העסקת עובד זר

בדומה לכל עובד שכיר במדינת ישראל, גם עובד זר זכא לזכויות בסיסיות בעבודתו. יתרה מכך, ישנם תנאי עבודה מוגדרים שחלים על העסקת עובד זר בישראל, ובכללם: חובת המעביד לספק לעובד הזר הסכם העסקה שנכתב בשפתו, וחובת המעסיק לדאוג לעובד הזר אותו הוא מעסיק, למגורים ראויים ולביטוח בריאות. במדריך זה נדון בנושא המורכב של העסקת עובד זר בישראל, שחשוב לכל מעסיק ששוקל להעסיק עובד זר להכיר.

אילו עובדים נחשבים כעובדים זרים על פי החוק במדינת ישראל?

עובד זר מוגדר בתור "עובד שאיננו אזרח או תושב של מדינת ישראל". אדם שעובד בתחומי ישראל מבלי שהונפקה עבורו אשרת עבודה לזרים בישראל, יגורש מהארץ ועומד אף בפני קנסות ועונשי המאסר הקבועים בחוק. גם מעסיק שבחר להעסיק עובדים זרים בישראל ללא הנפקת אשרת עבודה לזרים, אינו יוצא מהסיפור ללא פגע, היות ומדובר בעבירה פלילית לכל דבר ועניין, שחושפת את המעסיק לסנקציות הקבועות בחוק, למעט איסור על הכנסת עובדים זרים נוספים לתחומי ישראל.

 

מדוע יש צורך בחוקים ספציפיים הנוגעים להעסקת עובד זר?

אף שזכויות אדם וזכויות עובדים עשויות להשמע כקונספט ברור אליו עבור רובנו, למרבה הפלא, ישנם עדיין מעסיקים רבים בישראל שפועלים תחת מנטליות של "מעבידים", על כך המשתמע מכך.מעסיקים אלו אינם רואים בעובד הזר אדם שווה ערך ושווה זכויות, ומנסים באופן מתמיד לחסוך על גבו בהוצאות, גם כאשר הדבר כרוך בפגיעה בזכויות היסוד של העובד.

לפיכך קיימת חקיקה ספציפית שנועדה להסדיר את זכויות העובדים הזרים במדינת ישראל, לצד הלכה פסוקה שמשמשת גם היא כבסיס תחיקתי לטיפול בתביעות הנוגעות לניצול של עובדים זרים בישראל בידי מעסיקיהם המקומיים.

 

מהם הנושאים הקשורים להעסקת עובד זר שאותם מכסה חוק עובדים זרים?

הצורך הבוער באכיפתו של חוק העובדים הזרים בישראל, מוצגת במסגרת נייר העמדה שסופק למחוקק במועד הצעת חוק העובדים הזרים, וזוהי לשונם:

העסקת עובד זר
העסקת עובד זר

"תופעת העסקת עובדים זרים ללא היתר הולכת ומתפשטת ופוגעת קשה במאמצים להקטין את מימדי האבטלה במדינת ישראל. עובדים זרים המועסקים ללא היתר בהתאם לחוק הכניסה לישראל וללא היתר משירות התעסוקה, מועסקים בתנאי שכר משפילים, ללא תנאים סוציאליים, ולעיתים רבות אף בתנאי תעסוקה בלתי אנושיים".

על מנת להתמודד עם עוולות מסוג זה, חוק עובדים זרים נחקק בשנת 1991 , והוא דבר החקיקה המסדיר את תנאי הזכאות להעסקת עובדים זרים בישראל, הדרכים לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים, ואת חובותיו של המעביד כלפי עובד זר שהעסיק.

 

העסקת עובד זר – באילו תנאים מותר?

מעסיק ישראלי רשאי להעסיק עובדים זרים בישראל, רק במידה וכל התנאים הבאים מתממשים:

 1. מתן היתר מיוחד מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים זרים בעסק
  ההיתר ניתן למעסיקים ישראליים הפועלים בתחום הבניה, התעשייה והתשתיות, תחום שירותי הסיעוד, ענף החקלאות, ועסקי מזון אתניים. בנוסף לאלו, ניתן לקבל היתר להעסקת עובד זר על תקן מומחה במקרים מסוימים ובתחומים ספציפיים.
 2. קבלה של רישיון עבודה תקף מרשות האוכלוסין וההגירה בישראל (מצד העובד הזר)
  רישיון העבודה ניתן לעובדים זרים שהוסמכו לעבודה בענף ספציפי במשק.
 3. רישום של העובד הזר על שמו של המעביד הישראלי ברשות האוכלוסין וההגירה
  הרישום כפוף לתשלום אגרות כחוק.

קיבלתם היתר להעסקת עובד זר? כך עליכם לפעול כדי לעמוד בדרישות החוק

להלן מספר כללים שהחוק בישראל מחייב מעסיקים שבוחרים להעסיק עובדים זרים, לעמוד בהם:

 • יש לבדוק מבעוד מועד שכל עובד זר מצויד באישור רפואי תקף המעיד על כך שהוא במצב בריאותי תקין ללא מחלות, וכי הוא כשיר לבצע את העבודה שלשמה הועסק.
 • המעסיק מחוייב להגיש בקשה מנומקת לקבלת אשרת שהייה ורישיון עבודה לטובת העובד הזר שנכנס לארץ.
 • המעסיק נדרש למסור לעובד הזר הסכם עבודה שנכתב בשפתו של העובד.
 • הסכם העבודה יפרט את כל תנאי ההעסקה של העובד הזר בהתאם לסיכום שהתבצע בעל פה או בדרך אחרת בין הצדדים ובכפוף להוראות הדין.
 • בהסכם העבודה יצוינו הפרטים שלהלן: שמו של המעסיק, שם העובד הזר, תיאור תפקידו, השכר שישולם לו, מועדי תשלום השכר ומועדים לעדכוני שכר במידה וצפויים כאלו, פירוט של ניכויי שכר, הפקדות סוציאליות של העובד והמעסיק, כמות שעות העבודה היומיות, מספר ימי העבודה השבועיים, ימי המנוחה, ימי החופש של העובד, והיעדרות בשכר.
 • על העובד הזר יחולו כל הסכם קיבוצי וכל חוק מגן הרלוונטיים לענף המשק בו הוא מועסק.
 • ביטוח רפואי לעובד זר יוסדר על חשבונו של המעסיק והוא יהיה בתוקף לאורך כל תקופת העסקתו של העובד כאשר הוא כולל את כל התרופות והטיפולים המכוסים במסגרת סל הבריאות.
 • מגורים ראויים לעובד הזר עם תנאים סינטריים ובטיחותיים סבירים, יוסדרו על חשבון המעסיק למשך כל תקופת ההעסקה של העובד ועד שבעה ימים לפחות ממועד סיום ההעסקה.
 • ניכוי של הוצאות מיוחדות הנוגעות למגורים של העובד וביטוח הרפואי של העובד משכר העובד, מתאפשר על פי השיעורים הקבועים בחוק.
 • המצאת ערבות בנקאית או ערבות מסוג אחר, שתבטיח למדינת כי המעסיק יעמוד בהתחייבויותיו החוקיות מול העובד הזר (נדרשת במקרים מסוימים).
 • חובת הפקדת תשלומים חודשית לקרן תשלומים ייעודית או חשבון בנק לטובת כל עובד זר. מטרתו של פקדון מסוג זה הינה לאפשר לעובד הזר לצבור רווחים הוניים שיוכל ליהנות מהם גם בעזיבת עבודתו בארץ בכפוף למס רווח הון בשיעור של 15 אחוזים (חובת הפקדת תשלומים זו נדרשת רק במקרים מסוימים).

 

על ההשלכות של העסקת עובד זר בניגוד להוראות החוק

מעביד הפועל בניגוד לדין ולכללים שמנינו לעיל הנוגעים להעסקת עובדים זרים בישראל, עלול לגלות כי הוא עומד בפני תביעה שהוגשה כנגדו על ידי עובד זר או על ידי קבוצה של עובדים זרים שבחרו להתאגד ולתבוע את זכויותיהם החוקיות. חשוב לציין כי בתי הדין במדינת ישראל רואים כיום בחומרה רבה עבירות של מעבידים הקשורות בפגיעה בזכויותיהם של העובדים הזרים בישראל, והם אינם מהססים לגזור עונשים כבדים כלפי מעסיקים אלו, על פי רף הענישה הקבוע בחוק העובדים הזרים.

 

עם מי ניתן להתייעץ בנוגע להעסקת עובד זר באופן חוקי?

חשוב להיות מודעים לעובדה שמעסיק שבחר להעסיק עובד זר שאין לו אשרת עבודה תקפה לעובדים זרים בישראל – כזו שמתאימה לענף בו המעסיק עובד, עלול להיפגע מכך גם אם סבר כי הוא פועל בהתאם לדרישות החוק.

לכן מעסיקים אשר מעוניינים לחסוך מעצמם תסבוכות בלתי רצויות סביב העסקת עובד זר בניגוד לחוק, יפעלו בתבונה אם ישכילו לפנות מבעוד מועד להתייעצות משפטית מקצועית עם עורך דין דיני עבודה, שמתמחה בנושא של העסקת עובדים זרים בישראל והנפקת היתרי עבודה חוקיים, באופן יעיל ומהיר.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.