חישוב שעות נוספות בימי מנוחה

בסעיף 17 בחוק "שעות עבודה ומנוחה – תשי"א, 1951" מוגדרת התמורה שתינתן לעובדים שהועסקו בימי המנוחה השבועית או בחגים. במדריך זה נסביר כיצד מתבצע חישוב שעות נוספות בימי מנוחה לעובדים במשכורת חודשית, כיצד חישוב זה מתבצע עבור עובדים שעתיים או יומיים, וכיצד ניתן לפעול כאשר המעסיק לא משלם תמורת שעות נוספות בימי מנוחה לעובדיו.

כיצד מתבצע חישוב שעות עבודה "רגילות" בימי מנוחה לעובדים במשכורת חודשית

לעובד במשכורת חודש שמורה הזכות לקבל תוספת בת חמישים אחוזים לשכר היומי שלהם, תמורת שעות עבודה הרגילות החלות בימי מנוחה – בין אם מדובר בימי המנוחה השבועיים (שישי / שבת) ובין אם מדובר על חגים ומועדים. בנוסף מזכה החוק את העובד החודשי שהועסק ביום מנוחה גם במועד חלופי שישמש כיום מנוחה שלא יקוזז ממשכורתו החודשית.

יום זה ינתן לעובד בהיקף ובמועד שנקבע במסגרת ההיתר לפיו הוא מועסק. אולם המעסיק רשאי לספק לעובד במקום זאת מנוחה בת שעה וחצי ויותר עבור כל שעה בה עבד על חשבון יום המנוחה השבועי שלו.

 

כיצד מתבצע חישוב שעות עבודה "רגילות" בימי מנוחה לעובד שעתי או יומי

עובד שעתי או יומי יהא זכאי לקבל תוספת בת חמישים אחוזים לשכרו היומי או השעתי, תמורת שעות העבודה הרגילות החלות בימי מנוחה שבועיים או בחגים ומועדים. בנוסף מזכה החוק גם את העובד השעתי / היומי שהועסק ביום מנוחה במועד חלופי שישמש כיום מנוחה שלא יקוזז משכרו. גם במקרה זה, יום זה ינתן לעובד בהיקף ובמועד שנקבע במסגרת ההיתר לפיו הוא מועסק.

 

כיצד מתבצע חישוב התמורה בימי מנוחה לעובד הנמדד לפי תפוקה?

ככל ששכר העובד, בחלקו או במלואו נמדד על פי התפוקה שלו בעבודה המעסיק ידרש לשלם לו תמורת כל יחידה שייצר במהלך יום המנוחה השבועי או יום החג, שכר עבודה שלא יפחת מ – 150 אחוזים משכרו ה"רגיל" בגין כל יחידה שהוא מייצר בימי עבודה רגילים.

 

מהי התמורה לה זכאי עובד בגין עבודה בשעות נוספות בשבתות וחגים?

לפי חוק "שעות עבודה ומנוחה" – עובד שעבד בשבת או חג שעות נוספות, יהא זכאי לתמורה ממעסיקו על פי התחשיב הבא:

חישוב שעות נוספות בימי מנוחה
חישוב שעות נוספות בימי מנוחה

עבור עבודה בהיקף שעות שעולה על כמות שעות העבודה היומית שהחוק מתיר

העובד יקבל תשלום תמורת מספר שעות העבודה הרגילות ביום המנוחה בשיעור של 150 אחוזים כמוזכר מעלה. בנוסף, תמורת שעות העבודה הנוספות בהן הועסק ביום המנוחה, הוא יקבל ממעסיקו תשלום נוסף כמתחייב בחוק עבור שעות נוספות (125 אחוזים תמורת 2 השעות הנוספות הראשונות בהן עבד ו – 150 אחוזים תמורת השעה השלישית הנוספת ומעלה). זאת בנוסף לגמול עבודה ביום המנוחה השבועי כאמור לעיל.

 

עבור עבודה בשבתות או חגים בהיקף שעות שעולה על מכסת השעות השבועית שהחוק מתיר

העובד יקבל תשלום תמורת כל שעות העבודה ביום המנוחה השבועי / החג במלואן בחזקת שעות עבודה נוספות. כך שמן השעה הראשונה לעבודתו ביום זה ישלם לו המעסיק תוספת שעות נוספות בנוסף לגמול עבודה ביום המנוחה השבועי כאמור לעיל.

האם עובד שמועסק ביום המנוחה השבועי שעות נוספות זכאי לתשלום נוסף?

כאשר עובדים מועסקים בשעות  עבודה נוספות הם זכאים לקבל תמורה על עבודתם על פי השיעורים שנקבעו במסגרת סעיף 16 א' בחוק שעות עבודה ומנוחה – תשי"א 1951, כדלקמן:

  1. תמורת השעתיים הראשונות שהן שעות נוספות – תשלום בסך 125 אחוזים מן השכר הרגיל של העובד.
  2. תמורת כל שעה מעבר לשעתיים הראשונות שהן בחזקת שעות נוספות – תשלום בסך 150 אחוזים מן השכר הרגיל של העובד.

 

מהו "שכר רגיל" לעניין חישוב גמול השעות הנוספות לעובד בימי מנוחה?

התשובה לסוגייה "מהו שכר רגיל לעניין חישוב גמול השעות הנוספות לעובד בימי מנוחה?" ניתנת באמצעות סעיף 18 בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951, אשר מגדיר למעסיק ולעובד כי אותו שכר "רגיל" אשר משמש בתור בסיס שעל פיו מחשבים את גמול השעות הנוספות, כולל למעשה את סך התוספות אשר המעסיק נוהג לשלם לעובד.

כלומר, לעניינינו פירוש הדבר הינו כי גמול השעות הנוספות בימי מנוחה יחושב על סמך שכר בשיעור של 150 אחוזים מהשכר הרגיל של כל עובד.

 

חישוב שעות נוספות בימי מנוחה לפי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

בפסיקה של בית הדין הארצי לעבודה בסוגיית חישוב שעות נוספות בימי מנוחה, נקבע שיש לחשב את התשלום תמורת שעות עבודה נוספות בשבתות כנגד השכר הרגיל שכר של 100 אחוז) עם תוספת של גמול עבודה בשבת, ולא בהתבסס על התוספת המיוחדת תמורת עבודה ביום המנוחה השבועי.

אי לכך, יש לבצע את החישוב באופן הבא:

  • בגין כל שעה מתוך השעתיים הנוספות הראשונות החלות בשבת, ישולמו לעובד: 175 אחוזים = 50 אחוזים  + 125 אחוזים
  • בגין כל שעה החל מהשעה הנוספת השלישית ומעלה, החלה בשבת, ישולמו לעובד: 200 אחוזים  = 50 אחוזים  + 150 אחוזים.

 

חריגים לעניין של חישוב שעות נוספות בימי מנוחה

לעניין חישוב שעות נוספות בימי מנוחה ישנם שני חריגים שחשוב להכיר:

  1. ככל שעל הצדדים ביחסי העבודה חל הסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה עבודה אישי או נוהג, אשר מגדירים תמורה גבוהה מהקבוע בחוק עבור עבודה בשבתות וחגים ועבודה בשעות נוספות בימי מנוחה – אזי יתבצע החישוב לפי ההוראות המיטיבות החלות על העובד.
  2. בענפים מסוימים במשק הישראלי נקבע כי מספר שעות העבודה ביום או שבוע העבודה הוא ארוך מזה הקבוע במסגרת חוק שעות עבודה ומנוחה. במקרים אלו, השעה החורגת מתחומו של יום העבודה / שבוע העבודה הארוך המקובל בענף, תיחשב כשעה נוספת לעניין חישוב התמורה.

 

מה עושים אם המעסיק מסרב לשלם לעובד שעות נוספות עבור ימי מנוחה?

היה והמעסיק נמנע מתשלום שכר שעות נוספות תמורת עבודה המתבצעת בימי מנוחה, לעובד שמורה הזכות להגיש תביעה כנגד מעסיקו לבית הדין לענייני עבודה ואף לדווח על המחדל של המעסיק ליחידה לאכיפת חוקי העבודה. במידה והגעתם למצב בו הליכים אלו נדרשים, מומלץ להיוועץ בעורך דין דיני עבודה לפני מעשה.

 

לסיכום

במאמר זה סקרנו את הנושא של חישוב שעות נוספות בימי מנוחה בישראל (קרי, ימי שבת וימי חג ומועד). ראינו כי מבחינת החוק, ישנן למעשה שתי דרכים שבהן ניתן לבצע את התחשיב, כאשר בדרך החישוב הראשונה – אנו מגיעים לשכר שעתי שהוא גבוה מזה המתקבל בחישוב המתבצע בשיטה השנייה.

עם זאת, על פי ההלכה הפסוקה ניכר כי בתי הדין לענייני עבודה בארץ, נוטים לבחור דווקא בשיטת החישוב האחרונה. זאת למרות שעל פיה זכאים העובדים לתמורת שעות נוספות נמוכה יותר עבור עבודה בשעות נוספות בימי המנוחה שלהם.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.