רכיבי הביטוח הפנסיוני – פיצויים וביטוחים | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם

ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה) במסגרת הביטוח הפנסיוני

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך, וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי

הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח השאירים, והמבוטח רשאי לבחר את המסלול המתאים ביותר לצרכיו

חיסכון בקופת גמל אינו כולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה או בביטוח המנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך, וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי.

 • מתוך הסכום החודשי המופרש לביטוח הפנסיוני מועבר סכום מסוים לצורך ביטוח החוסך למקרה של אובדן כושר העבודה. גובה הסכום משתנה בהתאם למסלול שבוחר החוסך.
 • הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח השאירים, והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.
 • חיסכון בקופת גמל אינו כולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.
 • למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד באיזה מסלול לנהל את כספי החיסכון הפנסיוני, וזכותו של העובד אף לבחור במסלול שאינו כולל כלל ביטוח נכות (הדבר אינו אפשרי בקרנות פנסיה מקיפות), אך במקרה כזה העובד לא יהיה זכאי לקבל סכום כלשהו במקרה של נכות – לא מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולא מהמעסיק.

 

השלמת פיצויי פיטורים על ידי המעסיק

מקרה השלמת פיצויי פיטורים (%)
פיטורים מתוך סכום פיצויים של 8.33% מהשכר 0%
השלמת פיצויים ל-8.33% בתוספת 2.33% מהשכר 2.33%
פיטורים בנסיבות מחייבות כגון גניבה או אלימות 0%
המעסיק משלם פיצויי פיטורים במלואם 8.33%

 

אובדן כושר עבודה עקב מחלות קיימות

 • בקרנות הפנסיה המקיפות כולל הביטוח גם מקרים שבהם נגרם אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה שהיתה קיימת וידועה גם לפני שהחוסך הצטרף לקרן הפנסיה, אך כיסוי זה נכנס לתוקף לאחר 60 חודשים (5 שנים) מיום ההצטרפות לקרן הפנסיה.
 • החיסכון הפנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים אינו מבטח בדרך כלל את החוסכים מפני אירועים הקשורים במחלות קיימות. עם זאת המבוטח וחברת הביטוח יכולים להסכים כי הביטוח יכסה גם מחלות קיימות, אולם במקרה כזה הפרמיה החודשית שישלם המבוטח תהיה גבוהה יותר.
 • חיסכון בקופות גמל אינו כולל כיסוי ביטוחי כלל, כלומר אינו מבטח את החוסך מפני אובדן כושר עבודה או מוות.

אובדן יכולת לעבוד במקצוע הספציפי המתאים לכישוריו של המבוטח

 • הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה מגן בדרך כלל רק מפני אובדן מוחלט של כושר עבודה לעבוד בכל מקצוע שהוא המתאים לכישוריו. משמעות הדבר היא שאם בעתיד יאבד המבוטח את יכולתו לעבוד במקצוע הספציפי שבו הוא עוסק אך יוכל לעסוק במקצוע אחר, הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה.
 • הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים מכסה בדרך כלל גם אובדן כושר לעבוד במקצוע הספציפי של המבוטח. כלומר, די בכך שהמבוטח לא יכול עוד לעבוד במקצוע הספציפי שבו עבד כדי שיהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה, אף אם יש ביכולתו לעסוק בעבודה אחרת.
 • מומלץ לברר מול הגוף הפנסיוני את היקף הכיסוי של הביטוח.

 

השגת סכומי הפיצויים מביטוח הפנסיוני

מקרה אפשרות למשוך את הכספים מביטוח הפנסיוני
פרישה מהעבודה כן, אם המעסיק הסכים
התפטרות מהעבודה כן, אם המעסיק הסכים
פיטורים מהעבודה כן, אם המעסיק הפריש חלק מהפיצויים לביטוח הפנסיוני

 

ויתור על ביטוח נכות במסגרת הביטוח הפנסיוני

 • בקרנות פנסיה מקיפות לא ניתן לוותר על ביטוח הנכות.
 • חוסך בביטוח מנהלים רשאי להצטרף למסלול חיסכון פנסיוני שאינו מכיל רכיב ביטוח מפני נכות. במקרה כזה אם תיגרם לו נכות, הוא לא יהיה זכאי לקצבה לא מחברת הביטוח ולא מהמעסיק. למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד ואסור לו לסרב לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול ללא כיסוי ביטוחי למצב של נכות.
 • בקופות גמל אין רכיב של ביטוח כלל.

שיעורי ההפרשות לביטוח נכות

קרנות פנסיה

 • בקרנות פנסיה חלק מההפרשות לקרן מיועדות לרכיב אובדן כושר עבודה.
 • השיעור המדויק של ההפרשות לרכיב זה נקבעות בהתאם למסלול ההשקעה שבחר העובד.

ביטוחי מנהלים

 • בעיקרון חלקו של המעסיק (6.5% מהשכר) חייב לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. למרות זאת, עובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי לנכות, ולמעסיק אסור להתערב בבחירה זו.
 • בכל מקרה שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.
 • אם לצורך הבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, נדרשת הגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.5%, המעסיק חייב להגדיל את חלקו בהפרשות, אולם בכל מקרה סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים לא יעלו על 7.5% מהשכר.

 

תנאי משיכת כספי הפיצויים מביטוח הפנסיוני

מקרה תנאי משיכת כספי הפיצויים
פרישה מהעבודה הסכמת המעסיק
התפטרות מהעבודה הסכמת המעסיק
פיטורים מהעבודה המעסיק משלם חלק מהפיצויים לביטוח הפנסיוני

 

חשוב לדעת

 • ביטוח אבדן כושר עבודה מבטיח קצבה חודשית לעובד לאחר שהסתיימה תקופת זכאותו לדמי פגיעה מביטוח לאומי.
 • מבוטח יכול לבדוק את היקף הכיסוי הביטוחי שלו במסגרת הביטוח הפנסיוני על ידי פניה לחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני שלו, באתר האינטרנט שלה, ובדוחות הרבעוניים והשנתיים שהיא שולחת אליו (בהם רשום היקף הכיסוי וגם גובה קצבת הפנסיה הצפויה במקרה של נכות).

ביטוח שאירים במסגרת הביטוח הפנסיוני

 

ביטוח שאירים נועד להבטיח כי במקרה שהמפרנס של המשפחה נפטר (לפני גיל פרישה מעבודה), יזכו שאיריו לקבל קצבה חודשית או תשלום חד-פעמי גדול

עמית בקרן פנסיה שאין לו בן זוג ואין לו ילדים רשאי לוותר על ביטוח שאירים ולהגדיל את גובה החיסכון ואת גובה קצבת הפנסיה שתשולם לו לאחר הפרישה לגמלאות

מבוטח בביטוח מנהלים יכול לרכוש מראש פוליסה שאינה כוללת "מוטבים" במקרה של מוות או כזו שאינה מכילה כיסוי ביטוחי כלל

הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה), והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו

ביטוח שאירים נועד להבטיח כי במקרה שהמפרנס של המשפחה נפטר (לפני גיל פרישה מעבודה), יוכלו השאירים שלו להמשיך לחיות בכבוד באמצעות קצבאות חודשיות או תשלום חד-פעמי גדול.

 • לשם כך חלק מהסכומים שמופרשים לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים מועברים לצורך ביטוח מוות.
 • הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה), והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.

השאירים הזכאים לקבלת הכסף במקרה שהמבוטח הלך לעולמו

מבוטח בקרן פנסיה

 • השאירים שיהיו זכאים לקבל פנסיית שאירים הם:
  • בן/בת זוג של המבוטח וילדיו שהם בני פחות מ-21.
  • הוריו של המבוטח (רק אם המבוטח רווק ללא ילדים).

 

ההשלם פיצויי פיטורים על ידי המעסיק והתנאים לכך

מקרה השלמת פיצויי פיטורים התנאים
השלמת פיצויי פיטורים ל-8.33% המעסיק משלם כסף נוסף בגובה 2.33% מהשכר המעסיק מסכים להשלם כסף נוסף
השלמת פיצויי פיטורים ל-0% המעסיק לא משלם פיצויי פיטורים המעסיק מחייב בית משפט לעבודה לשלל את זכאות העובד לפיצויים

 

מבוטח בביטוח מנהלים

 • במקרה של מות המבוטח זכאים לקבלת הכסף כל מי שהוגדרו בפוליסת הביטוח כ"מוטבים".
 • המבוטח בביטוח מנהלים רשאי לבחור את האדם או האנשים שאליהם יועברו הכספים במקרה של מוות, ואף לשנותם מעת לעת.
  • שינוי המוטבים ייעשה באמצעות מילוי טופס אצל חברת הביטוח המנהלת את הפוליסה.
  • ניתן לשנות את שמות המוטבים גם באמצעות צוואה (למרות שהביטוח אינו חלק מהעיזבון), בתנאי שההודעה על כך הגיעה לחברת הביטוח לפני שהמבוטח נפטר. עם זאת בחלק מפסקי הדין בסוגיה זו נקבע כי גם אם ההודעה מגיעה לאחר מותו של המבוטח, עדיין יינתן תוקף לצוואה והמוטבים יהיו אלה הרשומים בצוואה ולא מי שרשומים במסמכי חברת הביטוח. מכיוון שאין הכרעה חד משמעית, מומלץ למבוטח שרוצה לשנות את שמות המוטבים בפוליסת הביטוח שלו להודיע באופן ישיר לחברת הביטוח על שינוי שמות המוטבים.

ויתור על ביטוח שאירים

 • חוסך בקרן פנסיה ללא בן זוג וללא ילדים רשאי לוותר על רכיב זה במסגרת הביטוח הפנסיוני, כך שבמקום שהסכומים יועברו לצורך ביטוח שאירים, הם יועברו לצורך הגדלת החיסכון, דבר שיגדיל את גובה קצבת הפנסיה החודשית, שלה הוא יהיה זכאי עם פרישתו לגמלאות.
  • לשם כך עליו לפנות אל קרן הפנסיה ולבקש לבטל את ביטוח השאירים.
  • יש להעביר לקרן הפנסיה צילום של תעודת הזהות כולל הספח, המעידים על המצב המשפחתי (רווק ללא ילדים).
  • הוויתור על ביטוח השאירים תקף לשנתיים בלבד ובסיומן הוא יחודש באופן אוטומטי אלא אם העמית יחדש את הבקשה לויתור.
  • במקרה של שינוי במצב המשפחתי יש לדווח מיידית לקרן הפנסיה.
 • בביטוח מנהלים אין כלל חובה להכליל רכיב ביטוחי ולכן ניתן לבחור בפוליסה שאינה כוללת "מוטבים" במקרה של מוות, או כזו שאין בה כיסוי ביטוחי כלל.
  • עם זאת, מעסיק המבטח את עובדיו השכירים בביטוח מנהלים חייב לדאוג גם לרכיב ביטוחי.
  • עצמאים המבוטחים בביטוח מנהלים אינם חייבים לרכוש רכיב ביטוחי במסגרת הפוליסה עבור עצמם.

חשוב לדעת

 • ביטוח פנסיוני בקופת גמל אינו מכיל כלל כיסוי ביטוחי.

רכיב פיצויים בביטוח פנסיוני

חלק מהכספים המועברים על-ידי המעסיק אל הגוף הפנסיוני שמנהל את החיסכון הפנסיוני של העובד, מהווים מעין מקדמה על חשבון תשלום פיצויי פיטורים

כספי הפיצויים אינם ניתנים להחזרה למעסיק גם במקרה של התפטרות העובד, והם יישארו בחיסכון הפנסיוני של העובד ויגדילו את קצבת הפנסיה החודשית שלו

לאחר סיום העסקתו יוכל העובד למשוך את הכספים מהחיסכון הפנסיוני שהופקדו כרכיב פיצויים, גם אם טרם הגיע לגיל פרישה וגם אם לא נגרם ארוע ביטוחי (כמו מוות או נכות) וזאת רק אם המעסיק נתן הסכמתו לכך

אם ימשוך העובד את כספי הפיצויים, תקטן קצבת הפנסיה החודשית שאותה הוא אמור לקבל לאחר פרישתו מהעבודה בלמעלה מ-1/3

מעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לגוף הפנסיוני ולא רק את האחוז שאותו הוא מחויב להעביר על-פי צו ההרחבה

רכיב פיצויים הוא רכיב הקיים בביטוח פנסיוני של עובדים שכירים בלבד.

השלם פיצויי פיטורים לביטוח הפנסיוני והתנאים למשיכת כספים

מקרה השלמת פיצויי פיטורים לביטוח הפנסיוני התנאים למשיכת כספים
פרישה מהעבודה כן, אם המעסיק הסכים עם הסכמת המעסיק
התפטרות מהעבודה כן, אם המעסיק הסכים עם הסכמת המעסיק
פיטורים מהעבודה כן, אם המעסיק הפריש חלק מהפיצויים עם הסכמת המעסיק

 

 • חלק מהכספים המועברים על-ידי המעסיק אל הגוף הפנסיוני שמנהל את החיסכון הפנסיוני של העובד, מהווים מעין מקדמה על חשבון תשלום פיצויי פיטורים.
 • סכומים אלה לא ניתנים להחזרה למעסיק, הן במקרה של פיטורים והן במקרה של התפטרות (מלבד במקרים חריגים, שבהם בית הדין לעבודה קבע כי הפיטורים נעשו בנסיבות שמצדיקות שלילת פיצויי הפיטורים או במקרה אחר שבו שבית משפט שלל את הזכאות לכספים שהצטברו ברכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני), והם מתווספים לכספי החיסכון הפנסיוני ומגדילים את קצבת הפנסיה החודשית שאותה יקבל העובד מדי חודש לאחר פרישתו מעבודה.
 • לאחר סיום העסקתו יוכל העובד למשוך את הכספים מהחיסכון הפנסיוני שהופקדו כרכיב פיצויים, גם אם טרם הגיע לגיל פרישה וגם אם לא נגרם ארוע ביטוחי (כמו מוות או נכות) וזאת רק אם המעסיק נתן הסכמתו לכך.
  • ההסכמה יכולה להינתן באמצעות הסכם העבודה, באמצעות תנאי פוליסת הביטוח (למשל, כזו הקובעת כי הכספים יועברו לבעלות העובד ללא תנאי) או באמצעות מכתב שחרור שאותו מעניק המעסיק לעובד עם סיום ההעסקה.
  • אם המעסיק לא הסכים למשיכת הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבת פנסיה חודשית לאחר שיגיע לגיל פרישה או חלילה במקרה של מוות או נכות. אם העובד מושך את הכספים שלא במסגרת "ארוע מזכה" (אובדן כושר עבודה, מוות או הגעה לגיל פרישה), המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו חזרה.

 

אפשרות לעקל כספים מביטוח הפנסיוני

מקרה אפשרות לעקל כספים מביטוח הפנסיוני
משיכת כספים מבריכת הפיצויים כן, כאשר המעסיק הסכים למשוך
שמירה על כספים בביטוח הפנסיוני כן, על ידי שמירה על כספים בביטוח הפנסיוני

 

 • למרות זאת, אם בית משפט קבע כי הפיטורים נעשו בנסיבות שבהן נשללת הזכאות לפיצויים (למשל גניבה, מעילה של העובד, אלימות וכו'), רשאי המעסיק לדרוש את הסכומים הללו בחזרה מן הביטוח הפנסיוני.

אזהרה

משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני

משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

 • כאשר העובד מפוטר או מתפטר בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים, והמעסיק הפריש חלק מהפיצויים לביטוח הפנסיוני, כפי שנדרש בצו ההרחבה (6% נכון לשנת 2017), ולא את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33%), הרי שלצורך תשלום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד (אם מגיעים לו) על המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני.

 

הפרשת מלוא הפיצויים לביטוח הפנסיוני

 • מעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) אל החיסכון הפנסיוני של העובד כרכיב פיצויים.
 • במקרה כזה המעסיק יבצע "השלמת פיצויים", כלומר ישלים ל-8.33% את הסכומים שהוא חייב להפריש כרכיב פיצויים על-פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

דוגמה

בשנת 2014 על המעסיק להפריש 6% כרכיב פיצויים על פי צו ההרחבה. המעסיק רשאי להוסיף לרכיב הפיצויים מדי חודש 2.33% מהשכר כדי להשלים את ההפרשה לפיצויים ל-8.33%, שהוא הסכום המהווה את מלוא הפיצויים.

 • על המעסיק להודיע על כך לעובד ולגוף הפנסיוני:
 • במקרה כזה, כל הסכומים שהופרשו יהיו בבעלות העובד, גם אם יתפטר ולא יפוטר.
 • במקרה של פיטורים, המעסיק פטור מתשלום פיצויי פיטורים.

במקרה שהעובד מתפטר, להיכן הולכים הכספים שנצברו ברכיב הפיצויים?

 • מלבד מקרים חריגים, שבהם בית משפט שלל מהעובד את זכאותו לכספי הפיצויים שהצטברו בביטוח הפנסיוני (בדרך כלל מדובר במקרים חריגים, כמו: מעילה, גניבה, אלימות של העובד וכיו"ב), כספים שהופרשו כרכיב פיצויים לביטוח הפנסיוני, יישארו בבעלות העובד, והוא רשאי למשוך אותם (אם המעסיק נתן את הסכמתו לכך) או להשאירם בחיסכון הפנסיוני (בדיוק כפי שקורה במקרה שהעובד מפוטר).

 

אפשרות לעקל כספים מביטוח הפנסיוני והתנאים לכך

מקרה אפשרות לעקל כספים מביטוח הפנסיוני התנאים
משיכת כספים מבריכת הפיצויים כן, כאשר המעסיק הסכים למשוך עם הסכמת המעסיק
שמירה על כספים בביטוח הפנסיוני כן, על ידי שמירה על כספים בביטוח הפנסיוני על ידי שמירה על כספים בביטוח הפנסיוני

 

עיקול כספים שהופקדו לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני

 • כספים המופקדים לביטוח הפנסיוני (כולל רכיב הפיצויים) מוגנים מפני הטלת עיקול, כלומר לא ניתן לעקל אותם כל עוד הם נמצאים בקופה ולא נמשכו ממנה.
 • אם העובד מושך את הכספים שהצטברו ברכיב הפיצויים (ולא משאיר אותם בחיסכון הפנסיוני כדי שיגדילו את קצבת הפנסיה החודשית שלו לאחר שיגיע לגיל פרישה מעבודה), ניתן יהיה לעקל אותם.
 • אם העובד החליט להשאיר את הכספים בקופה כדי שיגדילו את קצבת הפנסיה החודשית, ניתן יהיה לעקל חלק מקצבת הפנסיה שתשולם לו מדי חודש בתנאי שיישאר בידו מדי חודש סכום מינימלי הקבוע בחוק.

חשוב לדעת

 • משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי הפיצויים מתוך החיסכון הפנסיוני, כדי לא לפגוע בגובה קצבת הפנסיה החודשית שהעובד יהיה זכאי לה לאחר פרישתו.