחבי רשת האינטרנט, אשר יכולים ללמד את העובד על מספר ימי החופשה לה הוא זכאי.

איך מגישים תביעה לפדיון ימי חופשה?

מכיוון שפדיון ימי חופשה צריכים להינתן באופן עצמאי על ידי המעסיק, מספיק, פעמים רבות רק למלא טופס תלונה מקוון ובקשה של פדיון ימי חופשה, כדי לקבלם. פעמים רבות, אפילו אין צורך לפנות לעורך דין דיני עבודה בכדי להזדכות על ימים אלה. התביעה תופנה ליחידת האכיפה של משרד העבודה, אשר תדאג לעובד בקבלת כל הזכויות החוקיות המגיעות לו.

עם זאת, כאשר קיים חשש לאי סדרים, או כאשר שני הצדדים לא מסכימים על כמות מספר ימי החופשה שאמורים להיפדות, יש לפנות לבית המשפט, בליווי של עורך דין דיני עבודה, המנוסה בסוג תיקים זה ויכול להוביל לתוצאה הרצויה ללקוח. החוק אשר מסדיר את פדיון ימי החופשה ואת ניהול הרשומות הנוגעות לכך, הוא חוק הגנת השכר.

המשפט בנושא זה, יתנהל על פי רוב, בבית הדין לעבודה ובסופו ייקבע גובה התשלום, כפי שהוסכם על ידי שופט בית המשפט.

 

פדיון ימי חופשה ותנאים סוציאליים נוספים

לפעמים מתגלות מחלוקות בגין פדיון ימי חופשה והחפיפה שלהם עם שאר הזכויות הסוציאליות שמגיעות לעובד. למשל, ישנה מחלוקת האם פדיון ימי חופשה, אשר משתלמים מבחינה כלכלית לעובד המפוטר, נחשב כשכר בפני עצמו כנגד תשלום קרן השתלמות, למשל, או זכויות סוציאליות אחרות. לעובדה זו ישנה משמעות לצורך תשלום מס הכנסה מפדיון ימי העבודה.

כמו כן, ימי חופשה לא יכולים להילקח בזמן ההודעה המוקדמת לפיטורין, כאשר מתקיימים עדיין יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. למשל, המעסיק אשר נותן הודעה מוקדמת של  14 יום לעובד, לא יכול להכריח אותו לקחת על כך ימי חופשה על חשבון פדיון ימי החופשה המגיעים לו.

מעבר לכך, מעסיק אשר העניק פדיון ימי חופשה במהלך העבודה, לא יהיה פטור ממתן פדיון נוסף גם בעת הפיטורין, באופן שידרוש ממנו, למעשה, תשלום כפול. ישנם מקרים תקדימיים ופסקי דין רבים, אשר יכולים לשמש ראיה והוכחה לקבלת ופדיון ימי חופשה של עובד ספציפי.

כדי לוודא את הזכות לקבלה, ובכדי למנוע אובדן הכנסות פוטנציאליות, אשר יכולות להיות משמעותיות במיוחד בתקופה בה העובד אינו עובד יותר, יש לפנות לעורך דין דיני עבודה שיוכל להוביל את המשפט לתוצאה הרצויה.

 

לסיכום

פדיון ימי חופשה הוא מדד אובייקטיבי ולא תלוי שניתן לחישוב באופן הקל ביותר. מחשבונים ואתרים רבים ברשת האינטרנט יכולים לספק את התשובה על כמות ימי החופשה הניתנים לפדיון לעובד הספציפי, כתלות בשנות הוותק שצבר ובסה"כ היקף המשרה בה עבד. הכלל אומר כי העובד זכאי לפדיון ימי חופשה, אשר לא מימש במהלך שלוש שנות עבודתו האחרונים, עד לגבול מסוים אותו קובע החוק.

עם זאת, יכולים להתגלות מחלוקות בעניין זה, כאשר לא תמיד ברורה החפיפה בין פדיון ימי החופשה לזכויות סוציאליות אחרות, ולכן אפשר לתבוע את המעסיק על זכויות העובד בליווי של עורך דין דיני עבודה, שיוכל להביא לתוצאה הסופית הרצויה. מעבר לכך, זכות פדיון ימי חופשה היא זכות בסיסית ולגיטימית הקיימת לכל עובד המפוטר, ולכן גם קיימת האפשרות לתבוע את המעסיק בטופס מקוון, קל למילוי של יחידת האכיפה במשרד העבודה. כך או כך, על כל עובד לקבל את מלוא זכויותיו, שיאפשרו לו לצלוח, במידה המיטבית, את פרק הזמן בו הוא נמצא ללא עבודה.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.