פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה

בשנת 2018 נוסף תיקון 33 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1963. דבר חקיקה זה הוסיף לחוק פיצויי פיטורים סעיף שנועד להסדיר את זכאותם של עובדי קבלן לתשלום פיצויי פיטורים במקרה של החלפת קבלן במקום העבודה בו הם הועסקו (סעיף  9 א'). מה קובע סעיף זה לעניין פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה? וכיצד ניתן לאכוף אותו בפועל? על כך במדריך הבא.

מה קובע החוק בנושא פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה?

סעיף 9 א' החדש לחוק פיצויי פיטורין נועד כאמור להסדיר את מעמדם של עובדי קבלן שנדרשים לעבור בין קבלנים לשם השמירה על מקום עבודתם הקיים, והוא עושה זאת בזו הלשון:

א. בסעיף זה –

"מזמין שירות" – מי שמקבל אצלו שירות מקבלן שירות;

"מעסיק בפועל", "קבלן כוח אדם" ו"קבלן שירות" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

"קבלן" – קבלן כוח אדם או קבלן שירות, לפי העניין.

 

ב. הסתיימה ההתקשרות בין קבלן ובין מעסיק בפועל או מזמין שירות, לפי העניין, ועבר עובדו של הקבלן להיות מועסק על ידי קבלן אחר שהתקשר עם אותו מעסיק בפועל או אותו מזמין שירות, יהיה העובד שצבר תקופת העסקת המזכה בפיצויי פיטורים זכאי לפיצויי פיטורים מהקבלן שההתקשרות עמו הסתיימה כאילו פוטר, אף אם אותו קבלן הציע לו עבודה חלופית.

 

ג. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות –

(1) סעיף 1 לגבי עובד כאמור בסעיף קטן (ב) שלא צבר במועד סיום ההתקשרות תקופת העסקה המזכה בפיצויי פיטורים;

(2) סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה
פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה

האם עובד שבחר ביוזמתו לעבור בין קבלנים כדי להמשיך בתפקידו הקיים, זכאי לפיצויי פיטורים?

בתיקון מס' 33 לחוק פיצויי פיטורים נקבע שבמצב בו התקשרות בין קבלן לבין מזמין השירותים במקום עבודה נתון, באה לסיומה, ועובד הקבלן שהועסק דרכו הסכים להיות מועסק תחת הקבלן החדש שאותו מקום עבודה החליט להסתייע בו, אותו עובד יחשב כמי שפוטר בידי הקבלן הראשון שהעסיק אותו. זאת בהינתן והעובד הועסק אצל הקבלן האמור למשך תקופה בת 12 חודשים, כמוגדר בחוק פיצויי פיטורין.

הדבר תקף גם במידה והקבלן הנ"ל הציע לעובד אפשרות לעבוד במקום עבודה חלופי. בשורה התחתונה, אף שהעובד בחר לעזוב את הקבלן שדרכו הועסק לטובת קבלן אחר שיאפשר את המשך העסקתו באותו מקום עבודה, הוא יוכר במסגרת החוק כמי שזכאי לתשלום  פיצויי פיטורים במעמד מפוטר.

 

מדוע דרושה חקיקה לעניין פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה?

באמצעות סעיף 9 א' לחוק פיצויי פיטורין מעוגנות בחקיקה זוג הלכות פסוקות שניתנו בבתי הדין לעבודה במרוצת השנים, אך לא יושמו בפועל בקרב קבלני כוח האדם בישראל. טרום כניסתו של תיקון זה לתוקף, עובדי קבלן רבים בארץ נדרשו לפנות לערכאות משפטיות על מנת לשמור על מקום העבודה שלהם תוך מימוש של זכותם לתשלום פיצויי פיטורים מחברת כוח האדם הקודמת בה הועסקו. הנקיטה באמצעים משפטיים נדרשה חרף העובדה שהחוק עמד לצידם של עובדי הקבלן.

מכאן עלה הצורך בעיגון זכויות עובדי הקבלן באופן מסודר וחד משמעי בדיני העבודה בישראל.

כיצד מתייחסת ההלכה הפסוקה לעניין פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה?

בהתאם להלכה הפסוקה בבתי הדין לעבודה, נקבע כי הפסקת יחסי עבודה בין עובד קבלן לחברת קבלן בעקבות עצירת ההתקשרות בין חברת הקבלן למזמין השירות, תיחשב כפיטורין המזכים את העובד בפיצויים.

יתר על כן, הפסיקה הבהירה כי במצב שבו חברת קבלן מקבלת הודעה ממזמין השירות אשר לפיה ההתקשרות ביניהם עומדת לבוא על סיומה, לעובדי חברת הקבלן שמורה הזכות להמשיך את עבודתם במקום העבודה הנתון במסגרת העסקה על ידי קבלן אחר, מבלי שהדבר יפגע בזכותם לתשלום פיצויי פיטורין מטעמו של הקבלן הראשון. 

זאת כמובן בכפוף לכך שמקום העבודה שניתק את התקשרותו מול חברת כוח האדם ממשיך לפעול כסדרו וכי הוא מכונן יחסי עבודה מול קבלן אחר, אשר מוכן לקלוט אליו את העובד האמור ולהמשיך בהעסקה הרציפה שלו.

הרציונל העומד בבסיס פסיקה זו והתיקון לחקיקה שהתווסף לחוק בעקבותיה, הוא שזה אך טבעי שעובד יעדיף לשמור על עבודתו במסגרת התפקיד וסביבת העבודה בה התרגל לפעול במשך זמן רב, וכי ניתוק של העובד ממסגרת זו בהינתן חלופה, כמוה כהרעה בתנאי ההעסקה.

 

עובד קבלן שסירב למשרה חלופית שהוצעה לו – עדיין זכאי לפיצויי פיטורים?

לעניין פסיקת פיצויי הפיטורין לעובד קבלן בהחלפת קבלן בעבודה, לא רלוונטית הטענה כי לעובד הוצעה עבודה חלופית ראויה במקום עבודה אחר דרך אותה חברה קבלנית (קרי, חברת כוח האדם או חברת מיקור החוץ).

גם שיפור לכאורה בתנאי ההעסקה שהוצעו לאותו עובד, בין אם במסגרת מיקומו הגיאוגרפי של מקום העבודה החדש ובין אם במסגרת השכר המוצע תמורת העבודה, אינו רלוונטי לעניין זה. החוק מייחס משקל רב יותר להעדפתו האישית של עובד הקבלן להמשיך בעבודתו באותו מקום עבודה למרות החלפת חברת כוח האדם במקום.

 

ומה אם החלפת הקבלן בעבודה בוצעה בנסיבות שאינן בשליטתו של הקבלן?

בהקשר לנושא של פיצויי פיטורים לעובדי קבלן בהחלפת קבלן בעבודה, אין משמעות לנסיבות הספציפיות שבהן החברה הקבלנית הפסיקה את ההתקשרות שלה מול המעסיקה מזמינת העבודה.

גם אם הפסקת ההתקשרות מול הקבלן בוצעה עקב זכייה של קבלן אחר במכרז, סיום החוזה, מיזוג של הלקוח עם חברה אחרת וכיוצא באלו – עצם החלפת הקבלן בעבודה בקבלן אחר, היא שרלוונטית למצבו של עובד הקבלן ולמיצוי זכויותיו. בהקשר זה חשוב להזכיר שבסעיף 12 א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, נקבע כי עובדי קבלן שהועסקו במקום עבודה קבוע במשך תשעה חודשים דרך חברת כוח אדם או מיקור חוץ, יחשבו ממילא כעובדיו של המעסיק בפועל.

 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.