פיטור עובד – זמן הודעה מראש על פיטורין

בכל מקרה שבו עובד מסיים את עבודתו אצל המעסיק, עולה הצורך במתן הודעה מוקדמת. כאשר המעביד מפטר ביוזמתו עובד, הוא נדרש לספק לעובד הודעה מוקדמת לפני הפיטורין. זאת, כדי לאפשר לעובד להתארגן ולהכין את עצמו לשינוי מבעוד מועד.

ככל שתקופת העבודה של העובד אצל המעסיק הייתה ממושכת יותר, כך תקופת ההודעה מראש שהמעסיק נדרש לספק לעובד תהיה ארוכה יותר. כיצד מגישים בפיטורי עובד הודעה מראש על פיטורין, וכמה זמן מראש יש למסור לו אותה? בנושאים אלו נדון בפרוטרוט בשורות הבאות.

מה השוני בין הליך פיטורין חוקי להליך התפטרות חוקי?

לכאורה, הן ההתפטרות והן הפיטורים מסיימים באופן מוחלט וסופי את היחסים בין העובד לבין מעבידו. ההבדל העיקרי בין הליך פיטורין להליך התפטרות המתבצעים כחוק, אם כן, בא לכלל ביטוי בעצם חובתו של המעסיק לקיים שימוע לעובד שפוטר.

כמו כן, עובד שהמעסיק בוחר לסיים את העסקתו ונערך לו שימוע שהסתיים בהחלטה לפטר אותו, זכאי לקבל ממעסיקו הודעה מוקדמת בכתב לפני הפיטורין. מועד מסירתה של ההודעה המוקדמת לעובד מוגדר במסגרת סעיף 2 ב' לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות – כפי שיוסבר בהמשך המאמר.

 

על חובת מתן הודעה מראש לעובד לפני פיטורין

בכל מקרה שבו עובד מסיים את עבודתו אצל המעסיק – בין אם ביוזמתו שלו ובין אם ביוזמת המעסיק, החוק בישראל מחייב את הצד היוזם במתן הודעה מוקדמת לצד השני. באותה מידה שבה החוק מחייב עובדים שמעוניינים להתפטר מעבודתם, למסור הודעה רשמית על התפטרותם למעסיק מבעוד מועד – כך גם מעסיקים שבוחרים לפטר עובדים, חייבים לספק להם הודעה מוקדמת על הליך הפיטורין ואפשרות להמשך העסקתם או קבלת תשלום לתקופה מוגדרת לפני הפיטורים בפועל.

הרציונל הוא פשוט: המחוקק שואף לנהוג בהגינות כלפי שני הצדדים בעת סיום ההתקשרות ביניהם, ולאפשר הזדמנות שווה להיערכות מוקדמת לשינוי הצפוי. ככל שתקופת ההעסקה של העובד אצל מעסיקו הייתה ארוכה יותר, כך משך ההודעה המוקדמת שהמעסיק ידרש לספק לעובד שלו, תהיה ארוכה יותר.

פיטור עובד – זמן הודעה מראש על פיטורין
פיטור עובד – זמן הודעה מראש על פיטורין

איך מודיעים לעובד על פיטוריו מבעוד מועד?

כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד מעבודתו תחתיו, את ההודעה המוקדמת על סיום יחסי עובד-מעביד מול העובד הוא נדרש למסור לעובד בתצורה של אזהרה לפני פיטורין. במסגרת מכתב ההתראה על הפיטורין שהמעסיק מגיש לעובד, עליו לפרט מהי סיבת הפיטורין המתוכננים ומהו המועד לעריכת השימוע בנושא הפיטורין, על מנת לאפשר לעובד להיערך בהתאם, ועל פי הצורך להתחיל לחפש עבודה חדשה.

ההודעה חייבת גם לכלול את הכוונה של המעביד לשקול את המשך ההעסקה של העובד, אך לא כעובדה מוגמרת. העובד חייב להיות מוזמן על ידי המעסיק להליך שימוע, כשבהודעה המוקדמת המעביד נדרש לפרט את העילה לפיטורין האפשריים.

ההזמנה חייבת להניח בידי העובד אפשרות להסתייע בהליך בעורך דין או כל גורם אחר שייצג את הצד שלו במסגרת הליך השימוע לפני הפיטורין. במידה ובתום הליך השימוע לעובד יחליט המעסיק שלא להמשיך את העסקתו, החוק מחייב את המעסיק לספק לעובד הודעה בכתב על הפיטורין ובה תאריך מסירתה והתאריך שבו יסתיימו יחסי ההעסקה על פי החוק.

 

כמה זמן מראש יש להגיש את ההודעה על הפיטורין לעובד?

זמן ההודעה מראש על פיטורין לעובד, תלוי באופן תשלום שכרו של העובד ובוותק שצבר במקום העבודה שלו, שלפיהם מגדיר החוק כמה ימי הודעה מוקדמת העובד זכאי לקבל מהמעסיק (על כך בהמשך המאמר). אולם ככלל, על מעסיקים שמחליטים לפטר עובדים, חלה החובה להגיש את ההודעה הרשמית על הליך הפיטורין, טרום ניתוק יחסי עובד מעביד בפועל, ולא בדיעבד, לאחר תאריך סיום ההעסקה של העובד.

החריגים לעניין זה הם מקרים שבהם העובד ביצע עבירה שיש עימה קלון כלפי מעסיקו. במצב כזה על המעסיק להיוועץ בעורך דין דיני עבודה על מנת לשקול את המשך ההתנהלות מול העובד.

פיטור עובד – זמן הודעה מראש על פיטורין לעובד בשכר חודשי

עבור עובד שמקבל שכר חודשי, המעסיק חייב בהגשת מכתב פיטורין מראש על פי ההנחיות שלהלן:

  • עובד שפוטר לפני שמלאו 6 חודשים להעסקתו – יקבלו ממעסיקו הודעה מוקדמת של יום עבור כל חודש שעבד אצל מעסיקו.
  • עובד שפוטר החל מהחודש השביעי ועד תום 12 חודשים להעסקתו – יקבל ממעסיקו הודעה מוקדמת של 6 ימים בתוספת יומיים וחצי עבור כל חודש נוסף שעבד אצל מעסיקו.
  • עובד שפוטר כעבור יותר משנה להעסקתו – יקבל ממעסיקו 30 ימי הודעה מוקדמת.

 

פיטור עובד – זמן הודעה מראש על פיטורין לעובד לעובד יומי, שעתי או שבועי

עבור עובד שמקבל שכר שעתי, יומי או שבועי, המעסיק חייב בהגשת מכתב פיטורין מראש על פי ההנחיות שלהלן:

  • עובד שפוטר לפני שמלאו 12 חודשים להעסקתו – יקבלו ממעסיקו הודעה מוקדמת של יום עבור כל חודש שעבד אצל מעסיקו.
  • עובד שפוטר החל מהשנה השנייה להעסקתו – יקבל ממעסיקו הודעה מוקדמת של 14 ימים בתוספת יום עבור כל שני חודשי עבודה נוספים שעבד אצל מעסיקו.
  • עובד שפוטר כעבור עד שלוש שנים להעסקתו – יקבל ממעסיקו 21 ימי הודעה מוקדמת בתוספת יום עבור כל שני חודשי עבודה נוספים שעבד אצל מעסיקו.
  • עובד שפוטר לאחר יותר משלוש שנים להעסקתו – יקבל ממעסיקו 30 ימי הודעה מוקדמת.

 

האם ניתן להמשיך להעסיק עובד לאחר שנמסרה לו הודעה מראש על פיטוריו?

ככלל, מעסיק שמסר הודעה מראש לעובד על פיטוריו, עדיין מחוייב להמשיך להעסיק את העובד בתשלום גם במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורין, למעט מקרים בהם המעסיק מודיע לעובד שהוא מסכים לוותר על עבודתו בפועל בתקופה זו באופן מוחלט או חלקי.

אולם גם במצבים כאלו, המעסיק עדיין חייב בתשלום שכר עבודה לעובד כנגד התקופה שויתר על העסקתו במהלכה. תשלום זה ידוע גם בתור "חלף הודעה מוקדמת".

 

האם הודעת פיטורין שנמסרת בשעת כעס נחשבת כהודעה מוקדמת?

לעתים, פיטור עובד עלול להתבצע בשעת כעס שמעוור את עיני המעסיק וגורם לו לומר דברים שלא בהכרח התכוון להגיד לעובד. לעתים קורים מצבים כאלו בעקבות מחלוקות בנושאים עקרוניים, ולעתים עקב התרתחות הדדית על עניין בעל חשיבות פעוטה.

כך או כך, כאשר מצב העניינים מוביל לכדי כך שהמעסיק מחליט להודיע לעובד שלו על כוונתו לפטר אותו, ככל שעשה זאת על פי הוראות החוק, באמצעות הודעה כתובה שנמסרה לעובד בהתאם למועדים שהחוק קובע, לרבות התראה לפני פיטורין והליך שימוע לעובד, הדבר יחשב כהודעה מוקדמת לכל דבר ועניין.

 

האם המעסיק רשאי לחזור בו מן ההודעה מראש על פיטורי העובד?

חשוב לציין כי גם אם מעסיק מפטר עובד בשעת כעס, מותר לו על פי חוק לחזור בו תוך זמן סביר מהודעת הפיטורין. אולם חזרתו של העובד לעבודתו תלויה במצב כזה גם ברצונו שלו. אם המעסיק בחר להחזיר את העובד לעבוד תחתיו, ניתן להתעלם מהתקרית כאילו לא היתה. אולם אם העובד מסרב ועומד על רצונו לקבל את הפיטורין כעובדה מוגמרת, החוק יתייחס לכך כאילו העובד פוטר ביוזמת המעסיק, ולא כאילו התפטר ביוזמתו.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.