תביעת שארים נגד חברת ביטוח- הפניקס | כל הזכויות שמגיעות לכם

איך מגישים תביעת שארים?- הפניקס

הדרך הפשוטה והמהירה ביותר להגיש תביעה היא למלא טופס תביעה דיגיטלי.
אפשר גם להוריד מהאזור האישי את הטופס כקובץ PDF, למלא ולשלוח לחברת הפניקס.

הפניקס- ערכת תביעה לקבלת קצבת שאירים

אזרחים וותיקים- אם מלאו לך 67 שנים, יש לך את האפשרות להגיש תביעה בעל-פה באמצעות נציג החברה

 

אילו מסמכים יש לצרף לתביעה?

 • תעודת פטירה
 • צילום תעודת זהות של המנוח, כולל ספח וצילום תעודות הזהות של השאירים
 • צילום שיק או אסמכתא על ניהול ח-ן בנק של השאירים
 • טופס 101 לכל שאיר

מסמכים להגשה לבקשת קצבת שארים

המסמך הנדרש פרטים חשובים
טופס בקשה לקבל פנסיית שאירים/ פדיון כספים בפטירת מבוטח
תעודת פטירה
צילום תעודת זהות של הנפטר יש לצרף ספח פתוח ובו מצוין המצב המשפחתי ופרטי הילדים
צילום תעודת זהות של האלמן יש לצרף ספח פתוח ובו מצוין המצב המשפחתי ופרטי הילדים
אישור כי הילדים הינם ילדי המנוח ספח ת.ז. על שם המנוח הכולל את הילדים או תעודת לידה או תמצית מרשם האוכלוסין
צילום צ'ק/אסמכתא בנקאית הכוללת את פרטי ומספר החשבון ותעודת הזהות של השאירים
יתום מעל גיל 18 – צילום ת.ז. ואישור לחשבון הבנק הכולל את שם היתום ומס' תעודת זהות או אישור בכתב על הסכמה להעברת התשלום החודשי לידי ההורה
יתום משני ההורים – במידה והבקשה מוגשת ע"י אפוטרופוס יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס, צילום תעודת זהות של האפוטרופוס
במידה ונבחר מסלול עם תקופת הבטחה יש לצרף הצהרת בריאות רק כאשר מועד הפטירה קודם ל- 6/2018

 

טופס 101 של בן/בת הזוג ולכל יתום ככל שישנה קצבת שארים נוספת שאינה מביטוח לאומי יש להעביר אישור פקיד שומה
צו של ערכאה שיפוטית המכריזה עליה כידועה בציבור או אישור המוסד לביטוח לאומי המכיר בבת הזוג כידועה בציבור של המנוח נדרש רק עבור בת זוג שאינה נשואה למבוטח בלבד
אישור כי אינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו מלבד קצבת נכות או זקנה מביטוח לאומי וכן אישור המוסד לביטוח לאומי המציין תחילת קבלת קצבת נכות נדרש רק עבור בן עם מוגבלות ובן נבחר עם מוגבלות בלבד
אישור כי מקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי ואין הכנסות אחרות מלבד הבטחת הכנסה

וקצבת נכות מביטוח לאומי

נדרש רק עבור הורה של מבוטח שאינו מסוגל לכלכל את עצמו מעבודה

הפניקס- טופס ויתור סודיות

 

סוגי פנסיית השאירים שמשלמת "קרן הפנסיה פניקס פנסיה וגמל בע"מ":

 • פנסיית שאירי מבוטח פעיל
 • פנסיית שאירי מבוטח שאינו פעיל

מה קורה לאחר הגשת התביעה? הפניקס

עם קבלת המסמכים, הפניקס יתחילו את הטיפול בתביעה ואת בדיקת הזכאות במסגרת זו:

עם קבלת כל הטפסים והמסמכים שנדרשו אצלנו, תישלח אליך תוך 14 ימים הודעת (זכאות ל) תשלום או הודעת המשך ברור או הודעת פשרה או הודעת דחייה המפרטת את נימוקי הדחייה.

 • אם לא הגיעו כל המסמכים הנדרשים, אנחנו כבר ניידע אותך בכתב על כך לא יאוחר מ-14 ימים מקבלת המסמכים אצלנו.
  אם הינך אזרח ותיק, בכל מקרה של חוסר במסמכים, תימסר לך הודעה בע"פ בנוגע לכך, למעט אם ביקשת לעדכן אמצעי אלקטרוני לצורך ההתקשרות.
 • אם נמצא כי נדרש זמן נוסף לצורך ברור התביעה, תשלח אליך הודעת המשך ברור המפרטת את הסיבות לעיכוב הטיפול בתיק.

הודעת המשך ברור תשלח כל 90 יום ממועד ההודעה הקודמת, עד למשלוח הודעת תשלום, או הודעת פשרה או הודעת דחייה, מלבד במקרים בהם:
א. הוגשה תביעה לבית המשפט.
ב. לא הומצאו המידע או מסמכים שנדרשו, ובלבד שנמסרו שתי הודעות עוקבות הכוללות דרישה כאמור, וצוין בהודעה האחרונה כי לא יימסרו הודעות נוספות.
ג. אם הנך אזרח ותיק, הודעה כאמור תימסר לך בע"פ, למעט אם ביקשת לעדכן אמצעי אלקטרוני לצורך ההתקשרות.

 • במידה וכל המסמכים הנדרשים, התקבלו בחברה ונמצאת זכאי לקבלת פנסיית שאירים, תידרש להמציא טופס 101.
 • הפנסיה תשולם לחשבון הבנק בתוך 30 ימים ממועד קבלת מלוא המסמכים, וישלח מכתב המפרט את זכויותיך.

נושאים מהותיים לגבי הגשת תביעה לפנסיית אלמן/ת מבוטח/ת פעיל/ה – הפניקס

פנסיית האלמן/ה משולמת לכל ימי חייו/ה (או לכל ימי חייו של השאיר הנוסף, הבא במקומו/ה במקרה של הבטחה). במועד הגשת התביעה.

עד לתאריך 1.6.2018 ניתן היה לבחור באחת האפשרויות המפורטות להלן, או בשתיהן בהתאם לתקנון התקף ליום האירוע. לאחר מועד זה לא ניתן לבחור תקופת הבטחה (התקנון החדש קובע הבטחה של 240 פנסיות).

הפניקס- טבלת השוואת מועדים

א. להבטיח כי קרן הפנסיה תשלם לפחות מספר מינימאלי של תשלומים (180,120,60, או 240 וזאת בכפוף להצהרת בריאות ואישור הקרן), גם אם נפטר/ה בטרם הספיק/ה לקבל את המינימום הנבחר. יתרת התשלומים תשולם ליתומים, למוטבים או ליורשים של האלמן/ה בהתאם לאמור בתקנון. מובהר כי גם במקרה של הבטחת מינימום תשלומים כאמור, תשולם פנסיית השאירים לאלמן/ה לכל ימי חייו/ה.

ב. להוון (לקבל כסכום חד-פעמי) חלק מפנסיית השאירים, בהתאם לאמור בתקנון. אפשרות זו ניתנת למימוש גם לגבי פנסיית יתומי המבוטח.

הערות ודגשים לגבי האמור לעיל:

 • בחירה באפשרויות האמורות חייבת להתבצע בטרם קבלת פנסיית השאירים.
 • האמור באמנה זו מהווה תקציר בלבד, ואינו מהווה ייעוץ.
 • פירוט מלוא הזכויות ואופן מימושן מופיע בתקנון הקרן.

העדר זכאות

אם בתום בירור התביעה יתברר שאינך זכא/'ת לפנסיית שאירים, תשלח הודעה בכתב, המפרטת את הסיבות לדחייה, וכל זאת בתוך 30 ימים ממועד קבלת מלוא המסמכים לידי חברתנו.

סיום זכאות של יתום/ה

הודעה תשלח 30 ימים לפני מועד הפסקת התשלומים החודשיים בעקבות מיצוי הזכאות.

מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ומס בריאות

מפנסיית השאירים ינוכה מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות, כמתחייב על פי חוק.

תקופת התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום קרות מקרה הביטוח, ובנוגע לקטינים 7 שנים מיום הגעתם לגיל 18, וזאת בכפוף להוראות הדין.

מודגש בזאת, כי אין די בהגשת תביעה לחברת הפניקס בכדי לעצור את מרוץ תקופת ההתיישנות, וכי רק הגשת התביעה לבית המשפט עוצרת את מרוץ תקופת ההתיישנות, והכל בהתאם להוראות הדין.

פרטי התקשרות עם חברת הפניקס

באפשרותך לקבל הודעות ומסמכים מהחברה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיה באחת מהדרכים הבאות: בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני.

לתשומת לבך, לצורך קבלת הודעות ומסמכים באמצעות דואר אלקטרוני יש להעביר לחברה מספר טלפון נייד בצירוף לכתובת הדואר האלקטרוני. בהיעדר קבלת עדכון בחברתנו על אמצעי ההתקשרות המועדף, המסמכים וההודעות יישלחו אליך באמצעות דואר ישראל.

דרכי התקשרות עם חברת הפניקס:

דואר אלקטרוני [email protected] / [email protected]
טלפון *3455 / 054-9893455 (ווצאפ)
פקס 03-7336948
כתובת לקבלת קהל ימים א'-ה' 8:30-15:00,  רחוב רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל

מידע נוסף וחשוב בנושא-

הפניקס- מידע נוסף בנושא טיפול בתביעות פנסיית שארים

הפניקס- חוברת כללים לבירור ויישוב תביעות