תביעת שארים נגד חברת ביטוח- כלל ביטוח ופיננסים | כל הזכויות

על פי פרסומים רשמיים של חברת כלל ביטוח ופיננסים על מנת לאפשר לחברה לטפל בתביעתך ביעילות, פורסמו הנחיות לצורך הגשת תביעה לקבלת פנסיית שאירים מקרן הפנסיה "כלל פנסיה" ו/או "כלל פנסיה משלימה":


מה נדרש לצורך הגשת תביעת שארים- כלל ביטוח ופיננסים?

 1. יש למלא את ערכת התביעה- כלל ביטוח ופיננסים-ערכת-תביעה-לקבלת-קצבת-שאירים
 2. את טופס התביעה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות:
  כתובת דוא"ל: [email protected]או
  פקס: 077-5556662 או כתובת דואר: כלל חברה לביטוח בע"מ, רח' ראול ולנברג 36, ת.ד 58250 תל-אביב 6158102

יצירת קשר עם חברת כלל ביטוח ופיננסים:

דואר אלקטרוני [email protected]
פקס 077-5556662
כתובת למשלוח דואר רח' ראול ולנברג 36, ת.ד 58250 תל-אביב 6158102
טלפון 03-942-0440

 

דגשים חשובים נדרש לצורך הגשת תביעת שארים- כלל ביטוח ופיננסים?

בערכת התביעה ניתן למצוא את רשימת המסמכים הנדרשים לצורך הטיפול בתביעה. יש להמציא את המסמכים במלואם על מנת שהחברה תוכל לטפל בעניינך במהירות וביעילות.

*לתשומת ליבך, כל מסמך חסר עלול לעכב את הטיפול בתביעתך.
ערכת התביעה שבידך כוללת מידע חשוב על הליך בירור וישוב תביעה.
תעודכן על כל מסמך שיתקבל אצל החברה באמצעות מסרון ובמכתב. לפיכך, יש להקפיד ולציין בטופס התביעה כתובת דוא"ל ואת מספר הטלפון הנייד שלך.

מה יקרה בהמשך?

החברה תעשה כל מאמץ ליישב את התביעה בהקדם האפשרי מהמועד בו התקבלו אצלה כל המידע והמסמכים שנתבקשו לראשונה מהתובע, ובכל מקרה בתוך 10 ימי עסקים ממועד זה החברה תמסור הודעה לתובע על יישוב התביעה (בדרך של תשלום או דחייה), או תמסור לו הודעה בדבר המשך בירור

 

המסמכים הנדרשים מהתובע לצורך הגשת תביעה לקבלת קצבת שאירים- כלל ביטוח ופיננסים?

להלן רשימת המסמכים הדרושים לצורך טיפול בתביעת שאירים:

 • טופס תביעה חתום – בטופס התביעה יש למלא את כל הסעיפים, ללא הגשת הטופס מלא בשלמותו, התביעה לא תטופל.
 • צילום תעודת זהות כולל ספח של כל השארים מעל גיל 18. במידה והשאיר אינו כשיר לחתום על הטופס, יחתום על הטופס האפוטרופוס שנקבע לו על פי דין
 • טופס 101 חתום לשנת המס הנוכחית ממולא ע"י כל שאיר בנפרד, במידה ויש יתום קטין על האפוטרופוס למלא בשמו.
  יש להשאיר את סעיף א' פתוח ללא תשובה (הוא ימולא על ידי קרן הפנסיה בלבד) ואת סעיף ה' חובה למלא בהתאם להכנסות של התובע.
 • טופס ויתור על הסודיות הרפואית של המנוח, חתום ע"י היורשים החוקיים.
 • צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק (הכולל את שם השאיר, מספר ת.ז ופרטי חשבון, חתום על ידי פקיד הבנק וחותמת רשמית של הבנק) – עבור כל אחד מהשאירים. במקרה שאחד השאירים הינו קטין – יש לצרף צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון של ההורה או האפוטרופוס בצירוף כתב שיפוי.
 • צו ירושה או צוואה בצירוף צו קיום צוואה – מקור או העתק עם חותמת נאמן למקור.
 • תעודת פטירה עם חותמת נאמן למקור
 • הודעה על מקרה המוות מאומתת ומאושרת ממשרד הפנים (תמצית רישום ממרשם האוכלוסין במקרה שהפטירה ארעה מחוץ לשטח מדינת ישראל).
 • מסמכים רפואיים הנוגעים לתביעה, המצויים בבתי חולים ובמוסדות רפואיים, בידי רופאים יחידים או אצל גופים או בני אדם אחרים שברשותם מידע על סיבת הפטירה/הודעת פטירה.
 • פסק דין מערכאה שיפוטית מוסמכת לפיו האלמן/אלמנה הוכר "כידוע בציבור" של המנוח או אישור מביטוח לאומי על תשלום קצבת שארים לאלמן/אלמנה.
 • במקרה שתחושב קצבת שאירים מזערית – החברה תשלח לשאירים מכתב הכולל את האפשרויות העומדות בפניהם, יש לסמן את האפשרות הרצויה ולשלוח את המכתב אל החברה.

 

רשימת מסמכים נדרשים להגשת תביעה:

סוג הטופס הערות חשובות
טופס תביעה חתום יש למלא את כל הסעיפים, ללא הגשת הטופס מלא בשלמותו, התביעה לא תטופל.
צילום תעודת זהות וספח של כל השארים מעל גיל 18 במידה והשאיר אינו כשיר לחתום על הטופס, יחתום על הטופס האפוטרופוס שנקבע לו על פי דין
טופס 101 חתום לשנת המס הנוכחית ממולא ע"י כל שאיר בנפרד יש להשאיר את סעיף א' פתוח ללא תשובה (הוא ימולא על ידי קרן הפנסיה בלבד) ואת סעיף ה' חובה למלא בהתאם להכנסות של התובע.
טופס ויתור על הסודיות הרפואית של המנוח חתום ע"י היורשים החוקיים.
צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק (הכולל את שם השאיר, ת.ז ופרטי חשבון, חתום ע"י פקיד הבנק וחותמת של הבנק) – עבור כל אחד מהשאירים. במקרה שאחד השאירים הינו קטין – יש לצרף צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון של ההורה או האפוטרופוס בצירוף כתב שיפוי.
צו ירושה או צוואה בצירוף צו קיום צוואה מקור או העתק עם חותמת נאמן למקור.
תעודת פטירה עם חותמת נאמן למקור
הודעה על מקרה המוות מאומתת ומאושרת ממשרד הפנים במקרה שהפטירה ארעה מחוץ לשטח מדינת ישראל- לצרף תמצית רישום ממרשם האוכלוסין
מסמכים רפואיים הנוגעים לתביעה מצויים בבתי חולים ובמוסדות רפואיים, שברשותם מידע על סיבת הפטירה/הודעת פטירה.
פסק דין מערכאה שיפוטית מוסמכת לפיו האלמן/אלמנה הוכר "כידוע בציבור" של המנוח או אישור מביטוח לאומי על תשלום קצבת שארים לאלמן/אלמנה
במקרה שתחושב קצבת שאירים מזערית – החברה תשלח לשאירים מכתב הכולל את האפשרויות העומדות בפניהם, יש לסמן את האפשרות הרצויה ולשלוח את המכתב אל החברה.

 

ייצוג ע"י עורך דין

 • ככל שהנך מיוצג ע"י עו"ד, יש לצרף ייפוי כוח חתום כנדרש.

שים לב, במידה ולא יתקבל ייפוי כוח תקין הטיפול בתביעה יתבצע מול מגיש התביעה בלבד. יודגש כי תביעה לקבלת קצבת שארים מתיישנת על פי חוק ההתיישנות, תשי"ח 1958- ועל פי הוראת תקנון הקרן לאחר 7 שנים מיום האירוע המזכה. אין במשלוח דרישה לקבלת קצבת שארים כדי לעצור את מרוץ ההתיישנות האמור וכי רק הגשת תביעה לבית דין לעבודה עוצרת את מרוץ ההתיישנות. מובהר כי אין באמור כדי להכיר בקיום הזכאות, כולה או חלקה, או במועד קיומה.