תביעת שארים נגד חברת ביטוח- מנורה מבטחים | כל הזכויות שמגיעות לכם

במקרה של פטירת עמית בקרן הפנסיה מנורה מבטחים, יכולים אלמנתו, יתומיו (כל עוד לא הגיעו לגיל 21 ולא הוגדרו כבן עם מוגבלות) וגם הורים (ככל שנתמכו על ידי העמית טרם פטירתו) לקבל קצבת שאירים מקרן הפנסיה.

אם התביעה תתקבל, יקבלו השאירים הללו קצבת שאירים, אשר תחושב כשיעור מהשכר הקובע של המנוח בקרן הפנסיה (קצבת שאירי עמית מבוטח) או בהתאם ליתרה שבחשבון המנוח בקרן הפנסיה (קצבת שאירי עמית לא מבוטח). יתכן ולצורך בירור התביעה יהיה צורך באיתור התיק הרפואי של העמית המנוח.

קיימים מקרים שונים שבהם למרות פטירת העמית בהיותו עמית מבוטח (לדוגמא במקרה שבו לא הסתיימה תקופת אכשרה של 60 חודשים, או שהעמית נפטר לאחר שהסתיים לו הכיסוי הביטוחי וכו'), חישוב הקצבה יתבצע כאילו העמית הינו עמית לא מבוטח (ולכן הקצבה תחושב בהתאם ליתרה ולא בהתאם לשכר הקובע ולכן עשויה להיות נמוכה משמעותית).

 

שלבי הגשת תביעת שארים- מנורה מבטחים

 1. מילוי ערכת תביעה- מורידים את הערכה לתביעות קצבת שארים וממלאים את כל הטפסים שבה – מנוכה מבטחים- ערכת תביעה לקבלת קצבת שאירים
 2. צירוף מסמכים- מצרפים לטפסים את המסמכים הרלוונטיים לפי הרשימה שבהמשך
 3. הגשת התביעה- שולחים את ערכת התביעה והמסמכים דרך הדוא"ל – [email protected]

 

שלב בהגשה מה נדרש
מילוי ערכת התביעה יש למלא את כל הטפסים בערכה
צירוף מסמכים יש לצרף את המסמכים המלאים ברשימה
הגשה במייל- [email protected]

 

 

מהם המסמכים הנדרשים מהתובע לצורך הגשת תביעה לקבלת קצבת שאירים- מנורה מבטחים?

 1. צילום ברור של תעודת הזהות של העמית ושל בן/בת הזוג, כולל הספח שבו מופיעים המצב המשפחתי ופרטי הילדים.
 2. צו קיום צוואה או צו ירושה (לצורך איתור מידע רפואי).
 3. אישורים כי הילדים הם ילדי המנוח/ה (למשל צילומי תעודת זהות או תעודת לידה).
 4. הוכחת מגורים משותפים של העמית/ה ובן/בת הזוג (לדוגמה: הסכם שכירות או חשבונות).
 5. צ'ק או אישור על ניהול חשבון בנק.
 6. תעודת פטירה ואישור על סיבת הפטירה (סיכום פטירה מבית חולים ודו"ח משטרה אם ישנו).
 7. דו"ח נתיחה, אם בוצעה כזו (לצורך איתור מידע רפואי).
 8. אישורים על בן/ת עם מוגבלות- יש לצרף אישור זכאות לקצבת נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי.
 9. החלטה של ערכאה משפטית (בית דין לעבודה או בית משפט לענייני משפחה) שניתנה לאחר פטירת המנוח, שלפיו הוכר כידוע בציבור של המנוח או אישור של המוסד לביטוח לאומי.
 10. אישור מערכאה שיפוטית במקרה של ילד מאומץ.
 11. אישורים עבור הורה נתמך- אישור על קבלת קצבת הבטחת הכנסה וכן ממסמכים המעידים כי המנוח תמך כלכלית בהורה.
 12. עבור כל יתום מעל גיל 18 יש לצרף אסמכתא בנקאית הכוללת את: שם הילד ומס' ת.ז, או חתימה על טופס "הצהרת ויתור יתום לטובת הורה" (במידה ומוותר על התשלום לטובת ההורה). מנורה מבטחים- הצהרת ויתור של יתום
 13. במקרה והתביעה מוגשת באמצעות עו"ד – יש להציג ייפוי כוח עו"ד המופנה ספציפית ל"מנורה מבטחים פנסיה וגמל".
 14. במקרה והתביעה מטופלת ע"י סוכן – יש להציג ייפוי כוח סוכן.

 

מסמך שנדרש הערות חשובות
צילום ברור של תעודת הזהות של העמית ושל בן/בת הזוג יש להקפיד לכלול את הספח שבו מופיעים המצב המשפחתי ופרטי הילדים
צו קיום צוואה או צו ירושה נדרש לצורך איתור מידע רפואי
אישורים כי הילדים הם ילדי המנוח/ה למשל צילומי תעודת זהות או תעודת לידה
הוכחת מגורים משותפים של העמית/ה ובן/בת הזוג לדוגמה: הסכם שכירות או חשבונות
צ'ק או אישור על ניהול חשבון בנק
תעודת פטירה ואישור על סיבת הפטירה סיכום פטירה מבי"ח ודו"ח משטרה אם ישנו
דו"ח נתיחה, אם בוצעה כזו נדרש לצורך איתור מידע רפואי
אישורים על בן/ת עם מוגבלות יש לצרף אישור זכאות לקצבת נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי
החלטה של ערכאה משפטית (בית דין לעבודה או בית משפט לענייני משפחה) שניתנה לאחר פטירת המנוח, שלפיו הוכר כידוע בציבור של המנוח ניתן לצרף במקום- אישור של המוסד לביטוח לאומי
אישור מערכאה שיפוטית במקרה של ילד מאומץ
אישורים עבור הורה נתמך אישור על קבלת קצבת הבטחת הכנסה וכן ממסמכים המעידים כי המנוח תמך כלכלית בהורה
עבור כל יתום מעל גיל 18 יש לצרף אסמכתא בנקאית הכוללת את: שם הילד ומס' ת.ז, או חתימה על טופס "הצהרת ויתור יתום לטובת הורה" זאת רק במידה ומוותר על התשלום לטובת ההורה
במקרה והתביעה מוגשת באמצעות עו"ד יש להציג ייפוי כוח עו"ד המופנה ספציפית ל"מנורה מבטחים פנסיה וגמל
במקרה והתביעה מטופלת ע"י סוכן יש להציג ייפוי כוח סוכן

 

 

איך שולחים את התביעה?

במייל- [email protected]

 

שאלות ותשובות נפוצות בהגשת תביעת שארים נגד מנורה מבטחים

 

שאלות תשובות
כיצד יחושב הסכום לקצבת שאירים? כאשר מדובר בעמית מבוטח – הסכום יקבע בהתאם למסלול הביטוחי וגיל הצטרפות המבוטח לקרן הפנסיה ובהתחשב בשכר המבוטח בקרן, ובשיעור הכיסוי שנקבע בתקנון ביחס לסוג השאיר. בהתאם לתקנון, כיסוי לשאירים של 100% במסלול ברירת המחדל יינתן לנשים בכל גיל ולגברים שהצטרפו עד לגיל .40 כאשר מדובר בעמית לא מבוטח – הסכום יחושב על בסיס היתרה הצבורה בקרן, ולא על בסיס השכר המבוטח בקרן, ולכן עשוי להיות נמוך משמעותית מהקצבה שתשולם במקרה של עמית מבוטח
מהי תקופת אכשרה? כל מצטרף לקרן פנסיה זכאי לביטוח למקרה נכות או מוות החל מהיום הראשון לביטוחו בקרן. יחד עם זאת, מי שמצטרף לקרן פנסיה חדשה כשהוא חולה, יידרש לצבור תקופה שבה יהיה עמית מבוטח ויבוצעו בגינו הפקדות במשך לפחות 60 חודשים )5 שנים(, על מנת להיות זכאי לתשלום קצבת נכות או שאירים כתוצאה מאירוע שנגרם מאותה מחלה. תקופת אכשרה דומה קיימת גם במקרה של משיכה או העברה של כספי רכיב התגמולים מקרן הפנסיה לקופת גמל אחרת, מעבר בין מסלולי ביטוח שמגדיל את שיעור הכיסוי הביטוחי, גידול ריאלי בשכר הקובע של העמית בשיעור העולה על 15% ועוד.
כיצד מחושבת הפנסיה לה יהיו זכאים שאירים של מבוטח לא מבוטח? הפנסיה לשאירי מבוטח לא מבוטח , מחושבת על ידי חלוקת סך החיסכון הצבור בקרן במקדם המרה המתאים למין, גיל ושנת הלידה של בת הזוג וגילאי הילדים. האם קצבת השאירים חייבת במס? ניתן לקבל פטור ממס עבור קצבת שארים עד לסכום קצבה בגובה של 9,120 ₪ )נכון לשנת 2023(. קצבה גבוהה יותר, תצטרף להכנסה של השאיר ותהיה חייבת במס.
מדוע אישור תביעה לעמית מבוטח שטרם השלים 60 חודשים מיום תחילת הביטוח לוקחת יותר זמן? כדי לאשר תביעה במקרה של עמית מבוטח שטרם השלים את תקופת האכשרה נבדק שאירוע הפטירה אינו נובע ממחלה הקודמת למועד ההצטרפות לקרן. לצורך כך נאסף באמצעות חברות חיצוניות התיק הרפואי של העמית מהמוסדות הרפואיים הרלבנטיים, ומדובר בתהליך שאורך זמן ותלוי בשיתוף הפעולה של מוסדות אלו.

 

מידע נוסף בנושא:

מנורה מבטחים- חוברת קצבת שאירים