חוקי מגן בתחום דיני העבודה

יחסי העבודה בין עובדים ומעבידים בישראל מוסדרים באמצעות חקיקה אשר מחייבת כל מעביד לספק זכויות אלמנטריות לעובדיו. החוקים הללו אלו נחשבים כחוקי מגן בתחום דיני העבודה, שנועדו למנוע פגיעה בזכויות היסוד של העובד.

מעצם מהותם, חוקי מגן בתחום דיני העבודה מוקנים לעובד כברירת מחדל על פי החוק, ואינם ניתנים לויתור יזום מצד העובד או ביוזמת המעביד. במסגרת המדריך שלהלן נציג את זכויות העובד הנגזרות מחוקי מגן בתחום דיני העבודה והאופן בו נדרשים מעסיקים בישראל לממשן. לגזור ולשמור!

זכויות העובד הנגזרות מחוקי מגן בתחום דיני העבודה

חוקי מגן בתחום דיני העבודה מחייבים מעסיקים בישראל לשלם לעובדיהם שכר בשיעור שלא יפחת משכר המינימום לפחות. כמו כן, מחויב המעסיק לשלם לעובדים עבור ימי מחלה, ימי חופש, דמי הבראה וגמול שעות נוספות. יתר על כן, לפי החוק בישראל מעסיקים נדרשים למסור לעובדים המועסקים תחתם הודעה כתובה המפרטת את מכלול תנאי ההעסקה שלהם וזכויותיהם.

חוקי מגן בתחום דיני העבודה מחייבים את המעסיק למסור גם הודעה על פיטורים לעובד בכתב.

 

מה בין דיני עבודה וחוקי מגן?

דיני עבודה, הינם שם כוללני המתייחס לחוקים שנועדו להסדרת תנאי ההתקשרות בין עובדים ומעבידים בישראל. דיני העבודה השונים שואפים להגדיר את הנסיבות שבהן התקשרות עסקית תיחשב כיחסי עובד ומעביד, ואת החובות והזכויות שנגזרים מכך. דיני העבודה למעשה מתווים את תנאי הסף המינימליים אשר בהם רשאי מעסיק להעסיק עובדים.

כאמור, אף מעסיק אינו רשאי להעסיק עובדים בתנאים פחותים מאלו שקובעים חוקי העבודה. באותה המידה, גם העובדים אינם יכולים לוותר מרצונם החופשי על תנאי העבודה שחוקי העבודה מקנים להם. זאת בהתאם לחוקי מגן אשר נחקקו במרוצת השנים על ידי הכנסת.

 

אילו חוקי מגן בתחום דיני העבודה קיימים בישראל?

בישראל ישנם מספר סוגים של חוקי מגן בתחום דיני העבודה, שניתן לסווגם על פי מהות ההגנה שהם שואפים לספק לעובד. ישנם חוקי מגן להסדרת שכר העבודה של העובד, חוקי מגן למניעת אי שוויון או אפליית עובדים במקום העבודה, או לחילופין – הגדרת אפלייה מתקנת, וחוקי מגן מיוחדים להגנה על עובדים חושפים שחיתות והגנה על עובדים במצבי חירום.

חוקי מגן בתחום דיני העבודה
חוקי מגן בתחום דיני העבודה

הידעת? הסכמי העסקה אינם יכולים לחתור תחת חוקי המגן בתחום דיני העבודה

חוקי מגן בתחום דיני העבודה הם למעשה המסגרת שקובעת מהם התנאים הבסיסיים ביותר שבהם מותר להעסיק עובד. אף שמשא ומתן הוא תהליך לגיטימי בקבלת עובדים למקום עבודה חדש, חשוב לדעת שכל הסכם העסקה שאליו הגיעו הצדדים בעקבות משא ומתן, יכול אך ורק להיטיב עם העובד ולא לשלול ממנו את הזכויות הבסיסיות המוקנות לו כחוק.

חוקי המגן הם בגדר "חוקים קוגנטיים" – קרי, חוקים שלא ניתן להתנות את מימושם בקיומו של הסכם העסקה ושלא ניתן לסתור אותם באמצעות שום הסדר שהגיעו אליו העובד והמעביד בכל צורה שהיא. הפרה של חוקי מגן בתחום דיני העבודה נחשבת במרבית המקרים, כעבירה פלילית מצידו של מי שהפר אותם לתועלתו.

 

חוקי מגן בתחום דיני העבודה וחשיבותם להגנה על זכויות העובד

במדינת ישראל ישנם חוקי מגן בתחום דיני העבודה, שמהווים בסיס להגדרת יחסי עובד ומעביד. חוקי מגן, כשמם כן הם – הוראות בחוק שנועדו להגן על עובדים מפני לחץ שמעבידים עלולים להפעיל עליהם, בכדי לדרבן אותם לוותר על זכויות היסוד המוקנות לעובדים על פי חוק.

חוקי מגן בתחום דיני העבודה, למעשה, באים להגן על העובד לא רק מפני המעסיק אלא גם מפני עצמו ומטעויות שהוא עלול לבצע בהתנהלות מול מעסיקים ובכללן הסכמה להעסקה בתנאים פוגעניים.

 

לאילו אוכלוסיות מסייעים חוקי מגן בתחום דיני העבודה במיוחד?

על פי רוב, חוקי מגן בתחום דיני העבודה מעניקים סעד משפטי בעיקר לאוכלוסיות המוחלשות בשוק העבודה, כגון עובדים כלליים ללא השכלה, עובדים ללא הכשרה מקצועית ספציפית או עבריינים לשעבר. עובדים כאלו אינם בהכרח מודעים למלוא זכויותיהם, ובמקרים מסוימים חרף מודעותם – בוחרים לוותר על המגיע להם מתוך תחושת היעדר ברירה.

הסעדים המשפטיים המוקנים לעובד מכוחם של חוקי מגן בתחום דיני העבודה

החוק בישראל מאפשר לעובדים שהועסקו בתנאים פוגעניים שאינם תואמים אף לתנאי ההעסקה המינימליים המתחייבים על פי חוקי מגן בתחום דיני העבודה, רשאים להגיש תביעה בכל עת כנגד מעסיקם. תביעה באמצעות ייצוג של עורך דין דיני עבודה, מאפשרת לעובדים כאלו לקבל מהמעסיק תשלום בגין הפרשי השכר ופיצויים בשל תנאי ההעסקה הירודים.

 

הכרת חוקי מגן בתחום דיני העבודה חיונית גם למעסיק

הכרת חוקי מגן בתחום דיני העבודה חיונית גם עבור מעסיקים החפצים להימנע מתסבוכת עם החוק.

בדרך כלל, מעסיקים במדינת ישראל מודעים היטב למשמעותם של חוקי מגן בתחום דיני העבודה ויודעים כי גם אם עובד מציע ביוזמתו לחתום על ויתור על תנאי ההעסקה המינימליים מכל סיבה שהיא, הרי שויתור מצידו על זכויותיו אינו קביל בראי החוק.

 

מה תפקידו של עורך דין דיני עבודה בהקשר לחוקי מגן בתחום דיני העבודה?

עורך דין המתמחה בתחום של דיני עבודה, מספק במסגרת תפקידו שירות גם לעובדים וגם למעבידים. כחלק מתחומי אחריותו של עורך דין דיני עבודה המעניק ייעוץ משפטי למעסיקים, הוא אמון על הטיפול בעריכת הסכמי העסקה ובדיקתם. עורך דין דיני עבודה יכול לסייע לכם כמעסיקים, לנסח הסכמי עבודה העומדים בכל דרישות החוק – לרבות חוקי מגן בתחום דיני העבודה.

שירות זה הוא חיוני על מנת להבטיח שהעובדים שלכם יקבלו את המגיע להם על פי חוק, ולא פחות מכך – שאתם בתור מעסיקים לא תהיו חשופים לתביעות מיותרות ודרישות תשלום שמגיעות במפתיע.

 

כיצד ניתן לנסח הסכמי העסקה שאינם עומדים בסתירה לחוקי מגן בתחום דיני העבודה

עורך דין דיני עבודה עשוי לייעץ למעסיק להסיר סעיפים מסוימים מנוסחים קיימים של הסכמי העסקה, על מנת להימנע מפגיעה בזכויותיו של המעסיק או של העובדים. סעיף כזה עשוי להיות, לצורך העניין, סעיף שמפר את חוקי המגן באופן בוטה.

למשל, סעיפים הנוגעים להתחייבות מצד העובד לתקופת עבודה מינימלית אצל המעסיק כתנאי סף לקבלתו לעבודה. כאשר המעסיק מתנה את העסקת העובד במתן ערבויות כספיות מצד העובד, מדובר בסעיף בלתי חוקי שדינו להיפסל אם יגיע לדיון בבית המשפט.

 

בשורה התחתונה

עורך דין דיני עבודה, הוא גורם רב כוח בידי המעסיק והעובדים, אשר יכול להפיק מהסכמי ההעסקה את המירב ולפרשם על הצד הטוב ביותר. יתר על כן, עורך דין כאמור לעיל מסוגל לחסוך בהוצאות רבות למעסיק, בכך שהוא מונע מהמעסיק לפעול באופן שגוי המנוגד להסכם ואפילו לחוקי המגן בתחום דיני העבודה, מה שעשוי בהחלט לחשוף את אותו מעסיק לתביעות פיצויים מצד עובדיו.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.