פיטורים בהריון שהמעביד לא יודע שהעובדת בהריון

תקופת ההריון היא אחת התקופות הקשות ביותר לאישה. הקשיים באים לידי ביטוי כמעט בכל אחד מתחומי החיים – אישיים, בריאותיים, חברתיים ותעסוקתיים. בשורות להלן נעסוק בקשיים בתחום התעסוקה, בדגש על פיטורים של אישה בתקופת ההריון.

מה לשון החוק בכל מה שנוגע לפיטורים של אישה בהריון? מהן דרישות החוק מהמעביד, אם הוא החליט לסיים את ההעסקה של עובדת בהריון? מה קורה אם המעסיק לא ידע שהעובדת בהריון בזמן שהחליט להפסיק את ההעסקה שלה? מתי בכל זאת יכול מעסיק לפטר עובדת? מהו הליך הפיטורין הנכון שעל המעסיק לנקוט? מהן זכויות העובדת שפוטרה שלא כדין? מה ההיגיון מאחורי התנגדות המחוקק לפיטורי אישה בהריון? כדאי לקרוא – כל התשובות בהמשך.

פיטורים של אישה בהריון – מה אומר על כך החוק

לשון החוק בכל מה שנודע לפיטורים של אישה בהריון היא ברורה. על פי החוק, אין לפטר אישה בהריון ממקום העבודה שלה, כבר מיום העבודה הראשון שלה. החוק איננו מתיר בשום מקרה ובשום מצב פיטורים של אישה, כאשר עילת הפיטורים היא עצם היותה של העובדת בהריון. היוצא מן הכלל היחיד במצב הזה היא מקום עבודה שבעת מתן ההודעה על הפיטורין העסיק שישה עובדים לכל הפחות במקום העבודה.

מצד אחד, החוק אינו מחייב אישה להודיע למעסיק על ההריון שלה לפני החודש השישי. מצד שני מעסיק איננו יכול, כאמור, להודיע על פיטורי עובדת בהריון. במצב הזה, אישה יכולה להתקבל למקום עבודה בעודה בהריון ומודעת למצבה, ולחייב את המעסיק להמשיך להעסיק אותה בו ברגע שבו התחילה לעבוד.

 

מה ההיגיון העומד מאחורי החוק לעניין פיטורים בהריון?

חוק עבודת נשים מונע ממעסיק לפטר אישה, כאשר ההריון הוא העילה לפיטורין. ההיגיון מאחורי החוק הזה הוא שבתקופה הזאת, הרגישות של האישה היא גבוהה במיוחד. אישה בהריון איננה יכולה למצוא מקום עבודה בקלות, ועל אחת כמה וכמה מקום עבודה שמתאים ליכולות ולידע המקצועיים שלה.

בנוסף, פיטורים של אישה בתקופה הרגישה של ההריון עלולה למנוע ממנה זכויות חוקיות בביטוח הלאומי, חופשת לידה ומרכיבים סוציאליים אחרים. בנוסף, בתום חופשת הלידה תתקשה האישה למצוא מקום עבודה חדש כאשר היא מטופלת בתינוק חדש והיא עדיין אינה יודעת איך לסנכרן את המחויבויות המשפחתיות והאמהיות שלה עם המחויבויות למשרה, לא כל שכן משרה חדשה.

פיטורים בהריון שהמעביד לא יודע שהעובדת בהריון
פיטורים בהריון שהמעביד לא יודע שהעובדת בהריון

מה דורש החוק ממעביד שהחליט לסיים העסקה של אישה בהריון

לכאורה, לשון החוק ברורה ואיננה משאירה למעסיק כל ברירה מלבד להמשיך ולהעסיק את העובדת עד הלידה, ולמשך תקופה מוסכמת אחריה. למעשה, החוק מכיר בכך שישנם מצבים שבהם המשך ההעסקה הוא בלתי אפשרי. להלן מספר מצבים והאפשרויות הניצבות ועומדות בפני המעסיק אם וכאשר הם מתרחשים:

מעביד מעוניין לפטר עובדת בגלל ההריון אם אין כל עילה אחרת לפיטורין למעט ההיריון, הפיטורים לא יכולים להיות חוקיים כמעט בשום מקרה וההחלטה עליהם היא החלטה מפלה. החוק בישראל מקפיד מאוד בנושא ומאפשר לממונים על הנושא לבוא חשבון עם מעביד שנהג שלא כחוק.
עובדת מועסקת במקום עבודה קטן היוצא מן הכלל היחיד באיסור הפיטורין כאמור לעיל, הוא מקום עבודה שבו היו מועסקים פחות משישה עובדים במועד מתן ההודעה על פיטורים או כאשר הפיטורים של העובדת בהריון נכנסו לתוקף. ההיגיון הוא שבמקום עבודה כה קטן ומצומצם, יש קושי למעסיק למצוא עמדה חלופית או תפקיד חלופי לעובדת שההיריון מונע ממנה למלא את התפקיד שלה כהלכה ובכלל.
מעביד בעסק קטן איננו יכול למצוא מקום עבודה חלופי לעובדת במהלך ההיריון בעסקים זעירים שבהם מספר העובדים אמנם גדול משישה עובדים ובכן זאת הוא קטן מאוד, יכול להיות מצב שבו מרגע שהעובדת איננה יכולה להמשיך למלא תפקידה בגלל ההיריון, אין למעסיק מקום עבודה חלופי להציע לה. זה יכול להיות בגלל האופי המיוחד של התפקיד שלה או בגלל העובדה שהעובדת אינה מוכשרת לשום דבר אחר מלבד העבודה שהיא מבצעת. במקרה כזה על המעסיק לבקש היתר לפטר את העובדת. אם יוכח שהבקשה להיתר הוגשה בתום לב, כי אז יש סיכויים שהיא תיענה בחיוב – ובלבד שבשום מקרה ההריון איננו חלק מהשיקולים שהביאו לפיטורי העובדת.
העובדת בעייתית, וההיריון רק מחמיר את הבעיה לכאורה מדובר בשיקול לגיטימי, למעשה, שיקול כזה עלול להכניס את המעסיק לצרות. מעסיק שידגיש כי "ההריון מחמיר את הבעיה", יצר זיקה בין ההריון לפיטורין. בעצם הזיקה הזאת הוא חרג מהחוק הגורס כי די בכך שההיריון היה אחד השיקולים בפיטורי העובדת, כדי לקבוע כי ההחלטה על הפיטורים הייתה החלטה מפלה.
העובדת בעייתית והייתה מפוטרת ממילא במקרים כאלה, המעסיק חייב לבקש היתר לפיטורי העובדת מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה. הממונה ישקול את בקשת הפיטורין ויעניק את ההיתר בכל מקרה לגופו.

 

מה קורה כשהמעסיק לא יודע שהעובדת בהריון

לא אחת קורה שהמעסיק איננו יודע שהעובדת בהריון בזמן שהוא מקבל את ההחלטה להפסיק את ההעסקה שלה ואפילו כשהוא מודיע לעובדת על ההחלטה שלו. לכאורה, מעסיק יכול לטעון שכיוון שלא ידע על ההיריון, הפיטורים של העובדת הם חוקיים. למעשה, גם אם המעסיק לא ידע על ההיריון בעת שקיבל את ההחלטה, הוא עדיין חייב לבקש היתר כחוק אם מתברר לו שהעובדת בהריון.

להלן מספר אפשרויות וקביעת המחוקק באשר לאופן ההתנהלות הנדרש מהמעסיק:

  1. פיטורי עובדת המועסקת מעל 6 חודשים אצל המעסיק: עובדת המועסקת מעל שישה חודשים אצל המעסיק ומודיעה למעסיק שלה שהיא בהריון, אסור לפטר אותה בשום מקרה ללא היתר.
  2. פיטורי עובדת שעבדה 6 חודשים במשרה חלקית: מעסיק לא יכול לפטר גם עובדת שהועסקה שישה חודשים ויותר במשרה חלקית.
  3. הודעה מוקדמת לעובדת לפני שחלפו 6 חודשי עבודה, והפיטורין נכנסו לתוקף אחרי תום המועד הזה: אסור לפטר את העובדת, גם אם ניתנה הודעה מוקדמת לפני שחלפו 6 חודשים ממועד תחילת ההעסקה.

 

בכל אחד מהמקרים הללו יבקש המעסיק המעוניין לפטר עובדת בהריון היתר לפיטורים כאמור לעיל מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה. הממונה עשוי לקבל את ההיתר או לדחות אותו, ובכל מקרה המעסיק יהיה חייב לנהוג על פי ההיתר.

 

מהן הזכויות של עובדת בהריון שפוטרה בניגוד לדין

עובדת שפוטרה לכאורה שלא כדין, זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגין הפיטורין הללו. בנוסף,, העובדת רשאית לפנות אל יחידת האכיפה במשרד העבודה לשם הגשת תלונה נגד המעביד. ככל שתקופת ההעסקה אצל המעסיק בטרם הפיטורין בעקבות ההריון הייתה ארוכה יותר, כך הסנקציות שעלולות להינקט נגד המעסיק עלולות להיות חמורות יותר.

כך גם הפיצויים שישולמו לעובדת יכולים להיות גבוהים יותר ולשקלל את אובדן ההכנסות ואובדן הזכויות של היולדת לאחר הלידה, כולל חופשת לידה בתשלום וזכויות אחרות. הפנייה לממונה על עבודת נשים עלולה, בנוסף לפיצויים שישולמו בגין פיטורים שלא כדין, לגרום להטלת קנסות נוספים על המעסיק.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.